pixelg
delegowanie wiceprzewodniczącego RN do czasowego wykonywania czynności członka zarządu - 2020-05-25 - WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA (workserv)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

delegowanie wiceprzewodniczącego RN do czasowego wykonywania czynności członka zarządu - komunikat spółki WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA (workserv) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr32/2020
Data sporządzenia:2020-05-25
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Delegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka ) informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała informacje, iż Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę na podstawie § 16 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, w przedmiocie delegowania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marcusa Prestona do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki od dnia 21 maja 2020 r. na okres jednego miesiąca.
Pan Marcus Preston oświadczył, że nie są jemu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego delegowanie do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki naruszałoby przepisy prawa lub Statutu Spółki. W szczególności Pan Marcus Preston:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590, 591 Kodeksu spółek handlowych;
3) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
4) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym _Dz.U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm._;
5) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Notka biograficzna Pana Marcusa Prestona stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; - § 10 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy: Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu Jarosław Dymitruk Wiceprezes Zarządu


Załączniki
PlikOpis
Zalącznik 1 - notka biograficzna Pana Prestona.pdfNota biograficzna p. Marcusa Prestona
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-25Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2020-05-25Jarosław Dymitruk Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WORK SERVICE S.A.
Adres:Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
Telefon:+48 71 37 10 900
Fax:+48 71 37 10 938
www:www.workservice.pl
NIP:897-16-55-469
REGON:932629535

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy