pixelg
SA - R - 2020-03-26 - WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (wittchen)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (wittchen) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-26
WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WITTCHEN S.A.Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-152Palmiry
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Gdańska60
(ulica)(numer)
+48 22 766 33 33+48 22 766 33 03
(telefon)(fax)
office@wittchen.comwww.wittchen.com
(e-mail)(www)
951-102-21-54011664266
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży284 044244 23466 02957 239
Zysk z działalności operacyjnej36 57737 7428 5038 845
Zysk / (strata) brutto36 76737 9238 5478 888
Zysk / (strata) netto31 90430 5407 4167 157
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej50 56531 66811 7547 422
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-16 120-13 977-3 747-3 276
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-39 513-18 333-9 185-4 297
Przepływy pieniężne netto, razem-5 068-642-1 178-150
Aktywa razem319 229258 48074 96360 112
Zobowiązania długoterminowe71 56639 17616 8059 111
Zobowiązania krótkoterminowe48 60134 89811 4138 116
Kapitał własny199 062184 40646 74542 885
Kapitał zakładowy3 6363 630854844
Liczba akcji zwykłych (szt.)18 178 77218 150 52218 178 77218 150 522
Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,761,680,410,39
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)10,9510,162,572,36
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,000,840,230,20

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na euro według następujących zasad:Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnegoprzeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy BankPolski obowiązujących na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1 EUR =4,2585 zł oraz na 31 grudnia 2018 roku w wysokości 1 EUR = 4,3000 zł.Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodóworaz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursówstanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przezNarodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 12miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2019 oraz 2018 roku _odpowiednio 1EUR = 4,3018 zł i 1 EUR = 4,2669 zł.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Jednostkowy Raport Roczny Wittchen S.A. za 2019 rok.pdfJednostkowy Raport Roczny Wittchen S.A. za 2019 rok
Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za 2019 rok.pdfSprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za 2019 rok
Ocena RN Wittchen S.A. - SF i sprawozdania z dzialalnosci.pdfOcena RN Wittchen S.A. - SF i sprawozdania z działalnosci
Oswiadczenie RN Wittchen S.A. - komitet audytu.pdfOświadczenie RN Wittchen S.A. - komitet audytu
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-26Jędrzej WittchenPrezes Zarządu
2020-03-26Monika WittchenWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-26Dorota ChomiczGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WITTCHEN S.A.
Adres:ul. Gdańska 60, 05-152 Palmiry
Telefon:+48 22 766 33 33
Fax:+48 22 766 33 03
Email:office@wittchen.com
www:www.wittchen.com
NIP:951-102-21-54
REGON:011664266

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Wittchen SA
WITTCHEN
2020-05-26 wybór audytora
2020-05-22 ustalenie warunków znaczącej umowy
2020-05-21 SA-QSr1
2020-05-04 kupno akcji przez osoby zarządzające
2020-04-30 realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii B i objęcie akcji serii D
2020-04-10 rekomendacja zarządu dot. podziału zysku za rok 2019
2020-04-02 wyniki Q1.2020
2020-03-26 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy