pixelg
SA - PSr - 2020-09-25 - WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA (wojas)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA (wojas) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-25
WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WOJAS S.A.Handel detaliczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
34-400Nowy Targ
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ludźmierska29
(ulica)(numer)
+48 18 264 92 10+48 18 264 92 11
(telefon)(fax)
ri@wojas.plwww.wojas.pl
(e-mail)(www)
7352691202120415969
(NIP)(REGON)
Lexadvisor-Audit Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów102 821122 93423 15128 669
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(7 738)3 574(1 742)833
Zysk (strata) brutto(8 975)1 988(2 021)464
Zysk (strata) netto(8 837)1 944(1 990)453
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej(8 367)1 994(1 884)465
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 1115 4812 9521 278
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 860)(3 135)(419)(731)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(15 095)(3 777)(3 399)(881)
Przepływy pieniężne netto, razem(3 844)(1 431)(866)(334)
Aktywa, razem252 728254 15856 58959 683
Zobowiązania i rezerwy179 700173 51040 23740 744
Kapiał własny73 02880 64816 35218 939
Kapitał zakładowy12 67712 6772 839 2 977
Liczba akcji (w szt.)12 676 65812 676 65812 676 65812 676 658
Zysk (stata) na jedną akcję zwkłą (w zł/EUR)(0,70)0,15(0,16)0,04
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,766,361,291,49
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów88 368113 87219 89726 556
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(9 633)2 054(2 169)479
Zysk (strata) brutto(12 159) 255(2 738)59
Zysk (strata) netto(11 791)317(2 655)74
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 8278 9772 4382 094
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 822)(9 746)(410)(2 273)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(12 478)(588)(2 810)(137)
Przepływy pieniężne netto, razem(3 473)(1 357)(782)(316)
Aktywa, razem222 971224 31449 92652 674
Zobowiązania i rezerwy148 860139 66933 33232 797
Kapiał własny74 11184 64516 59419 877
Kapitał zakładowy12 67712 6772 8392 977
Liczba akcji (w szt.)12 676 65812 676 65812 676 65812 676 658
Zysk (stata) na jedną akcję zwkłą (w zł/EUR)(0,93)0,03(0,21)0,01
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,856,681,311,57

Dane do pozycji bilansowych wykazano na dzień 30.06.2020 r. oraz 31.12.2019 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:

korekta dotyczy wyłacznie załączenia raportów podpisanych. W pierwotnym raporcie raporty nie zawierały podpisu Prezesa Zarządu.

PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie z dzialalnosci IP_2020 GK WOJAS.pdfSprawozdanie z działalności GK WOJAS SA za IP 2020
Wojas Raport 1P_2020 WOJAS GRUPA.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK WOJAS sa za IP 2020
Lexadvisor-Audyt Raport Śródroczny grupa Wojas S.A. 2020.pdfRaport Audytora z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego IP 2020
Wojas Raport 1P_2020 WOJAS SA.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe WOJAS S.A. za IP 2020
Lexadvisor-Audyt Raport Śródroczny Wojas S.A. 2020.pdfRaport Audytora z przeglądu jednstkowego sprawozdania finansowego IP 2020
Oświadczenia Zarządu.pdfOświadczenia Zarządu WOJAS S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-25Wiesław WojasPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WOJAS S.A.
Adres:Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ
Telefon:+48 18 264 92 10
Fax:+48 18 264 92 11
Email:ri@wojas.pl
www:www.wojas.pl
NIP:7352691202
REGON:120415969

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Wojas SA
WOJAS
2020-10-28 Odnowienie umowy kredytowej i linii na gwarancje bankowe
2020-10-20 wyniki IX.2020
2020-09-25 SA - PSr
2020-09-25 SA - PSr
2020-09-09 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2020-09-07 wyniki VIII.2020
2020-08-29 odpowiedzi na pytania akcjonariusza
2020-08-15 zmiany w RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy