pixelg
SA - P - 2020-09-28 - Venture INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA (venturein)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - P - komunikat spółki Venture INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA (venturein) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2020-09-28
Venture INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Venture INC ASI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-203Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Gen. J. Hallera180/14
(ulica)(numer)
(71) 714 20 88(71) 712 24 22
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992650810020682053
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
I. Przychody z działalności podstawowej5 2831 5181 189354
II. Zysk/Strata na działalnosci podstawowej4 691- 1 1511 056-268
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem5 311-9611 196-224
IV. Zysk/Strata netto5 293-1 1491 192-268
V. Całkowite dochody ogółem5 293- 1 1491 192-268
VI. Przepływy pieniężne netto z dzialalnosci operacyjnej-577-912-130-213
VII. Przepływy pieniężne netto z działalnosci inwestycyjnej-1 993- 501-449-117
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 844377-41588
IX. Przepływy pienieżne netto razem- 4 414-1 037-994-242
X. Aktywa razem 45 73751 27910 24112 060
XI. Zobowiązania długoterminowe501 08311255
XII. Zobowiązania krótkoterminowe841901945
XIII. Kapitał własny45 60450 00510 21111 760
XIV. Kapitał zakładowy2 9842 984668702
XV. Liczba akcji (w szt)29 840 00029 840 00029 840 00029 840 000
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,18-0,040,04-0,01
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,18-0,040,04-0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zl/EUR)1,531,680,340,39

Zastosowane kursy walutowe:1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:- na dzień 30.06.2020 r. wg kursu 4,4660PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 125/A/NBP/2020- na dzień 30.06.2019 r. wg kursu 4,2520 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 124/A/NBP/20192) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:- za okres 01.01-30.06.2020 wg kursu 4,4413 PLN/EUR- za okres 01.04-30.06.2020 wg kursu 4,4862 PLN/EUR- za okres 01.01-30.06.2019 wg kursu 4,2880 PLN/EUR- za okres 01.04-30.06.2019 wg kursu 4,2782 PLN/EUR
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
2020 sprawozdanie Zarzadu po łroczne VTI.BES.pdf
1H 2020 spr. po łroczne VTI.BES.pdf
Podsumowanie - portfel inwestycyjny 2020.pdf
Venture_2020_PSF_MSSF-PSR_skrócone_RAP_PL_PIE-sig.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-28Jakub SitarzPrezes ZarząduJakub Sitarz


Nazwa jednostki:Venture INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:Venture INC ASI S.A.
Adres:Al. Gen. J. Hallera 180/14, 53-203 Wrocław
Telefon:(71) 714 20 88
Fax:(71) 712 24 22
NIP:8992650810
REGON:020682053

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Venture Inc ASI SA
VENTUREIN
2020-10-19 udzielenie pożyczki spółce portfelowej
2020-10-09 zmiana adresu
2020-09-29 SA - P
2020-09-28 SA - P
2020-09-28 SA - P
2020-08-26 rejestracja zmian statutu
2020-07-28 przystąpienie do realizacji programu skupu akcji własnych
2020-07-27 powołanie RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy