pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-25 - Vivid Games Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (vivid)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki Vivid Games Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (vivid) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-11-25
Vivid Games Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85-674Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska160
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
info@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848 340873302
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:24 223,2713 358,505 453,243 100,43
Przychody ze sprzedaży21 476,958 098,074 834,971 879,51
Koszt wytworzenia na własne potrzeby2 746,325 260,43618,261 220,91
Koszty działalności operacyjnej-20 853,01-13 374,42-4 694,51-3 104,12
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej2 577,75425,53580,3198,76
Całkowite dochody ogółem2 008,96-412,91452,26-95,83
EBITDA5 830,394 059,391 312,56942,16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 214,013 278,061 398,42753,63
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 694,73-5 851,26-606,43-1 345,21
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej740,943 194,36166,74734,39
Stan środków pieniężnych na koniec okresu6 900,552 434,351 552,92559,66
30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa trwałe32 646,2533 177,607 211,777 790,91
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0,00922,160,00216,55
Aktywa obrotowe10 663,585 237,572 355,661 229,91
Aktywa razem43 309,8339 337,339 567,439 237,37
Kapitał własny21 403,7016 394,744 728,223 849,89
Kapitał podstawowy3 228,582 974,34713,21698,45
Zobowiązania długoterminowe7 569,719 681,211 672,202 273,38
Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,00
Zobowiązania krótkoterminowe14 336,4213 261,383 167,013 114,10
Dłużne papiery wartościowe10 734,8110 569,832 371,392 482,05
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa trwałe32 829,1633 360,517 252,187 833,86
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0,00922,160,00216,55
Aktywa obrotowe10 692,155 260,702 361,971 235,34
Aktywa razem43 521,3139 543,379 614,149 285,75
Kapitał własny21 449,2416 437,224 738,283 859,86
Kapitał podstawowy3 228,582 974,34713,21698,45
Zobowiązania długoterminowe, wtym:7 569,719 681,211 672,202 273,38
Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:14 502,3613 424,943 203,673 152,50
Dłużne papiery wartościowe10 734,8110 569,832 371,392 482,05
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:24 223,2713 358,505 453,243 100,43
Przychody ze sprzedaży21 476,958 098,074 834,971 879,51
Koszt wytworzenia na własne potrzeby2 746,325 260,43618,261 220,91
Koszty działalności operacyjnej-20 846,68-13 372,61-4 693,08-3 103,70
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej2 584,08427,34581,7499,18
Całkowite dochody ogółem2 012,03-410,03452,96-95,17
EBITDA5 836,724 061,201 313,98942,58
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 219,312 536,951 400,11588,81
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 694,73-5 108,58-606,65-1 185,67
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej740,943 194,31166,80741,38
Stan środków pieniężnych na koniec okresu6 889,152 432,351 550,91564,53
Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR)0,06-0,01
Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR)0,06-0,01
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.32 174 51428 950 400
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt.32 174 51428 950 400

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy:
1.                Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia:
30 wrzesnia 2020 roku – 1 EUR = 4,5268 PLN
31 grudnia 2019 roku - 1 EUR = 4,2585 PLN
30 września 2019 roku – 1 EUR = 4,3736 PLN
2.                Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów w trzecim kwartale
- kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca trzeciego kwartału danego roku.
2020 roku 1 EUR = 4,4436 PLN
2019 roku 1 EUR = 4,3497 PLN
3.                Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów w danym roku
- kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku.
2020 roku 1 EUR = 4,4420 PLN
2019 roku 1 EUR = 4,3086 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport 3Q2020 FIN.pdfRaport za III kwartał
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-25Remigiusz KościelnyPrezes Zarządu
2020-11-25Jarosław WojczakowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:Vivid Games Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
Nazwa skrócona jednoskti:VIVID GAMES S.A.
Adres:Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz
Telefon:+48 (52) 321 57 28
Email:info@vividgames.com
www:www.vividgames.com
NIP: 9671338848
REGON: 340873302

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy