pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-10 - VRG Spółka Akcyjna (vrg)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki VRG Spółka Akcyjna (vrg) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020kwartał / rok


(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za 3 kwartał roku obrotowego
2020 obejmujący okres


zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucieoraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie
data przekazania:VRG Spółka Akcyjna(pełna nazwa emitenta)VRG S.A.
Lekki (lek)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)31-462
Kraków(kod pocztowy)
(miejscowość)Pilotów
10(ulica)
(numer)(0-12) 656 18 32
(0-12) 65 65 098(telefon)

(fax)sekretariat@vrg.pl
www.vrg.pl(e-mail)

(www)675-000-03-61
351001329(NIP)

(REGON)WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 621 710 735 804 139 960 170 776
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-9 030 39 937 -2 033 9 269
Zysk (strata) brutto-31 354 25 493 -7 058 5 917
Zysk (strata) netto-29 300 19 645 -6 596 4 559
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 87 159 -13 827 19 621 -3 209
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 566 -9 574 -3 054 -2 222
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-49 620 2 197 -11 171 510
Przepływy pieniężne netto, razem 23 973 -21 204 5 397 -4 921
Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień30.09.202031.12.2019 30.09.202031.12.2019
Aktywa, razem 1 431 098 1 431 314 316 139 336 108
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 597 049 568 028 131 892 133 387
Zobowiązania długoterminowe 278 169 242 234 61 449 56 882
Zobowiązania krótkoterminowe 307 831 313 578 68 002 73 636
Kapitał własny 834 049 863 286 184 247 202 721
Kapitał zakładowy 49 122 49 122 10 851 11 535
Liczba akcji (w szt.) 234 455 840 234 455 840 234 455 840 234 455 840
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 241 505 840 241 505 840 241 505 840 241 505 840
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,12 0,08 -0,03 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,12 0,08 -0,03 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,56 3,68 0,79 0,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,45 3,57 0,76 0,84
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 349 504 447 185 78 681 103 789
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-28 458 15 750 -6 407 3 655
Zysk (strata) brutto-40 674 8 487 -9 157 1 970
Zysk (strata) netto-34 997 6 659 -7 879 1 546
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 63 539 -14 295 14 304 -3 318
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 683 -832 -1 054 -193
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-35 566 -735 -8 007 -171
Przepływy pieniężne netto, razem 23 290 -15 862 5 243 -3 681
Pozycje dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień30.09.202031.12.2019 30.09.202031.12.2019
Aktywa, razem 1 015 727 1 035 211 224 381 243 093
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 305 027 289 578 67 382 68 000
Zobowiązania długoterminowe 143 843 121 123 31 776 28 443
Zobowiązania krótkoterminowe 153 104 160 343 33 822 37 652
Kapitał własny 710 700 745 633 156 998 175 093
Kapitał zakładowy 49 122 49 122 10 851 11 535
Liczba akcji (w szt.) 234 455 840 234 455 840 234 455 840 234 455 840
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 241 505 840 241 505 840 241 505 840 241 505 840
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,15 0,03 -0,03 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,14 0,03 -0,03 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,03 3,18 0,67 0,75
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,94 3,09 0,65 0,73
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dane finansowe przeliczono na EUR wg nastepujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.09.2020 roku 1 EUR = 4,5268 oraz na 31.12.2019 roku 1 EUR = 4,2585.- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiacych średnią arytmerycznąśrednich kursów ustalonych przez Nrodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujacych okresach sprawozdawczych 01.01.2020 - 30.09.2020 oraz 01.01.2019 - 30.09.2019, odpowiednio: 1 EUR = 4,4420 i 1 EUR = 4,3086

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 kwartału 2020 roku.pdfŚródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 kwartału 2020 roku.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-11-10Andrzej JaworskiPrezes Zarządu


2020-11-10Radosław JakociukWiceprezes Zarządu


2020-11-10Michał ZimnickiWiceprezes Zarządu


2020-11-10Erwin BakalarzCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:VRG Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:VRG S.A.
Adres:Pilotów 10, 31-462 Kraków
Telefon:(0-12) 656 18 32
Fax:(0-12) 65 65 098
Email:sekretariat@vrg.pl
www:www.vrg.pl
NIP:675-000-03-61
REGON:351001329

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
VRG SA
VRG
2021-01-19 WZ - odwołanie walnego
2021-01-19 powołanie członka RN
2021-01-12 piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych
2021-01-11 powołanie członków zarządu
2021-01-11 rezygnacja członka RN
2021-01-11 rezygnacja członka zarządu
2021-01-08 kupno akcji przez przewodniczącego RN
2021-01-05 wyniki XII.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy