pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-26 - VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (votum)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (votum) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-26
VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-012Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wyścigowa56i
(ulica)(numer)
(71) 33 93 400(71) 33 93 403
(telefon)(fax)
biuro@votum-sa.plwww.votum-sa.pl
(e-mail)(www)
899-25-49-057020136043
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe - Grupa Kapitałowa VOTUM
Przychody ze sprzedaży36 84831 0738 3827 230
Koszty działalności operacyjnej32 14026 1317 3116 080
Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 4004 8421 2281 127
Zysk (strata) brutto5 2384 6621 1911 085
Zysk (strata) netto4 0604 178924972
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym17-134-3
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego4 0434 191920975
Liczba udziałów/akcji w sztukach12 000 00012 000 00012 000 00012 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,340,350,080,08
Aktywa razem110 460106 72924 26525 063
Zobowiązania razem50 39651 12611 07012 006
w tym zobowiązania krótkoterminowe36 11735 7337 9348 391
Kapitał własny60 06455 60313 19413 057
Kapitał podstawowy1 2001 200264282
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)5,014,631,11,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 5523 919808912
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-646-1 653-147-385
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-969-1 264-220-294
Wybrane dane finansowe - VOTUM s.A.
Przychody ze sprzedaży 14 88519 3263 3864 497
Koszty działalności operacyjnej15 91517 3243 6204 031
Zysk (strata) na działalności operacyjnej5483 374125785
Zysk (strata) brutto5423 335123776
Zysk (strata) netto3232 77174645
Liczba udziałów/akcji w sztukach12 000 00012 000 00012 000 00012 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,030,230,010,05
Aktywa razem90 82192 81819 95121 796
Zobowiązania razem38 80541 1268 5249 657
w tym zobowiązania krótkoterminowe31 16032 7366 8457 687
Kapitał własny52 01551 69211 42612 138
Kapitał podstawowy1 2001 200264282
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)4,334,310,951,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2862 703-65629
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 105-1 508-251-351
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej465-537106-125

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2020 roku do31 marca 2020 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym.
Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 64 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku:- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy:- 31 marca 2020 roku: 1 EUR = 4,5523 PLN- 31 grudnia 2019 roku: 1 EUR = 4,2585 PLN- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązującychna ostatni dzień każdego miesiąca do końca I kwartału danego roku:-od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2020: 1 EUR = 4,3963 PLN-od 1 stycznia 2019 do 31 marca 202019: 1 EUR = 4,2978 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport za IQ2020 r..pdfRaport za IQ2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-26Bartłomiej KrupaPrezes Zarządu
2020-05-26Tomasz StanisławskiWiceprezes Zarządu
2020-05-26Kamil KrążekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VOTUM S.A.
Adres:Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław
Telefon:(71) 33 93 400
Fax:(71) 33 93 403
Email:biuro@votum-sa.pl
www:www.votum-sa.pl
NIP:899-25-49-057
REGON:020136043

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Votum SA
VOTUM
2020-07-09 kupno akcji przez wiceprezesa
2020-07-09 kupno akcji przez osobę powiązaną
2020-07-03 kupno akcji przez osobę powiązaną
2020-05-27 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu
2020-05-27 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu
2020-05-27 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-05-26 SA - QSr1
2020-05-26 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy