X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

KNF: Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-sierpień wzrósł o 11,7 proc. r/r do 10,43 mld zł

Opublikowano: 2018-10-12 15:53:48

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 10,43 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2018 r. i był wyższy o 11,7% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

– Począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP) –  czytamy w materiale.

W okresie styczeń-sierpień 2018 r. wynik z odsetek wzrósł o 8,6 proc. do 30,33 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 8,79 mld zł i był o 4,2 proc. niższy w ujęciu rocznym. Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 8,4 proc. r/r do 13,66 mld zł. Koszty działalności banków wzrosły o 5,8 proc. r/r do 23,29 mld zł w okresie styczeń-sierpień. W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 5,39 mld zł (wzrost o 4,9 proc. r/r). Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,93 proc. na koniec czerwca 2018 r. (wobec 18,96 proc. na koniec 2017 r.), a współczynnik kapitału Tier 1 – 17,03 proc. (wobec 17,21 proc. na koniec 2017 r.).

I. Najistotniejsze czynniki, skutkujące zmianą nazwy dotychczas prezentowanych kategorii lub skokową zmianą ich wartości, to przede wszystkim:

 • zmiana struktury portfelowej należności – likwidacja dotychczasowych portfeli: „Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności” i „Kredyty i inne należności (włączając leasing finansowy)” oraz zastąpienie ich nową kategorią „Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu”;
 • wyłączenie instrumentów dłużnych z portfela „Kredyty i inne należności (włączając leasing finansowy)”; począwszy od stycznia 2018 r. są one prezentowane w ramach nowej tabeli obejmującej wszystkie rodzaje instrumentów dłużnych znajdujące się w aktywach finansowych banków;
 • zmiana sposobu kalkulacji odpisów na należności – wprowadzenie trzech „koszyków” (Faza 1, 2 i 3);
 • uwzględnienie w wartości brutto należności (oraz równolegle w odpisach) kwoty odsetek naliczonych zgodnie z zawartą umową od należności niepracujących;
 • uwzględnienie w wartości bilansowej należności pełnej kwoty odpisów/rezerw na te należności;
 • przesunięcie części należności prezentowanych dotychczas (do końca 2017 r.) w ramach portfela IBNR z uwagi na pełne zabezpieczenie ryzyka kredytowego do „koszyka 3” (od stycznia 2018 r.);
 • prezentacja (od stycznia 2018 r.) wg wartości godziwej przez wynik finansowy części kredytów/pożyczek wycenianych dotychczas (do końca grudnia 2017 r.) wg zamortyzowanego kosztu;
 • zmiana wartości kapitałów – bilans otwarcia – ujęcie skutków zmiany polityki rachunkowości wynikającej z zastąpienia MSR 39 nowym standardem rachunkowym MSSF 9;
 • wycena w kapitałach części należności – wg wartości godziwej przez inne dochody całkowite;
 • zmiana funduszy własnych banków – pomniejszenie funduszy własnych na potrzeby adekwatności kapitałowej o skutki zmiany polityki rachunkowości wynikające z wejścia w życie MSSF 9 w wysokości, wg decyzji banku, uwzględniającej okres przejściowy lub z wyłączeniem zastosowania okresu przejściowego;
 • zmiana wyniku odsetkowego – odsetki naliczone od należności niepracujących;
 • inne zmiany wynikające ze zmiany zakresu informacji przekazywanych przez banki w ramach FINREP.

II. Wprowadzone zmiany mogą skutkować skokowymi zmianami: 

 • jakości należności,
 • stopnia pokrycia odpisami,
 • wartości sumy bilansowej,
 • wartości kapitałów,
 • wartości współczynników adekwatności kapitałowej,
 • wartości niektórych innych kategorii.

Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w miarę możliwości dopasowane do aktualnie obowiązującego układu prezentacyjnego.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

  - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
  - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
  - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
  - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku