pixelg
sprzedaż akcji przez Invest-Mot sp. z o.o. - 2020-04-24 - URSUS SPÓŁKA AKCYJNA (ursus)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez Invest-Mot sp. z o.o. - komunikat spółki URSUS SPÓŁKA AKCYJNA (ursus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr36/2020

Data sporządzenia: 2020-04-24
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. (Emitent) na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami dalej Ustawa ) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2020 r. otrzymał od INVEST MOT sp. z o.o. (KRS 0000015858) zawiadomienia o zmniejszeniu przez tę spółkę wraz z podmiotami zależnymi ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A. w wyniku transakcji zamiany akcji Emitenta dokonanej na podstawie umowy z dnia 22 kwietnia 2020r. zrealizowanej (rozliczonej) przez dom maklerski w dniu 24 kwietnia 2020r.
Zawiadomienie INVEST MOT sp. z o.o. datowane na dzień 24 kwietnia 2020 r. brzmiało następująco:
Spółka INVEST MOT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-220 Warszawa, ul. Rajców 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000015858, kapitał zakładowy 2.001.000 zł, NIP: 524-000-50-05, REGON: 002053265 (dalej INVEST-MOT) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, z późniejszymi zmianami dalej Ustawa ), będąc jednocześnie podmiotem dominującym wobec POL-MOT Holding S.A. i pośrednio wobec REO sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. i POL-MOT Auto S.A., niniejszym zawiadamia, że na skutek umowy zamiany zawartej przez INVEST-MOT w dniu 22 kwietnia 2020 r., rozliczonej przez dom maklerski w dniu 24 kwietnia 2020r. poza rynkiem regulowanym GPW, obniżyła stan posiadanych akcji URSUS S.A. o 2.000.000 i obecnie posiada (łącznie z podmiotami powiązanymi) 37,31% akcji (tj. 24.106.996 sztuk akcji) i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A. Na ww. sumę akcji składa się 7 000 akcji posiadanych przez INVEST-MOT, akcje posiadane przez spółkę (zależną) POL-MOT Holding S.A. (16.366.166 sztuk akcji) wraz z REO Sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. (5.618.830 akcji) oraz POL-MOT Auto S.A. (2.115.000 akcji). INVEST-MOT Sp. z o.o. samodzielnie posiada 0,01% akcji (7.000 akcji) i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A.
Przed wyżej opisaną transakcją INVEST-MOT sp. z o.o. posiadał samodzielnie 2.007.000 akcji wraz ze spółką zależną POL-MOT Holding S.A. mającą 16.366.166 akcji oraz pośrednio zależnymi REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA mającą 5.618.830 akcje i POL-MOT Auto S.A. mającą 2.115.000 akcji, tj. łącznie posiadał 40,41% akcji (26.106.966 akcji) i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A.
Spółka INVEST-MOT sp. z o.o. jest spółką dominującą względem spółki POL-MOT Holding S.A. oraz pośrednio (poprzez POL-MOT Holding S.A.) względem spółki REO Sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. oraz POL-MOT Auto S.A. Na skutek powyższych transakcji nie nastąpiło przejście kontroli nad URSUS S.A. bowiem dominujący (pośrednio) akcjonariusz nie uległ zmianie.
Podsumowując, po dokonanej transakcji:

1. INVEST-MOT Sp. z o.o. posiada samodzielnie 7.000 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A.,
2. POL-MOT Holding S.A. posiada samodzielnie 16.366.166 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A.,
3. REO Sp. z o.o. Inwestycje SKA posiada samodzielnie 5.618.830 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A.,
4. POL-MOT Auto S.A. posiada samodzielnie 2.115.000 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu URSUS S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-24Andrzej MłotekPrezes Zarządu
2020-04-24Jan Wielgus Wiceprezes Zarządu
2020-04-24Paweł Dadej Członek Zarządu


Nazwa jednostki:URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:URSUS S.A.
Adres:Fabryczna 21, 11-040 Dobre Miasto
Telefon:+48 22 506 56 00
Email:ursus@ursus.com
www:www.ursus.com
NIP:7392388088
REGON:510481080

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ursus SA
URSUS
2020-06-26 SA - RS
2020-06-26 SA - R
2020-06-16 wpływ skutków koronawirusa COVID-19 na działalność grupy
2020-06-05 zmiana terminów publikacji Sa-R, SA-RS i SA-QSr1
2020-06-04 wyniki za 2019
2020-05-26 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-05-22 złożenie prokury
2020-05-22 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy