pixelg
zawarcie umowy znaczącej - 2020-01-03 - VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (voxel)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy znaczącej - komunikat spółki VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (voxel) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2020

Data sporządzenia: 2020-01-03
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała dwustronnie podpisaną w dniu 2 stycznia 2019 roku umowę o kredyt nieodnawialny nr WAR/8807/19/470/CB (dalej: Umowa ) zawartą z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank ). Na podstawie Umowy Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości do kwoty 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) celem finansowania i/lub refinansowania wydatków na akwizycję spółki SCANIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkład własny Spółki został ustalony w Umowie na poziomie 10% równowartości każdego ciągnienia kredytu.
Kredyt zostanie udostępniony przez Bank jednorazowo w pełnej kwocie, a okres kredytowania ustalono do dnia 5 lipca 2022 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi stopę bazową WIBOR 3M powiększoną o marżę banku. Spłata kredytu nastąpi w 10 równych ratach (rosnące raty kapitałowe), płatnych co 3 miesiące w dniach wymagalności odsetek, które będą płatne do 30 dnia każdego miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata odsetkowa jest wymagalna w ostatnim dniu okresu kredytowania. Pierwsza rata kapitału będzie płatna w najbliższym dniu wymagalności odsetek po dniu, w którym upłynie okres karencji w spłacie kredytu, tj. po dniu 31 marca 2020 roku.

Zgodnie z Umową zabezpieczenia spłaty należności Banku stanowią:
a) weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową; b) hipoteka umowna łączna do sumy 19.500.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych), w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ustanowiona na: (i) nieruchomości położonej w miejscowości Jelenia Góra, o łącznej powierzchni 0,0426 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym VOXEL INWESTYCJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00039075/6 - docelowo wpis z najwyższym pierwszeństwem w dziale IV tej księgi wieczystej oraz (ii) nieruchomości położonej w miejscowości Jelenia Góra, o łącznej powierzchni 0,0669 ha, stanowiącej własność VOXEL INWESTYCJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00082519/7 - docelowo wpis z najwyższym pierwszeństwem w dziale IV tej księgi wieczystej;
c) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej ww. nieruchomości;
d) zastaw finansowy na udziałach w SCANIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pozostałe warunki określone w Umowie, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółką, a Bankiem i osobami tym Bankiem zarządzającymi.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-03Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2020-01-03Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski


Nazwa jednostki:VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VOXEL S.A.
Adres:Wielicka 265, 30-663 Kraków
Telefon:32/6060501
Fax:32/6060519
Email:biuro@voxel.pl
www:www.voxel.pl
NIP:6792854642
REGON:120067787

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Voxel SA
VOXEL
2020-05-21 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-04-07 WZ - zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad
2020-03-23 SA - RS
2020-03-23 SA - R
2020-01-29 terminarz raportów
2020-01-21 rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SCANIX sp. z o.o.
2020-01-07 zawarcie umów sprzedaży udziałów Rezonans Powiśle sp. z o.o.
2020-01-03 zawarcie umowy znaczącej

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy