pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-18 - WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA (wielton)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA (wielton) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie
data przekazania: 2020-11-18
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.Przemysł motoryzacyjny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
98-300WIELUŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
RYMARKIEWICZ6
(ulica)(numer)
0438434510
(telefon)(fax)
info@wielton.com.plwww.wielton.com.pl
(e-mail)(www)
899-24-62-770932842826
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży1 302 7471 837 623 293 279426 501
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 12480 6963 18018 729
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-36473 807-8217 130
Zysk (strata) netto9 61853 0262 16512 307
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego12 57252 7612 83012 246
Zysk (strata) na akcje (PLN; EUR)0,210,870,050,20
Rozwodniony zysk (strata) na akcje (PLN; EUR)0,210,870,050,20
Średni kurs PLN/EUR w okresiexx4,44204,3086
Rachunek przepływów pienieżnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej60 71442 90913 6689 957
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-44 010-67 613-9 908-15 693
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-7 26415 730-1 6353 651
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów9 440-8 9812 125-2 084
Średni kurs PLN/EUR w okresiexx4,44204,3086
stan na stan na stan na stan na
Bilans30.09.2020 31.12.2019 30.09.202031.12.2019
Aktywa1 444 8541 397 778 319 178328 232
Zobowiązania długoterminowe372 628383 669 82 31690 095
Zobowiązania krótkoterminowe660 563610 685 145 923143 404
Kapitał własny411 663403 425 90 93994 734
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej387 620377 096 85 62888 551
Kurs PLN/EUR na koniec okresuxx4,52684,2585
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży617 212 833 584 138 949 193 470
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 440 49 011 1 450 11 375
Zysk (strata) przed opodatkowaniem6 052 43 544 1 362 10 106
Zysk (strata) netto17 498 34 083 3 939 7 910
Liczba akcji w szt.60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000
Zysk na akcje (PLN; EUR)0,29 0,56 0,070,13
Rozwodniony zysk na akcje (PLN; EUR)0,29 0,56 0,070,13
Średni kurs PLN/EUR w okresiexx4,44204,3086
Rachunek przepływów pienieżnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej29 921 3 044 6 736 706
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-37 001-48 652-8 330-11 292
Środki pieniężne netto z działalności finansowej14 680 42 388 3 305 9 838
Przepływy pieniężne netto razem7 600 -3 2201 711 -747
Średni kurs PLN/EUR w okresiexx4,44204,3086
stan na stan na stan na stan na
Bilans30.09.2020 31.12.2019 30.09.202031.12.2019
Aktywa1 010 694 978 799 223 269 229 846
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania663 197 640 138 146 505 150 320
Zobowiązania długoterminowe249 206 245 100 55 051 57 555
Zobowiązania krótkoterminowe391 356 373 906 86 453 87 802
Kapitał własny347 497 338 661 76 764 79 526
Kapitał zakładowy12 075 12 075 2 667 2 836
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN: EUR)5,76 5,61 1,27 1,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN:EUR)5,76 5,61 1,27 1,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za 1 akcję (PLN:EUR)-0,25 -0,06
Kurs PLN/EUR na koniec okresuxx4,52684,2585
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wielton_raport_2020Q3-sig.pdfRozszerzony skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Wielton za III kwartał 2020 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-18Paweł SzataniakPrezes Zarządu Paweł Szataniak
2020-11-18Mariusz GolecWiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2020-11-18Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2020-11-18Piotr Kuś Wiceprezes Zarządu Piotr Kuś
2020-11-18Tomasz ŚniatałaCzłonek Zarządu Tomasz Śniatała
2020-11-18Włodzimierz MasłowskiCzłonek Zarządu Włodzimierz Masłowski
2020-11-18Andrzej MowczanCzłonek Zarządu Andrzej Mowczan


Nazwa jednostki:WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WIELTON S.A.
Adres:RYMARKIEWICZ 6, 98-300 WIELUŃ
Telefon:0438434510
Email:info@wielton.com.pl
www:www.wielton.com.pl
NIP:899-24-62-770
REGON:932842826

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy