pixelg
SA - PSr - 2020-08-21 - VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (voxel)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (voxel) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-08-21
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-663Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wielicka265
(ulica)(numer)
32 606 05 0132 606 05 19
(telefon)(fax)
biuro@voxel.plwww.voxel.pl
(e-mail)(www)
6792854642120067787
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Grupa Kapitałowa Voxel S.A.
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów6 miesięcy 20206 miesięcy 20196 miesięcy 20206 miesięcy 2019
Przychody ze sprzedaży103 011,395 698,323 194,222 317,7
Zysk (strata) brutto na sprzedaży11 122,126 724,42 504,36 232,4
Zysk (strata) operacyjny8 216,615 512,51 850,13 617,7
Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 268,513 049,61 186,33 043,3
Zysk (strata) netto2 104,910 468,0473,92 441,2
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej2 391,510 468,0538,52 441,2
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej30 czerwca 202031 grudnia 201930 czerwca 202031 grudnia 2019
Aktywa trwałe301 751,1260 697,367 566,361 218,1
Aktywa obrotowe79 266,477 212,817 748,918 131,5
Aktywa razem381 017,5337 910,185 315,279 349,6
Kapitał własny158 991,8155 772,535 600,536 579,2
Zobowiązania długoterminowe125 249,1116 521,528 045,027 362,1
Zobowiązania krótkoterminowe96 776,665 616,121 669,615 408,3
Voxel S.A.
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów6 miesięcy 20206 miesięcy 20196 miesięcy 20206 miesięcy 2019
Przychody ze sprzedaży57 340,064 932,012 910,815 142,7
Zysk (strata) brutto na sprzedaży8 701,219 992,41 959,24 662,4
Zysk (strata) operacyjny3 876,913 862,6872,93 232,9
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 139,811 734,9256,62 736,7
Zysk (strata) netto-2 845,49 417,8-640,72 196,3
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej30 czerwca 202031 grudnia 201930 czerwca 202031 grudnia 2019
Aktywa trwałe270 065,3255 803,560 471,460 068,9
Aktywa obrotowe40 579,148 292,09 086,211 340,1
Aktywa razem310 644,4304 095,569 557,671 409,1
Kapitał własny137 927,9140 773,330 884,033 057,0
Zobowiązania długoterminowe119 848,7120 984,426 835,828 410,1
Zobowiązania krótkoterminowe52 867,842 337,811 837,89 942,0

W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 30 czerwca 2020 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 30 czerwca 2020 roku tj. 1 EUR = 4,4660 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,4413 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku. W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2019 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2019 tj. 1 EUR = 4,2585 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,2880 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2019 roku do 28 czerwca 2019 roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SF GK VOXEL RAPORT HY2020 v.FINAL.pdfŚródroczny skrócony raport półroczny za I półrocze 2020 roku
GK VOXEL Sprawozdanie Zarzadu HY20 v.FINAL.pdfSprawozdanie Zarządu z działalność GK za I półrocze 2020 roku
GK Voxel Oświadczenie zarządu o zgodności 1H20.pdfOświadczenie Zarządu o zgodności
Voxel_Raport z przegladu SF_2020.pdfRaport BR z przeglądu śródrocznego skróconego JSF za I półrocze 2020 roku
Voxel_Raport z przegladu skonsolidowanego SF_2020.pdfRaport BR z przeglądu śródrocznego skróconego SSF za I półrocze 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-21Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2020-08-21Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski


Nazwa jednostki:VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VOXEL S.A.
Adres:Wielicka 265, 30-663 Kraków
Telefon:32 606 05 01
Fax:32 606 05 19
Email:biuro@voxel.pl
www:www.voxel.pl
NIP:6792854642
REGON:120067787

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy