pixelg
SA - QSr1 - 2020-07-03 - WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA (wojas)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA (wojas) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-07-03
WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WOJAS S.A.Handel detaliczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
34-400Nowy Targ
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ludźmierska 29
(ulica)(numer)
+ 48 18 264 92 10+48 18 264 92 11
(telefon)(fax)
ri@wojas.plwww.wojas.pl
(e-mail)(www)
7352691202120415969
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów52 66450 66911 97911 790
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(8 986)(2 330)(2 044)(542)
Zysk (strata) brutto(8 071)(3 094)(1 836)(720)
Zysk (strata) netto(8 499)(3 118)(1 933)(725)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 555(400)809(93)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(938)(1 962)(213)(457)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(4 915)1 494(1 118)348
Przepływy pieniężne netto, razem(2 298)(868)(523)(202)
Aktywa, razem266 050254 15858 44359 683
Zobowiązania i rezerwy193 978173 51042 61140 744
Kapitał własny72 07280 64815 83218 939
Kapitał zakładowy12 67712 6772 7852 977
Liczba akcji (w szt.)12 676 65812 676 65812 676 65812 676 658
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,67)(0,25)(0,15)(0,06)
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,696,361,251,49
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów48 20350 06410 96411 649
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(6 550)(3 003)(1 490)(699)
Zysk (strata) brutto(6 990)(3 757)(1 590)(874)
Zysk (strata) netto(7 411)(3 726)(1 686)(867)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 051(1 680)1 831(391)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(941)(1 950)(214)(454)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(3 376)2 534(768)590
Przepływy pieniężne netto, razem3 734(1 096)849(255)
Aktywa, razem236 985224 31452 05852 674
Zobowiązania i rezerwy159 751139 66935 09232 797
Kapitał własny77 23484 64516 96619 877
Kapitał zakładowy 12 67712 6772 7852 977
Liczba akcji (w szt.)12 676 65812 676 65812 676 65812 676 658
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,58)(0,29)(0,13)(0,07)
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)6,096,681,341,57

dane do pozycji bilansowych wykazano na dzień 31.03.2020 r. oraz 31.12.2019r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Wojas Raport 1Q_2020.pdfRaport GK WOJAS SA za 1 kwartał 2020 r
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-03Wiesław WojasPrezes Zarządu
2020-07-03Kazimierz OstatekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WOJAS S.A.
Adres:Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ
Telefon:+ 48 18 264 92 10
Fax:+48 18 264 92 11
Email:ri@wojas.pl
www:www.wojas.pl
NIP:7352691202
REGON:120415969

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Wojas SA
WOJAS
2020-07-17 sprawozdania RN
2020-07-17 WZ - projekty uchwał
2020-07-17 WZ - zwołanie walnego
2020-07-16 wybór audytora
2020-07-16 zawarcie umowy kredytowej
2020-07-16 rezygnacja wiceprezesa zarządu
2020-07-14 zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2020-07-06 wyniki VI.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy