pixelg
SA - QSr1 - 2020-06-25 - VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (voxel)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (voxel) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-06-25
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-663Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wielicka265
(ulica)(numer)
32 606 05 0132 606 05 19
(telefon)(fax)
biuro@voxel.plwww.voxel.pl
(e-mail)(www)
6792854642120067787
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Grupa Kapitałowa Voxel
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów1 kw 20201 kw 20191 kw 20201 kw 2019
Przychody ze sprzedaży50 422,749 092,211 469,411 422,5
Zysk (strata) brutto na sprzedaży8 092,412 978,31 840,73 019,7
Zysk (strata) operacyjny8 994,27 415,92 045,91 725,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 413,26 151,81 686,21 431,4
Zysk (strata) netto3 543,44 962,5806,01 154,7
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej3 630,64 962,5825,81 154,7
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej31 marca 202031 grudnia 201931 marca 202031 grudnia 2019
Aktywa trwałe297 821,4260 697,365 422,261 218,1
Aktywa obrotowe75 103,877 212,816 498,018 131,5
Aktywa razem372 925,2337 910,181 920,279 349,6
Kapitał własny163 405,6155 772,535 895,236 579,2
Zobowiązania długoterminowe137 240,3116 521,530 147,527 362,1
Zobowiązania krótkoterminowe72 279,365 616,115 877,515 408,3
Voxel S.A.
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów1 kw 20201 kw 20191 kw 20201 kw 2019
Przychody ze sprzedaży32 962,831 345,27 497,97 293,3
Zysk (strata) brutto na sprzedaży6 510,49 685,41 480,92 253,6
Zysk (strata) operacyjny4 149,86 621,8943,91 540,7
Zysk (strata) przed opodatkowaniem2 750,95 538,1625,71 288,6
Zysk (strata) netto-1 474,34 445,2-335,41 034,3
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej31 marca 202031 grudnia 201931 marca 202031 grudnia 2019
Aktywa trwałe271 002,3255 803,559 530,960 068,9
Aktywa obrotowe43 187,348 292,09 486,911 340,1
Aktywa razem314 189,6304 095,569 017,871 409,1
Kapitał własny139 299,0140 773,330 599,733 057,0
Zobowiązania długoterminowe133 322,9120 984,429 286,928 410,1
Zobowiązania krótkoterminowe41 567,742 337,89 131,19 942,0

W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 31 marca 2020 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31 marca 2020 roku tj. 1 EUR = 4,5523 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,3963 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku. W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2019 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2019 tj. 1 EUR = 4,2585 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,2978 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2019 roku do 29 marca 2019 roku
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK Voxel Raport kwartalny 1Q20.pdfGK Voxel Raport kwartalny 1Q20
GK Voxel Sprawozdanie Zarządu 1Q20.pdfGK Voxel Sprawozdanie Zarządu 1Q20
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-25Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2020-06-25Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski


Nazwa jednostki:VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VOXEL S.A.
Adres:Wielicka 265, 30-663 Kraków
Telefon:32 606 05 01
Fax:32 606 05 19
Email:biuro@voxel.pl
www:www.voxel.pl
NIP:6792854642
REGON:120067787

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Voxel SA
VOXEL
2020-08-05 liczba badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną
2020-07-23 WZ - projekty uchwał
2020-07-23 WZ - zwołanie walnego
2020-07-23 rekomendacja zarządu wraz z opinią RN w sprawie wypłaty dywidendy
2020-06-25 SA - QSr1
2020-05-21 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-04-07 WZ - zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad
2020-03-23 SA - RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy