Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Bank BGŻ BNP Paribas miał 360,38 mln zł zysku netto w 2018 r.

Opublikowano: 2019-03-14 11:24:07

Omawiane walory:

BGŻ BNP Paribas odnotował 360,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 279,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Fot. fb/BGŻ BNP Paribas

– Wierzę, że 2018 r. będziemy wspominać jako początek nowego rozdziału w historii naszej instytucji. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 360 mln zł zysku netto, czyli o 28,8 proc. więcej niż w 2017 r. W 2018 r. przedstawiliśmy również nową strategię Fast Forward na lata 2018-2021, a w wyniku przejęcia działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska odnotowaliśmy skokowy wzrost skali biznesu, dzięki czemu awansowaliśmy do pierwszej ligi polskich banków. Przejęcie pozwoliło nam na wzmocnienie naszej pozycji jako banku o sumie aktywów powyżej 100 mld zł oraz poprawę struktury generowanych wyników poprzez zwiększenie przychodów pozaodsetkowych – napisał prezes Przemek Gdański w liście dołączonym do raportu.

Wynik z działalności bankowej grupy w 2018 r. wyniósł 3.289,09 mln zł i był wyższy o 22 proc. r/r.

– Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na poziom zysku netto 2018 r. oraz na porównywalność wyników z 2017 r. była realizacja w dniu 31 października 2018 r. transakcji nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska SA (RBPL). […] W konsekwencji zastosowanej metody przeprowadzenia i rozliczenia transakcji, w rachunku zysków i strat grupy kapitałowej banku za 2018 r. ujęto przychody i koszty Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska SA zrealizowane po dniu 31 października 2018 r. tj. za dwa ostatnie miesiące 2018 r. – zastrzeżono w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2.106,85 mln zł wobec 1.926,74 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 567,39 mln zł wobec 485,98 mln zł rok wcześniej.

– Czynnikiem pozytywnie wpływającym na poziom wyniku odsetkowego w 2018 r., ale jednocześnie zaburzającym porównywalność z rokiem 2017, był fakt ujęcia w rachunku zysków i strat grupy kapitałowej banku BGŻ BNP Paribas SA za 2018 r. przychodów i kosztów odsetkowych nabytej Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska SA zrealizowanych po dniu 31 października 2018 r. tj. za dwa ostatnie miesiące 2018 r. – podano dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 109,02 mld zł na koniec 2018 r. wobec 72,66 mld zł na koniec 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 364,74 mln zł wobec 298,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w 2018 r. wyniósł 557,68 mln zł i jego negatywny wpływ na wyniki grupy był większy o 202,38 mln zł, tj. o 57 proc. r/r.

– W wyniku transakcji nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska SA w roku 2018 został rozpoznany odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w horyzoncie 12-miesięcy dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom oraz należności od banków, bez utraty wartości oraz dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu, w łącznej w kwocie 238.897 tys. zł, co było powodem pogorszenia salda odpisów w porównaniu do 2017 r. – wyjaśniono w raporcie.

Na koniec grudnia 2018 r. kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom (suma portfeli wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i wg wartości godziwej) wyniosły 76.595,08 mln zł i wzrosły o 37,4 proc. w porównaniu do końca 2017 r.

Na koniec grudnia 2018 r. zobowiązania wobec klientów wynosiły 87.191,71 mln zł, odnotowując wzrost w niemal wszystkich grupach produktowych oraz segmentach biznesowych w porównaniu do końca 2017 r., co wynika głównie ze zwiększenia skali działalności Grupy po sfinalizowaniu transakcji nabycia Podstawowej Działalności RBPL.

– Łączny współczynnik kapitałowy Grupy na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 14,63 proc. i wzrósł w stosunku do grudnia 2017 r. o 0,88 pkt proc. Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET I) oraz skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I (Tier I) Grupy na koniec 2018 r. były identyczne i wyniosły 12,38 proc. (wzrost w stosunku do końca 2017 r. o 1,57 pkt proc.) – czytamy dalej w raporcie.

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) grupy obliczony w ujęciu porównywalnym (po wyłączeniu wpływu kosztów integracji, kosztów dodatkowych odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla kredytów bez utraty wartości oraz zysku na okazyjnym nabyciu Podstawowej Działalności RBPL) wyniósł w 2018 r. 6,5 i był o 1,7 pkt proc. wyższy niż w 2017 r.

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona w analogiczny sposób wyniosła 0,6 proc. i wzrosła w porównaniu z 2017 r. o 0,2 pkt proc. Wskaźniki obliczone na bazie wielkości raportowanych wyniosły odpowiednio 4,8 proc. i 0,5 proc. (wzrost o 0,4 pkt proc. i 0,1 pkt proc.).

– Wskaźnik Koszty/Dochody (bez kosztów integracji i zysku na okazyjnym nabyciu Podstawowej Działalności RBPL) kształtuje się na poziomie 59,9 proc., niższym o 1,1 pkt proc. w porównaniu do 2017 r. Wskaźnik obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł 62,3 proc., analogicznie jak w 2017 r. – napisano w raporcie.

– To ostatni raport, w którym grupa występuje pod tą nazwą. W 2019 r. czeka nas rebranding, kontynuacja integracji i rozwoju banku. W 2018 r. położyliśmy solidne fundamenty pod dalszy wzrost – podsumował prezes.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o BGZBNPP)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku