pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-09 - X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA (xtb)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA (xtb) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-09
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
X-TRADE BROKERS DM SARYNEK KAPITAŁOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-876Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa58
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.pl
(e-mail)(www)
5272443955015803782
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody z działalności operacyjnej657 788149 733148 08434 752
Zysk z działalności operacyjnej459 40023 165103 4225 376
Zysk przed opodatkowaniem441 62328 35399 4206 581
Zysk netto361 85620 66381 4624 796
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)3,080,180,690,04
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej224 293(8 980)50 494(2 084)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 548)(2 140)(574)(497)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(31 712)(23 104)(7 139)(5 362)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów190 033(34 224)42 781(7 943)
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej:
Aktywa razem1 942 9811 138 900429 217267 442
Zobowiązania razem1 096 391648 156242 200152 203
Kapitał podstawowy5 8695 8691 2971 378
Kapitał własny846 590490 744187 017115 239
Liczba akcji (w szt.)117 383 635117 383 635117 383 635117 383 635
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)7,214,181,590,98

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący sposób:* pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:− za okres bieżący: 4,4420;− za okres porównawczy: 4,3086;* pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:− za okres bieżący: 4,5268;− za okres porównawczy: 4,2585.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport 3Q.2020.pdfRaport za III kwartał 2020 roku
Raport 3Q.2020 ENG.pdfRaport za III kwartał 2020 roku - tłumaczenie na język angielski
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-09Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2020-11-09Filip KaczmarzykCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:X-TRADE BROKERS DM SA
Adres:Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
Telefon:+48 22 201 95 50
Fax:+48 22 520 22 81
Email:relacje.inwestorskie@xtb.com
www:www.xtb.pl
NIP:5272443955
REGON:015803782

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
X-Trade Brokers Dom Maklerski SA
XTB
2021-01-04 terminarz raportów
2020-12-29 informacja nt. zaliczenia części zysku za I półrocze 2020 do kapitału podstawowego Tier I
2020-12-28 informacja nt. oceny nadzorczej (BION)
2020-11-09 SA-QSr3
2020-10-25 wyniki Q3.2020
2020-08-21 SA - PSr
2020-07-28 wyniki I półrocze 2020
2020-05-07 sprzedaż akcji przez Systexan Ltd

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy