pixelg
SA - PSr - 2020-09-08 - VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (votum)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (votum) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-08
VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-012Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wyścigowa56i
(ulica)(numer)
(71) 33 93 400(71) 33 93 403
(telefon)(fax)
biuro@votum-sa.plwww.votum-sa.pl
(e-mail)(www)
899-25-49-057020136043
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Wybrane dane finansowe Grupa Kapitałowa VOTUM
Przychody ze sprzedaży68 60264 09115 44614 946
Koszty działalności operacyjnej63 71253 25914 34512 420
Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 47410 3321 2332 409
Zysk (strata) brutto5 2459 8381 1812 294
Zysk (strata) netto4 0808 9299192 082
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym-2599-623
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego4 1058 830912  2 059
Liczba udziałów/akcji w sztukach12 000 00012 000 00012 000 00012 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,340,750,080,17
Aktywa razem109 439106 72924 50525 063
Zobowiązania razem49 30951 12611 04112 006
w tym zobowiązania krótkoterminowe24 86035 7335 5678 391
Kapitał własny60 13055 60313 46413 057
Kapitał podstawowy1 2001 200269282
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)5,014,631,121,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej798  3 567190  832
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-696-4 342-157-1 013
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 281-228288-53
Wybrane dane finansowe - VOTUM S.A.
Przychody ze sprzedaży24 03440 9425 4129 548
Koszty działalności operacyjnej28 65436 7786 4528 557
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 4588 6097792 008
Zysk (strata) brutto3 4408 4507741 971
Zysk (strata) netto3 7027 3878331 723
Liczba udziałów/akcji w sztukach12 000 00012 000 00012 000 00012 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,310,620,070,14
Aktywa razem83 01388 99818 58820 899
Zobowiązania razem31 44141 1267 0409 657
w tym zobowiązania krótkoterminowe24 39332 7365 4627 687
Kapitał własny51 57447 87211 54811 242
Kapitał podstawowy1 2001 200269282
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)4,34,310,961,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 157552711129
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej6 394-2 9751 440-694
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 9931 089-1 800254

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawierają dane za okres od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020. Dane porównawcze prezentowane są odpowiednio:
- według stanu na dzień 31 grudnia 2019 dla sprawozdań z sytuacji finansowej
- za okres od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 dla sprawozdań z całkowitych dochodów, sprawozdań z przepływów pieniężnych oraz sprawozdań ze zmian w kapitale własnym.
Wybrane dane finansowe zostały przedstawione zgodnie z par. 64 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku.- pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy:30 czerwca 2020: 1 EUR = 4,466 PLN;31 grudnia 2019: 1 EUR = 4,2585 PLN
- pozycje sprawozdań z całkowitych dochodów oraz skróconych sprawozdań z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca do końca I półrocza danego roku:od 1 stycznia do 30 czerwca 2020: 1 EUR = 4,4413 PLN;od 1 stycznia do 30 czerwca 2019: 1 EUR = 4,288 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe za IH2020 GK Votum.pdfSprawozdanie finansowe za IH2020 GK Votum
Sprawozdanie z działalności IH2020 GK Votum.pdfSprawozdannie z działalności IH2020 GK Votum
Opinia biegłego rewidenta.pdfOpinia biegłego rewidenta
Oświadczenie Zarządu ws. stosowania DPSN 2016.pdfOświadczenie Zarządu ws. stosowania DPSN 2016
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-08Bartłomiej KrupaPrezes Zarządu
2020-09-08Kamil KrążekWiceprezes Zarządu
2020-09-08Tomasz StanisławskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VOTUM S.A.
Adres:Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław
Telefon:(71) 33 93 400
Fax:(71) 33 93 403
Email:biuro@votum-sa.pl
www:www.votum-sa.pl
NIP:899-25-49-057
REGON:020136043

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Votum SA
VOTUM
2020-10-12 zakończenie przeglądu opcji strategicznych
2020-10-12 zakończenie procesu due diligence
2020-10-12 zakończenie procesu due diligence
2020-10-12 zakończenie procesu due diligence
2020-09-16 rejestracja zmian statutu
2020-09-09 kupno akcji przez podmiot powiązany
2020-09-09 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-09-08 SA - PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy