pixelg
SA - PSr - 2020-09-17 - WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA (wielton)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA (wielton) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie
data przekazania: 2020-09-17
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.Przemysł motoryzacyjny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
98-300WIELUŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
RYMARKIEWICZ6
(ulica)(numer)
0438434510
(telefon)(fax)
info@wielton.com.plwww.wielton.com.pl
(e-mail)(www)
899-24-62-770932842826
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży814 577 1 326 182 183 410309 277
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 868 59 632 -1 09613 907
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-16 268 56 498 -3 66313 176
Zysk (strata) netto-805 40 368-1819 414
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego1 368 40 128 3089 358
Zysk na akcję (PLN; EUR)0,02 0,660,000,16
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR)0,02 0,660,000,16
Średni kurs PLN/EUR w okresieXX4,44134,2880
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej4 908 59 702 1 10513 923
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-27 546-49 566-6 202-11 559
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 11 115 9 6232 5032 244
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-11 523 19 759-2 5954 608
Średni kurs PLN/EUR w okresie XX4,44134,2880
stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
Bilans30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa1 363 3691 397 778 305 277328 232
Zobowiązania długoterminowe373 996383 669 83 74390 095
Zobowiązania krótkoterminowe586 518610 685 131 330143 404
Kapitał własny402 855403 425 90 20594 734
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej378 725377 096 84 80288 551
Kurs PLN/EUR na koniec okresuXX4,46604,2585
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży364 399 592 015 82 048 138 063
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 147 36 859 -709 8 596
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-7 520 32 928 -1 693 7 679
Zysk (strata) netto6 725 25 783 1 514 6 013
Liczba akcji w szt.60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN; EUR)0,11 0,43 0,030,10
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN; EUR)0,11 0,43 0,030,10
Średni kurs PLN/EUR w okresieXX4,44134,2880
Rachunek przepływów pienieżnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej23 021-1 2205 183-285
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-25 098-35 802 -5 651-8 349
Środki pieniężne netto z działalności finansowej7 592 33 7691 709 7 875
Przepływy pieniężne netto razem5 515-3 2531 242-759
Średni kurs PLN/EUR w okresieXX4,44134,2880
stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
Bilans30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa981 187 978 799219 702 229 846
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania640 649640 138 143 450 150 320
Zobowiązania długoterminowe255 570 245 100 57 226 57 555
Zobowiązania krótkoterminowe362 153 373 906 81 091 87 802
Kapitał własny340 538338 661 76 251 79 526
Kapitał zakładowy12 075 12 075 2 704 2 836
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,64 5,61 1,261,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,64 5,61 1,261,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w złX 0,25 X 0,06
Średni kurs PLN/EUR w okresieXX4,46604,2585
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Wielton_raport_2020H1-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 30 CZERWCA 2020 R.
Wielton 2020 PSF PZR skrócone EMITENT PL-sig.pdfRAPORT BIEGŁEGO Z PRZEGLĄDU JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R
Wielton 2020 PSSF MSSF skrócone PL-sig.pdfRAPORT BIEGŁEGO Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R
WIELTON1H2020.xmlWIELTON1H2020 xml plik XML
WIELTON1H2020.xml.XAdESWIELTON1H2020.xml plik XADES
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-17Paweł Szataniak Prezes ZarząduPaweł Szataniak
2020-09-17Mariusz Golec Wiceprezes ZarząduMariusz Golec
2020-09-17Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes ZarząduPiotr Maciej Kamiński
2020-09-17Piotr Kuś Wiceprezes ZarząduPiotr Kuś
2020-09-17Tomasz Śniatała Członek ZarząduTomasz Śniatała
2020-09-17Włodzimierz Masłowski Członek ZarząduWłodzimierz Masłowski
2020-09-17Andrzej Mowczan Członek ZarząduAndrzej Mowczan


Nazwa jednostki:WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WIELTON S.A.
Adres:RYMARKIEWICZ 6, 98-300 WIELUŃ
Telefon:0438434510
Email:info@wielton.com.pl
www:www.wielton.com.pl
NIP:899-24-62-770
REGON:932842826

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy