pixelg
SA - RS - 2020-03-23 - VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (voxel)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (voxel) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-23
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-663Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wielicka265
(ulica)(numer)
32 606 05 0132 606 05 19
(telefon)(fax)
biuro@voxel.plwww.voxel.pl
(e-mail)(www)
6792854642120067787
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20192019
Grupa Kapitałowa Voxel
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów2019201820192018
Przychody ze sprzedaży211 660,3170 411,249 202,739 937,9
Zysk (strata) brutto na sprzedaży55 703,248 347,912 948,811 330,9
Zysk (strata) operacyjny34 322,631 011,17 978,77 267,8
Zysk (strata) przed opodatkowaniem28 453,829 116,36 614,46 823,8
Zysk (strata) netto22 927,923 374,25 329,85 478,0
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej22 974,523 374,25 340,75 478,0
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej31 grudnia 201931 grudnia 201831 grudnia 201931 grudnia 2018
Aktywa trwałe260 697,3205 999,461 218,147 906,8
Aktywa obrotowe77 212,876 327,318 131,517 750,5
Aktywa razem337 910,1282 326,779 349,665 657,4
Kapitał własny155 772,5143 252,536 579,233 314,5
Zobowiązania długoterminowe116 521,584 767,927 362,119 713,5
Zobowiązania krótkoterminowe65 616,154 306,315 408,312 629,4

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowychW celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2019 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2019 roku tj. 1 EUR = 4,2585 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,3018 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2018 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2018 tj. 1 EUR = 4,3000 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,2669 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
19 YE Voxel List Prezesa GK.pdfList Prezesa Zarządu
19 YE GK Voxel SSF.pdfSprawozdanie finansowe Grupy Voxel 2019
19 YE GK Voxel Sprawozdanie Zarzadu.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Voxel 2019
Voxel 31_12_2019 SSF_MSSF_Sprawozdanie z badania.pdfSprawozdanie BR z badania SSF Voxel 2019
19 YE SSF Voxel wybrane dane finansowe.pdfWybrane dane finansowe SSF Voxel 2019
19 YE Voxel Oświadczenia Zarządu SSF 2019.pdfOświadczenia Zarządu SSF Voxel 2019
19 YE Voxel Ocena RN SSF 2019.pdfOcena RN SSF Voxel 2019
19 YE Oświadczenie RN dot. Audytora SSF 2019.pdfOświadczenie RN - wybór BR SSF Voxel 2019
19 YE Oświadczenie RN dot. KA.pdfOświadczenie RN - KA Voxel 2019
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-23Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2020-03-23Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-23Magdalena KowalskaGłówna KsięgowaMagdalena Kowalska


Nazwa jednostki:VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VOXEL S.A.
Adres:Wielicka 265, 30-663 Kraków
Telefon:32 606 05 01
Fax:32 606 05 19
Email:biuro@voxel.pl
www:www.voxel.pl
NIP:6792854642
REGON:120067787

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Voxel SA
VOXEL
2020-05-21 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-04-07 WZ - zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad
2020-03-23 SA - RS
2020-03-23 SA - R
2020-01-29 terminarz raportów
2020-01-21 rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SCANIX sp. z o.o.
2020-01-07 zawarcie umów sprzedaży udziałów Rezonans Powiśle sp. z o.o.
2020-01-03 zawarcie umowy znaczącej

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy