pixelg
SA - PSr - 2020-09-17 - WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (wittchen)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (wittchen) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2020-09-17
WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WITTCHEN S.A.Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-152Palmiry
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Gdańska60
(ulica)(numer)
+48 22 766 33 33+48 22 766 33 03
(telefon)(fax)
office@wittchen.comwww.wittchen.com
(e-mail)(www)
951-102-21-54011664266
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży77 472106 82217 44424 912
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 1527 046-7101 643
Zysk (strata) brutto-4 8816 753-1 0991 575
Zysk (strata) netto-3 9665 568-8931 299
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 948-3 314439-773
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 506-9 587-789-2 236
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 9669 3008932 169
Przepływy pieniężne netto, razem2 408-3 601542-840
Średnioważona liczba akcji w okresie (szt.)18 186 83618 158 68318 186 83618 158 683
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR)-0,220,31-0,050,07
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)-1,00-0,23
Stan na30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem272 747259 39361 07260 912
Zobowiązania długoterminowe63 03960 17514 11514 131
Zobowiązania krótkoterminowe63 25749 33314 16411 585
Kapitał własny146 451149 88532 79235 197
Kapitał zakładowy3 6453 636816854
Liczba akcji (szt.)18 223 00118 178 77218 223 00118 178 772
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,048,251,801,94
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEpółrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży77 247106 58417 39324 856
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-9 0186 777-2 0301 580
Zysk (strata) brutto-10 5616 498-2 3781 515
Zysk (strata) netto-8 5545 199-1 9261 212
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej652-3 107147-725
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 983-9 462-672-2 207
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 2589 2749592 163
Przepływy pieniężne netto, razem1 927-3 295434-768
Średnioważona liczba akcji (szt.)18 186 83618 158 68318 186 83618 158 683
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,470,29-0,110,07
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)-1,00-0,23
Stan na30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem323 251319 22972 38074 963
Zobowiązania długoterminowe71 21971 56615 94716 805
Zobowiązania krótkoterminowe60 93748 60113 64511 413
Kapitał własny191 095199 06242 78946 745
Kapitał zakładowy3 6453 636816854
Liczba akcji (szt.)18 223 00118 178 77218 223 00118 178 772
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)10,4910,952,352,57

Powyższe dane finansowe za 2020 i 2019 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:− poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2020 roku - 4,4660 PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN/EURPoszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego _od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - 4,4413 PLN / EUR i _od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku - 4,2880 PLN / EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany Raport Półroczny GK Wittchen 2020.pdfSkonsolidowany Raport Półroczny GK Wittchen 2020
Raport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Wittchen.PDFRaport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Wittchen
Raport biegłego rewidenta z przeglądu JSF Wittchen SA.PDFRaport biegłego rewidenta z przeglądu JSF Wittchen SA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-17Jędrzej WittchenPrezes Zarządu
2020-09-17Monika WittchenWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WITTCHEN S.A.
Adres:ul. Gdańska 60, 05-152 Palmiry
Telefon:+48 22 766 33 33
Fax:+48 22 766 33 03
Email:office@wittchen.com
www:www.wittchen.com
NIP:951-102-21-54
REGON:011664266

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Wittchen SA
WITTCHEN
2020-10-30 rozwiązanie spółki zależnej
2020-10-02 wyniki Q3.2020
2020-09-17 SA - PSr
2020-08-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-08-25 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego
2020-08-03 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-03 wyniki Q2.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy