pixelg
akcje w posiadaniu Forum TFI SA - 2020-09-18 - WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA (wielton)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

akcje w posiadaniu Forum TFI SA - komunikat spółki WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA (wielton) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr28/2020

Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Forum Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FORUM 109 FIZ) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów w Wielton S.A. w związku z zawarciem pomiędzy tymi funduszami umowy sprzedaży udziałów w spółce MP Inwestors S. r.l., posiadającej bezpośrednio 22.714.618 akcji Wielton S.A.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż stan posiadania akcji Wielton S.A. przez głównych akcjonariuszy Spółki - Pana Pawła Szataniaka oraz Pana Mariusza Szataniaka nie uległ zmianie ze względu na fakt, iż każdy z wymienionych akcjonariuszy (zgodnie ze złożonym w Spółce oświadczeniem) posiada po 50% certyfikatów inwestycyjnych FORUM 109 FIZ tj. łącznie posiadają 100% certyfikatów inwestycyjnych FORUM 109 FIZ, będącego stroną kupującą w wymienionej umowie sprzedaży udziałów MP Inwestors S. r.l.

Treść zawiadomienia przekazanego przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest następująca:

Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440, posiadające numer NIP 6772278460 oraz numer REGON 120297174, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.000.000,00 PLN (w całości wpłaconym) (zwane dalej Forum TFI S.A. ), działając w imieniu MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Krakowie (zwany dalej MP Inwestors FIZAN ) oraz FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie (zwany dalej FORUM 109 FIZ ) (zwani dalej łącznie Zawiadamiającymi ),
działając na podstawie art. 69 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.) (zwanej dalej Ustawą o ofercie ),
niniejszym zawiadamiają o zmianie stanu posiadania głosów w Wielton S.A. w związku z zawarciem umowy sprzedaży udziałów MP Inwestors S. r.l. (Société responsabilité limitée) (prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Luksemburgu, posiadającej bezpośrednio 22.714.618 akcji Wielton S.A., stanowiących 37,62% w kapitale zakładowym Wielton S.A., uprawniających do wykonywania 22.714.618 głosów, dających 37,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wielton S.A.

I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU
W dniu 17 września 2020 r. pomiędzy MP Inwestors FIZAN a FORUM 109 FIZ zawarta została umowa sprzedaży udziałów na podstawie której FORUM 109 FIZ nabył 1.627.387 udziałów MP Inwestors S. r.l. (Société responsabilité limitée) (prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Luksemburgu (zwanej dalej MP Inwestors S. r.l. ), stanowiących 100% udziałów w MP Inwestors S. r.l. MP Inwestors S. r.l. posiada bezpośrednio 22.714.618 akcji Wielton S.A., stanowiących 37,62% w kapitale zakładowym Wielton S.A., uprawniających do wykonywania 22.714.618 głosów, dających 37,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wielton S.A.
II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU
Przed zdarzeniem opisanym w pkt I:
- MP Inwestors FIZAN posiadał pośrednio poprzez MP INWESTORS S. r.l. 22.714.618 akcji Wielton S.A., stanowiących 37,62% w kapitale zakładowym Wielton S.A., uprawniających do wykonywania 22.714.618 głosów, dających 37,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wielton S.A.
- FORUM 109 FIZ nie posiadał akcji Wielton S.A.

III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI
Po zdarzeniu opisanym w pkt I:
- FORUM 109 FIZ posiada pośrednio poprzez MP INWESTORS S. r.l. 22.714.618 akcji Wielton S.A., stanowiących 37,62% w kapitale zakładowym Wielton S.A., uprawniających do wykonywania 22.714.618 głosów, dających 37,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wielton S.A.
- MP Inwestors FIZAN nie posiada akcji Wielton S.A.

IV. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCYCH POSIADAJĄCE AKCJE WIELTON S.A.
Podmiotem zależnym od MP Inwestors FIZAN posiadającym akcje Wielton S.A. przed zdarzeniem opisanym w pkt I była MP INWESTORS S. r.l.
Po zdarzeniu opisanym w pkt I podmiotem zależnym od FORUM 109 FIZ posiadającym akcje Wielton S.A. jest MP INWESTORS S. r.l.

V. OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.

VI. LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 69B UST. 2 i 3 USTAWY O OFERCIE
Zawiadamiający, jak również żaden podmiot od nich zależny, nie posiadali przed zdarzeniem opisanym w pkt I udziału ani nie posiadają aktualnie instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Wielton S.A., lub odnoszą się do akcji Wielton S.A. w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne, a o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o ofercie.

VII. ŁĄCZNA SUMA LICZBY GŁOSÓW ORAZ JEJ PROCENTOWY UDZIAŁ
Łączna suma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie tj. łączna suma liczby głosów określonych w pkt. III i VI powyżej i wynosi w przypadku FORUM 109 FIZ 22.714.618 głosów, dających 37,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wielton S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-18Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes ZarząduPiotr Maciej Kamiński
2020-09-18Tomasz Śniatała Członek ZarząduTomasz Śniatała


Nazwa jednostki:WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WIELTON S.A.
Adres:RYMARKIEWICZ 6, 98-300 WIELUŃ
Telefon:0438434510
Email:info@wielton.com.pl
www:www.wielton.com.pl
NIP:899-24-62-770
REGON:932842826

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy