pixelg
formularz raportu rocznego - 2020-03-10 - X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA (xtb)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz raportu rocznego - komunikat spółki X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA (xtb) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-10
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
X-TRADE BROKERS DM SARYNEK KAPITAŁOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-876Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa58
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.pl
(e-mail)(www)
527-24-43-955015803782
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów:01.01-31.12.201901.01-31.12.201801.01-31.12.201901.01-31.12.2018
Przychody z działalności operacyjnej210 577267 33748 95162 654
Zysk z działalności operacyjnej65 872117 18115 31327 463
Zysk przed opodatkowaniem64 809115 29315 06627 020
Zysk netto54 14590 89812 58721 303
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)0,460,770,110,18
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych:01.01-31.12.201901.01-31.12.201801.01-31.12.201901.01-31.12.2018
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej48 763130 75311 33530 644
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 632)(3 306)(379)(775)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(23 863)(41 175)(5 547)(9 650)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów23 26886 2725 40920 219
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej:31.12.201931.12.201831.12.201931.12.2018
Aktywa razem1 083 889927 960254 524215 805
Zobowiązania razem586 622464 750137 753108 081
Kapitał podstawowy5 8695 8691 3781 365
Kapitał własny497 267463 210116 770107 723
Liczba akcji (w szt.)117 383 635117 383 635117 383 635117 383 635
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)4,243,950,990,92

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący sposób:* pozycje jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:− za okres bieżący: 4,3018;− za okres porównawczy: 4,2669;
* pozycje jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:− za okres bieżący: 4,2585;− za okres porównawczy: 4,3000.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
XTB - jednostkowy raport roczny 2019.pdfJednostkowy Raport Roczny X-Trade Brokers DM S.A. za rok 2019 (wersja polska)
Sprawozdanie z badania jednostkowe XTB 2019.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego (wersja polska)
XTB - standalone annual report 2019 ENG.pdfJednostkowy Raport Roczny X-Trade Brokers DM S.A. za rok 2019 (tłumaczenie na język angielski)
Sprawozdanie z badania jednostkowe XTB 2019 ENG.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego (tłumczenie na język angielski)
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-10Omar ArnaoutPrezes Zarządu
2020-03-10Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2020-03-10Filip KaczmarzykCzłonek Zarządu
2020-03-10Jakub KubackiCzłonek Zarządu
2020-03-10Andrzej PrzybylskiCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-10Urszula TanajewskaGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:X-TRADE BROKERS DM SA
Adres:Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
Telefon:+48 22 201 95 50
Fax:+48 22 520 22 81
Email:relacje.inwestorskie@xtb.com
www:www.xtb.pl
NIP:527-24-43-955
REGON:015803782

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
X-Trade Brokers Dom Maklerski SA
XTB
2020-05-07 sprzedaż akcji przez Systexan Ltd
2020-05-07 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2020-05-05 sprzedaż akcji przez Systexan Ltd
2020-04-28 sprzedaż akcji przez Quercus TFI SA
2020-04-26 wyniki Q1.2020
2020-04-20 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-04-20 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,24 zł/akcja
2020-04-20 wypłata dywidendy 0,24 zł/akcja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy