pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-26 - WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (wirtualna)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (wirtualna) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-26
WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-092WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŻWIRKI I WIGURY16
(ulica)(numer)
+48 (22) 57 63 900+48 (22) 57 63 901
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213111513016366823
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży149 808156 99534 07336 529
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej18 35323 7174 1745 518
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem9 87519 8112 2464 610
Zysk / (strata) netto 7 24914 3681 6493 343
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej6 87414 0881 5633 278
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)29 023 04728 961 92629 023 04728 961 926
Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR)0,240,490,050,11
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy netto z działalności operacyjnej59 62152 63013 56012 246
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-27 087-51 061-6 161-11 881
Przepływy netto z działalności finansowej-7 670-10 657-1 744-2 480
Przepływy pieniężne netto razem24 864-9 0885 655-2 115
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych26 095-9 1165 935-2 121
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa razem1 158 3221 145 069254 448268 890
Aktywa trwałe913 750909 137200 723213 488
Aktywa obrotowe244 572235 93253 72555 403
Zobowiązania długoterminowe425 418426 10593 451100 060
Zobowiązania krótkoterminowe211 221205 83746 39948 336
Kapitał własny521 683513 127114 598120 495
Kapitał zakładowy1 4531 451319341
Udziały niedające kontroli12 62112 2462 7722 876
Liczba akcji (w szt.)29 056 92329 011 82629 056 92329 011 826
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR)17,9517,693,944,15
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży - - - -
Zysk /(strata) na działalności operacyjnej (1 311) (1 831) (298) (426)
Zysk /(strata) przed opodatkowaniem (3 520) (1 990) (801) (463)
Zysk /(strata) netto (3 520) (1 878) (801) (437)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)29 023 047 28 961 926 29 023 047 28 961 926
Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR)-0,12 -0,06 -0,03 -0,01
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy netto z działalności operacyjnej (1 506) (2 579) (343) (600)
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 341 989 305 230
Przepływy netto z działalności finansowej (344) (584) (78) (136)
Przepływy pieniężne netto razem (509) (2 174) (116) (506)
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa razem494 984 499 265 108 733 117 240
Aktywa trwałe493 652 497 792 108 440 116 894
Aktywa obrotowe1 332 1 473 293 346
Zobowiązania długoterminowe 66 884 70 399 14 692 16 531
Zobowiązania krótkoterminowe10 015 8 569 2 200 2 012
Kapitał własny418 085 420 297 91 840 98 696
Kapitał podstawowy1 453 1 451 319 341
Liczba akcji (w szt.)29 056 92329 011 82629 056 923 29 011 826
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR)14,3914,493,163,40
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
WPL_QSR_Q12020_Raport finansowy.pdfSkonsolidowany raport finansowy za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-26Jacek ŚwiderskiPrezes ZarząduJacek Świderski
2020-05-26Elżbieta Bujniewicz-BelkaCzłonek Zarządu ds. finansowychElżbieta Bujniewicz-Belka


Nazwa jednostki:WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
Adres:ŻWIRKI I WIGURY 16, 02-092 WARSZAWA
Telefon:+48 (22) 57 63 900
Fax:+48 (22) 57 63 901
NIP:5213111513
REGON:016366823

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Wirtualna Polska Holding SA
WIRTUALNA
2020-08-25 SA - PSr
2020-08-21 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-21 powołanie członka RN
2020-08-21 WZ - podjęte uchwały: powołanie członka RN
2020-08-20 rejestracja w KRS zmian statutu
2020-08-17 wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego
2020-08-13 dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW serii D i F
2020-08-06 rejestracja akcji w KDPW

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy