pixelg
SA-QSr1 - 2020-05-21 - WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (wittchen)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (wittchen) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-21
WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WITTCHEN S.A.Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-152Palmiry
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Gdańska60
(ulica)(numer)
+48 22 766 33 33+48 22 766 33 03
(telefon)(fax)
office@wittchen.comwww.wittchen.com
(e-mail)(www)
951-102-21-54011664266
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży44 80850 94310 19211 853
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-623 402-14792
Zysk (strata) brutto-3 1292 903-712675
Zysk (strata) netto-2 5842 262-588526
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 880566-883132
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-184-4 865-42-1 132
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej10 1595022 311117
Przepływy pieniężne netto, razem6 095-3 7971 386-883
Średnioważona liczba akcji (szt.)18 178 77218 150 52218 178 77218 150 522
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR)-0,140,12-0,030,03
Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)-1,00-0,23
Stan na31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa razem269 482259 39359 19760 912
Zobowiązania długoterminowe76 59860 17516 82614 131
Zobowiązania krótkoterminowe45 20249 3339 92911 585
Kapitał własny147 682149 88532 44135 197
Kapitał zakładowy3 6363 636799854
Liczba akcji (szt)18 178 77218 178 77218 178 77218 178 772
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,128,251,781,94
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży44 50550 83310 12311 828
Zysk (strata) z działalności operacyjnej343 2248750
Zysk (strata) brutto-2 6852 732-611636
Zysk (strata) netto-2 1712 116-494492
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 954471-899110
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-163-4 888-37-1 137
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej10 2774892 338114
Przepływy pieniężne netto, razem6 160-3 9281 401-914
Średnioważona liczba akcji (szt.)18 178 77218 150 52218 178 77218 150 522
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR)-0,120,12-0,030,03
Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)-1,00-0,23
Stan na31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa razem329 422319 22972 36474 963
Zobowiązania długoterminowe87 76571 56619 27916 805
Zobowiązania krótkoterminowe44 30148 6019 73211 413
Kapitał własny197 356199 06243 35346 745
Kapitał zakładowy3 6363 636799854
Liczba akcji (szt)18 178 77218 178 77218 178 77218 178 772
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)10,8610,952,382,57

Powyższe dane finansowe za 2020 i 2019 rok zostały przeliczone na EURwedług następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na 31 marca 2020 roku – 4,5523 PLN/EUR, i na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 PLN/EUR
- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodóworaz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średniąarytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnidzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku– 4,3963 PLN/EUR i od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku – 4,2978 PLN/EUR

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 1Q_2020.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 1Q_2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-21Jędrzej WittchenPrezes Zarządu
2020-05-21Monika WittchenWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WITTCHEN S.A.
Adres:ul. Gdańska 60, 05-152 Palmiry
Telefon:+48 22 766 33 33
Fax:+48 22 766 33 03
Email:office@wittchen.com
www:www.wittchen.com
NIP:951-102-21-54
REGON:011664266

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Wittchen SA
WITTCHEN
2020-08-03 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-03 wyniki Q2.2020
2020-06-17 wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
2020-06-16 rejestracja akcji w KDPW
2020-06-10 dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii D
2020-05-29 warunkowa rejestracja akcji serii D w KDPW
2020-05-26 wybór audytora
2020-05-22 ustalenie warunków znaczącej umowy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy