pixelg
SA-PSr - 2019-08-21 - VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (voxel)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (voxel) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-08-21
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-663Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wielicka265
(ulica)(numer)
32 606 05 0132 606 05 19
(telefon)(fax)
biuro@voxel.plwww.voxel.pl
(e-mail)(www)
6792854642120067787
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Grupa Kapitałowa Voxel
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów6 miesięcy 20196 miesięcy 20186 miesięcy 2019 6 miesięcy 2018
Przychody ze sprzedaży95 698,366 313,622 317,515 642,0
Zysk (strata) brutto na sprzedaży26 724,419 889,06 232,34 691,4
Zysk (strata) operacyjny15 512,510 922,63 617,62 576,4
Zysk (strata) przed opodatkowaniem13 049,610 266,03 043,32 421,5
Zysk (strata) netto10 468,08 142,42 441,21 920,6
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej10 468,08 142,42 441,21 920,6
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej30 czerwca 201931 grudnia 201830 czerwca 201931 grudnia 2018
Aktywa trwałe238 318,8205 999,456 048,647 906,8
Aktywa obrotowe74 200,476 327,317 450,717 750,5
Aktywa razem312 519,2282 326,773 499,365 657,4
Kapitał własny143 322,9143 252,533 707,233 314,5
Zobowiązania długoterminowe111 402,884 767,926 200,119 713,5
Zobowiązania krótkoterminowe57 793,554 306,313 592,112 629,4
Voxel S.A.
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów6 miesięcy 20196 miesięcy 20186 miesięcy 2019 6 miesięcy 2018
Przychody ze sprzedaży64 932,051 133,315 142,612 061,3
Zysk (strata) brutto na sprzedaży19 992,414 150,34 662,43 337,8
Zysk (strata) operacyjny13 862,610 241,03 232,92 415,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniem11 734,99 950,02 736,72 347,0
Zysk (strata) netto9 417,88 075,12 196,31 904,8
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej30 czerwca 201931 grudnia 201830 czerwca 201931 grudnia 2018
Aktywa trwałe238 881,1188 027,256 180,943 727,3
Aktywa obrotowe51 537,447 320,012 120,711 004,7
Aktywa razem290 418,5235 347,268 301,654 731,9
Kapitał własny130 930,2131 910,030 792,630 676,7
Zobowiązania długoterminowe116 332,173 207,227 359,417 024,9
Zobowiązania krótkoterminowe43 156,230 230,010 149,67 030,2

W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 30 czerwca 2019 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 28 czerwca 2019 roku tj. 1 EUR = 4,2520 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,2880 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2019 roku do 28 czerwca 2019 roku. W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2018 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2018 tj. 1 EUR = 4,3000 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,2395 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SF GK VOXEL RAPORT HY19.pdfŚródroczny skrócony raport półroczny za I półrocze 2019 roku
GK VOXEL Sprawozdanie Zarzadu HY19.pdfSprawozdanie zarządu z działalności GK za I półrocze 2019 roku
Voxel 30062019 Raport z przeglądu JSF.pdfRaport BR z przeglądu skróconego SF za I półrocze 2019 roku
GK Voxel 30062019 Raport z przeglądu SSF.pdfRaport BR z przeglądu skróconego skonsolidowanego SF za I półrocze 2019 roku
GK Voxel Oświadczenie zarządu o zgodności 1H19.pdfOświadczenie zarządu o zgodności
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-21JAROSŁAW FURDALPREZES ZARZĄDUJAROSŁAW FURDAL
2019-08-21GRZEGORZ RUTKOWSKIWICEPREZES ZARZĄDUGRZEGORZ RUTKOWSKI


Nazwa jednostki:VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VOXEL S.A.
Adres:Wielicka 265, 30-663 Kraków
Telefon:32 606 05 01
Fax:32 606 05 19
Email:biuro@voxel.pl
www:www.voxel.pl
NIP:6792854642
REGON:120067787

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Voxel SA
VOXEL
2020-05-21 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-04-07 WZ - zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad
2020-03-23 SA - RS
2020-03-23 SA - R
2020-01-29 terminarz raportów
2020-01-21 rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SCANIX sp. z o.o.
2020-01-07 zawarcie umów sprzedaży udziałów Rezonans Powiśle sp. z o.o.
2020-01-03 zawarcie umowy znaczącej

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy