pixelg
SA - R - 2020-02-12 - GRUPA ŻYWIEC SA (zywiec)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki GRUPA ŻYWIEC SA (zywiec) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-02-12
GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIECSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
34-300Żywiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Browarna88
(ulica)(numer)
033 861 24 51033 861 46 14
(telefon)(fax)
browary@grupazywiec.pl
(e-mail)(www)
553-000-72-19070511111
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2019201820192018

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 199 2423 339 527743 698782 659

Zysk z działalności operacyjnej305 857406 58571 10095 288

Zysk przed opodatkowaniem386 177386 08589 77190 484

Zysk netto za okres sprawozdawczy330 335312 69976 79073 285

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej495 081473 973115 087111 081

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(706 178)(129 569)(164 159)(30 366)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej256 471(365 896)59 619(85 752)

Przepływy pieniężne netto45 374(21 492)10 547(5 037)

Aktywa, razem2 479 5351 790 063582 255416 294

Zobowiązania długoterminowe1 100 72922 002258 4785 117

Zobowiązania krótkoterminowe1 191 2021 453 748279 723338 081

Kapitał własny187 604314 31344 05473 096

Średnio ważona liczba akcji10 271 33710 271 337Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)32,1630,447,487,13
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy:- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku według kursu 1 EUR = 4,2585 PLN (kurs średni NBP na dzień 31.12.2019 r.);- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. według kursu 1 EUR = 4,3018 PLN*- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku według kursu 1 EUR = 4,3000 PLN (kurs średni NBP na dzień 31.12.2018 r.);- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. według kursu 1 EUR =4,2669 PLN** kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia odpowiednio 2019 i 2018 roku


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTURaport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

I. Grupa Żywiec S.A. 2019.pdfGrupa Żywiec S.A. - Jednostkowy raport roczny

II. Sprawozdanie Zarządu Grupy Żywiec S.A. 2019.pdfSprawozdanie Zarządu Grupy Żywiec S.A.

III. Oświadczenia Zarządu Grupy Żywiec S.A. 2019.pdfOświadczenia Zarządu Grupy Żywiec S.A.

IV. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Grupy Żywiec S.A. 2019.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

V. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Żywiec S.A. 2019.pdfSprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Żywiec S.A.

VI. Oświadczenia Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. 2019.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-02-04Francois Xavier MahotPrezes Zarządu


2020-02-04Piotr NowakowskiCzłonek Zarządu


2020-02-04Luca GiordanoCzłonek Zarządu


2020-02-04Marcin CelejowskiCzłonek Zarządu


2020-02-04Michael McKeownCzłonek Zarządu


2020-02-04Katarzyna Malczewska-BłaszczukCzłonek Zarządu


2020-02-04Andrzej BorczykCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-02-04Łukasz TlałkaPełnomocnik Grupy Żywiec S.A.

Nazwa jednostki:GRUPA ŻYWIEC SA
Nazwa skrócona jednoskti:ŻYWIEC
Adres:Browarna 88, 34-300 Żywiec
Telefon:033 861 24 51
Fax:033 861 46 14
Email:browary@grupazywiec.pl
NIP:553-000-72-19
REGON:070511111

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Żywiec SA
ZYWIEC
2020-05-28 rezygnacja członka zarządu
2020-05-20 rezygnacja członka RN
2020-05-20 WZ - projekty uchwał
2020-05-20 WZ - zwołanie walnego
2020-05-15 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2020-05-15 wybór przedstawiciela pracowników do RN
2020-04-22 SA - QSr1
2020-04-02 WZ - podjęte uchwał: powołanie członków RN, połączenie z Browar Namysłów sp. z o. o.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy