pixelg
Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez StockWatch.pl

1. Preambuła

 1. StockWatch.pl jest internetowym serwisem informacyjnym dotyczącym polskiego rynku akcji i obligacji spółek znajdujących się w obrocie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, lecz nie ograniczonym co do tematyki. Serwis zajmuje się również kontraktami, opcjami i innymi instrumentami finansowymi, a także edukacją w powyższym zakresie.
 2. Serwis działa na mocy ustawy prawo prasowe zapewniającej równy i powszechny dostęp do informacji, broniącej wolności słowa oraz stojącej na straży prawa do krytyki prasowej. Z uwagi na poszanowanie dóbr osobistych wszystkich uczestników rynku oraz obowiązujące przepisy prawa, treści umieszczane w serwisie przez użytkowników mogą być moderowane.
 3. Domena, znak towarowy, tytuł prasowy, koncepcja serwisu, oprogramowanie serwerów, bazy danych, grafika oraz teksty autorskie należą do operatora serwisu.
 4. Niniejszy regulamin normuje zasady korzystania z serwisu StockWatch.pl przez użytkowników sieci internet, wzajemne zobowiązania, zakres odpowiedzialności i tryb rozstrzygania sporów. Korzystanie z serwisu wymaga akceptacji regulaminu w całości. Nie podlega on negocjacjom. Nie wyrażenie zgody na którykolwiek z zapisów regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z całości serwisu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego stosowania.
 5. Serwis prowadzi działalność informacyjną ciągłą, która jest najbliższa prasie codziennej. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika internetu. Dostęp do niektórych fragmentów i części serwisu wymaga wniesienia opłat abonamentowych. Rolę wydawcy pełni spółka StockWatch.pl Sp. z o.o. zajmująca się organizacją działalności informacyjnej serwisu. Zawartością serwisu zarządza redakcja, którą kieruje redaktor naczelny, odpowiedzialny za publikację zgodnie z zapisami ustawowymi.
 6. Korzystanie z serwisu nie odbiega od standardu spotykanego powszechnie w internecie. Na serwerach zgromadzone są zasoby treściowe pogrupowane według tematyki, które są wysyłane maszynowo na każdorazowe indywidualne życzenie użytkownika, wyrażone przez kliknięcie w link odsyłający do podstrony zawierającej żądane treści. Zasoby treściowe są rozbudowywane i aktualizowane zarówno automatycznie, przez mechanizmy pobierające je z zewnętrznych źródeł, jak i przez redakcję.
 7. Dodatkową formą komunikacji są abonamentowe powiadomienia e-mailowe, na które składają się alerty o komunikatach obserwowanych spółek oraz newslettery zawierające treść redakcyjną ogólną (kierowaną do wszystkich odbiorców), treść spersonalizowaną (kierowaną do każdego z użytkowników osobno i zależną od ustawień dokonanych przez niego w profilu). Powyższe komunikaty mogą w niewielkim stopniu zawierać treść reklamową bądź sponsorską. Ponadto poza abonamentem dostępne są newslettery techniczne, informacyjne oraz reklamowe. Prenumerata newsletterów jest dobrowolna. Szczegółowe warunki korzystania z newsletterów reklamowych opisane są w punkcie Komunikacja i reklama.
 8. Operatorem serwisu jest spółka StockWatch.pl Sp. z o.o. 02-738 Warszawa, ul. Dominikańska 21B zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem 0000321096, posiadająca NIP 1181978915 i REGON 141674574, z kapitałem zakładowym 100 000,- zł opłaconym w całości.
  Email kontaktowy: biuro@stockwatch.pl

  Płatności obsługuje spółka akcyjna PayU. Dostępne są następujące sposoby płatności: karta płatnicza, przelew bankowy.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną

 1. Z chwilą wpisania przez użytkownika do przeglądarki internetowej adresu dowolnej podstrony serwisu StockWatch.pl i następnie wyświetlenia jej treści, zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem a StockWatch.pl Sp. z o.o. umowa o świadczenie usług informacyjnych o treści zgodnej z niniejszym regulaminem.
 2. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą zamknięcia przeglądarki lub wpisania innego adresu internetowego.

3. Rejestracja, utrzymywanie i usunięcie profilu użytkownika

 1. Rejestracja w serwisie jest wymagana do personalizacji treści dla własnych potrzeb, wystawiania ocen i zamieszczania komentarzy, aby możliwe było ich powiązanie z profilem użytkownika, od którego pochodzą. Korzystanie z usług abonamentowych wymaga rejestracji w celu udzielenia dostępu na zamówiony okres.
 2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza i przesłaniu go do serwisu poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj”. Wysyłając formularz rejestracyjny użytkownik potwierdza, że zna i zgadza się z treścią regulaminu.
 3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza serwis weryfikuje poprawność techniczną podanych danych, generuje link aktywacyjny i przesyła go emailem na adres podany w formularzu. Po kliknięciu w ten link tworzony jest profil użytkownika dostępne od tej chwili poprzez podany wcześniej pseudonim i hasło.
 4. W profilu utrzymywane są tylko dane wprowadzone przez użytkownika, oraz przejawy jego świadomej aktywności w serwisie takie jak np. liczba wystawionych ocen, obserwowane spółki, własne ustawienia i temu podobne.
 5. Użytkownik może mieć tylko jeden profil. Może z niego korzystać tylko jedna osoba. Zabrania się przekazywania hasła dostępowego osobom trzecim.
 6. Profil może zostać usunięty na życzenie użytkownika wyrażone na piśmie, bez podania przyczyny. Usunięty profil z przyczyn technicznych nie może zostać przywrócony.
 7. Profil może zostać tymczasowo zablokowany, całkowicie zablokowany lub usunięty przez zespół bezpieczeństwa serwisu w razie stwierdzenia złamania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. W takim wypadku użytkownik nie ma prawa do rejestracji kolejnego profilu.

4. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości lub części serwisu StockWatch.pl w nieograniczonym zakresie na własny użytek niekomercyjny, wyłącznie na własne ryzyko.
 2. Zabroniona jest redystrybucja i wykorzystywanie treści serwisu w jakiejkolwiek formie innej niż użytek osobisty bez pisemnej zgody StockWatch.pl Sp. z o.o.
 3. Użytkownik zapewnia sprzęt i oprogramowanie do przeglądania stron www oraz dostęp do internetu we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i niniejszego regulaminemu. Ma to na celu ochronę interesów użytkowników oraz osób trzecich.
 5. W szczególności w zakresie wypowiedzi Użytkownika w komentarzach oraz na forum serwisu zabronione jest stosowanie wulgaryzmów, wywyższanie się, poniżanie innych, wywoływanie i podsycanie konfliktów, perswazja, przejawy rasizmu, seksizmu, zamieszczanie podtekstów erotycznych i pornograficznych. Zabroniona jest również manipulacja instrumentem finansowym oraz ujawnianie informacji poufnych w rozumieniu ustawy o obrocie.
 6. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika reklam w dowolnej formie, poza niekomercyjnymi ogłoszeniami drobnymi w miejscu na nie przeznaczonym. O dopuszczeniu treści ogłoszeniowych decyduje każdorazowo Administracja Serwisu.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje niezgodne z prawem działania dokonane podczas korzystania z serwisu, takie jak próby włamania, modyfikacji cudzej treści, a także umieszczanie treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy regulamin, na przykład oczernianie, pomawianie innych bądź nakłanianie do kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw StockWatch.pl, a związane z jego działaniem niezgodnym z regulaminem.
 8. Użytkownicy zamieszczający własne treści w StockWatch.pl wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez StockWatch.pl Sp. z o.o. i jednocześnie upoważniają redakcję StockWatch.pl do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania w serwisie. Z przyczyn technicznych umieszczone treści nie mogą być usunięte w razie zablokowania bądź usunięcia profilu Użytkownika, który je umieścił.
 9. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej działania lub zawartości serwisu, z podaniem opisu zdarzenia, z zachowaniem formy pisemnej, pod adresem podanym w niniejszym regulaminie. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania.

5. Prawa i obowiązki StockWatch.pl

 1. Serwis działa w oparciu o przepisy ustaw o prawie prasowym i prawie autorskim.
 2. Wydawca i redakcja dokładają wszelkich starań, aby zawarte w serwisie informacje były prawdziwe, dokładne i kompletne.
 3. W szczególności respektowane jest prawo do sprostowania i polemiki prasowej, a także wyraźne oddzielenie informacji od komentarza.
 4. Serwis zapewnia równy dostęp do informacji i wspiera dialog społeczny.
 5. W razie otrzymania informacji, że w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, w formie graficznej, tekstowej, dźwiękowej lub dowolnej innej, StockWatch.pl podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niezależnie od tego kto te treści umieścił.
 6. Serwis jest jednym z wielu nieoficjalnych serwisów opisujących rynki papierów wartościowych.

6. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Serwis nie posiada linii programowej, politycznej ani biznesowej. Wszelkie poglądy, opinie i oceny zamieszczone w niniejszym serwisie są tylko i wyłącznie wyrazem zdania ich autorów. Wszelkie publikowane informacje nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa, ani nie stanowią wykładni obowiązującego prawa.
 2. Korzystanie z niniejszego serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika.
 3. Wydawca ani redakcja StockWatch.pl nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji inwestycyjnych.
 4. Ze względu na techniczne ograniczenia wydawca nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby niniejszy serwis był pozbawiony wad, ale na jego działanie niniejszego serwisu nie jest w żadnym zakresie udzielana gwarancja, także w zakresie ewentualnych przerw w działaniu, wad oprogramowania, błędów metodycznych i merytorycznych, dokładności i przydatności zamieszczonych informacji.
 5. Wydawca ani redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty ani korzyści utracone przez użytkowników z powodu przerwy w dostępie do serwisu, w szczególności spowodowanej awarią sprzętu lub oprogramowania, modernizacją, odcięciem od sieci szkieletowej, atakiem hakerskim, ani działaniem siły wyższej lub niezgodnym z prawem lub regulaminem działaniem użytkowników.
 6. Wydawca ani redakcja nie odpowiada za żadne działania użytkowników serwisu niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści udostępniane przez użytkowników innym użytkownikom. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich moderowania czyli usunięcia całości lub części uznanej za niezgodną z prawem lub niniejszym regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

7. Prawa autorskie

 1. Treści zawarte w serwisie są chronione z mocy ustawy o prawie autorskim. Dotyczy to zarówno poszczególnych samodzielnych utworów, takich jak teksty, zdjęcia, grafika, a także sposobu ich prezentacji w postaci układu graficznego. Wszystkie zawarte treści są chronione na rzecz StockWatch.pl Sp. z o.o., chyba że zaznaczono inaczej.
 2. Autorskie rozwiązania zawarte w serwisie są zgłoszone do ochrony patentowej.
 3. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe występujące w serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 4. Użytkownicy serwisu są uprawnieni do wykorzystywania zawartych w nim treści wyłącznie na własny użytek niekomercyjny. Jakiekolwiek korzystanie z zawartych w serwisie utworów wykraczające poza ten zakres, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, przetwarzanie, publiczne udostępnianie, jest zabronione.
 5. Serwis szczególnie wspiera komunikację społecznościową pomiędzy użytkownikami. Służą do tego zarówno narzędzia bezpośredniej dyskusji takie jak czaty i forum, jak i mechanizmy zbierania ocen i komentarzy do poszczególnych spółek i artykułów, które po przesłaniu na serwis są publikowane w ich kontekście.
 6. Użytkownicy zamieszczający treści w serwisie są obowiązani do poszanowania praw autorskich, a także wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku w ramach korzystania z serwisu, i jednocześnie upoważniają redakcję StockWatch.pl do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania w serwisie przez czas nieograniczony.

8. Komunikacja, reklama i marketing

 1. W serwisie mogą być umieszczane treści reklamowe, bezpośrednio lub poprzez adserwer, z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad oraz prawa obowiązującego nadawców. W szczególności treść reklamowa jest wyraźnie oddzielona od redakcyjnej. Reklamy mogą znajdować się zarówno na podstronach serwisu, jak i w komunikacji bezpośredniej.
 2. Użytkownik jest świadom, że utrzymanie serwisu jest kosztowne i wymaga ponoszenia regularnych nakładów na infrastrukturę informatyczną, zakup danych rynkowych oraz utrzymywanie zespołu wyspecjalizowanych dziennikarzy i redaktorów oraz zawodowych analityków. Jednocześnie, mając na uwadze zasady działania serwisu, w którym większość treści dostępne jest bez opłat, Użytkownik akceptuje sytuację, w której w ramach korzystania z serwisu bez abonamentu, będzie otrzymywał przekaz reklamowy, z którego przychody służą na pokrycie kosztów działania serwisu.
 3. Wydawca ani redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ani za treść stron, do których prowadzą linki zawarte w reklamach.
 4. StockWatch.pl nie ponosi odpowiedzialności za wywiązanie się podmiotów trzecich ze zobowiązań wynikających z zamieszczanych przez nie reklam.
 5. Redakcja aktywnie korzysta z prawa do odmowy publikacji reklam, które uważa za sprzeczne z charakterem niniejszego serwisu.
 6. Wydawca sporadycznie wykorzystuje emaile użytkowników do kontaktu w sprawach technicznych i powiadomień o nowych funkcjach.
 7. Każdy użytkownik może zapisać się na newslettery z informacjami o ofertach obligacji, które są wysyłane w miarę ich gromadzenia przez redakcję serwisu. StockWatch.pl nie rozsyła ofert i nie odpowiada za warunki poszczególnych ofert.

9. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Serwis respektuje prawo do ochrony prywatności użytkowników oraz prawo ochrony danych osobowych. W procesie rejestracji i użytkowania serwisu nie są zbierane dodatkowe dane osobowe, a jedynie te niezbędnie konieczne do personalizacji serwisu, czyli dostosowania jego działania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Są to: adres email służący do potwierdzenia rejestracji oraz odzyskania zapomnianego hasła, samodzielnie wybrany pseudonim oraz hasło.
 2. W celu ułatwienia dostępu do serwisu stosowane są ciasteczka (cookies), które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze użytkownika pozwalają na jego identyfikację i automatyczne zalogowanie oraz ułatwiają korzystanie np. przez przechowywanie ostatnich ustawień wykresów technicznych.
 3. Nie są zbierane informacje o zachowaniach użytkowników w ramach normalnego korzystania z serwisu. Nie są gromadzone logi. Dla własnych potrzeb i wyłącznie w celu rozwoju serwisu zgodnego z potrzebami użytkowników, redakcja korzysta z zewnętrznych statystyk ruchu.
 4. Serwis może udostępnić posiadane informacje o użytkownikach tylko na rzecz i żądanie odpowiednich organów państwowych prowadzących postępowanie w związku z naruszeniem prawa przez użytkownika.

10. Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odpłatne świadczenie usług oferowanych w Serwisie, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 10 dni od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. c poniżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane na piśmie pod adresem rejestracyjnym Spółki prowadzącej serwis listem poleconym.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia dostępu do części abonamentowej Serwisu (płatnych usług) przez Użytkownika (moment rozpoczęcia realizacji umowy).
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona w terminie 14 dni na rachunek, z którego dokonano płatności, wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi zgodnie z przepisami prawa.

11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 2. Wydawca StockWatch.pl zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu w każdym czasie, bez osobnego powiadomienia użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w serwisie.
 3. Wszelkie spory związane z niniejszym regulaminem rozstrzyga Stały Sąd Polubowny przy Fundacji Adwokatury Polskiej i Ośrodku Badawczym Adwokatury im. adw. W. Bayera, według reguł obowiązujących w postępowaniu przed tym Sądem.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2018 r.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +170,58% +34 116,32 zł 54 116,32 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Spółka Dzień wypłaty Kwota na akcję Stopa
GAMFACTOR 2021-05-24 0,27 1,80%
NEUCA 2021-05-25 10,00 1,44%
INTERAOLT 2021-05-25 2,52 11,94%
ASBIS 2021-05-27 0,79 3,22%
ULMA 2021-05-28 7,62 10,73%


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy