Kurs akcji Votum spada po wynikach za III kwartał

Omawiane walory:

Grupa Votum zwiększyła przychody ze sprzedaży, ale na pozostałych poziomach rachunku zanotowała regres. W samym trzecim kwartale spółka wypracowała tylko 1,8 mln zł zysku netto. W piątek akcji spółki Votum spada o blisko 6 proc.

Bartłomiej,Krupa,prezes,Votum

Bartłomiej Krupa – prezes Votum SA.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2020 roku wyniosły 105 mln zł, co stanowi wzrost o 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W samym trzecim kwartale 2020 roku Grupa Votum osiągnęła skonsolidowany przychód ze sprzedaży na poziomie 36,4 mln zł, co stanowi wzrost o 15 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Zysk netto za trzy kwartały 2020 roku wyniósł 5,9 mln zł, co stanowi spadek o 55 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast w samym trzecim kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa Votum wypracowała zysk netto w wysokości 1,8 mln zł.

>> 1 grudnia o godz. 12:00 zapraszamy na czat inwestorski z Bartłomiejem Krupą, prezesem zarządu Votum

Bazując na ocenie dotychczasowych skutków wdrożenia założeń strategicznych Grupy Kapitałowej Votum oraz działania czynników rynkowych na poziomie uwzględniającym ich ponadstandardowo dynamiczne zmiany związane ze stanem pandemii, spółka identyfikuje występujące czynniki, które będą miały wpływ na osiągane przez grupę wyniki w perspektywie kolejnych okresów:

W segmencie szkód osobowych można liczyć się z utrzymaniem względnie stabilnego poziomu przychodów i kosztów. Liczba i struktura jakościowa nowozawieranych kontraktów wykazują realizację założonych przez Votum kierunków i utrzymanie tej tendencji wydaje się obecnie niezagrożone, nawet pomimo ograniczeń w kontaktach społecznych. Poprawa wyników może nastąpić dzięki wzmocnieniu bazy przychodowej na skutek rozpoczętej rekrutacji przedstawicieli regionalnych, której efektywność wzrasta w następstwie sytuacji na rynku pracy. Wdrożone rozwiązania automatyzujące procesy obsługi klienta, pozwalają liczyć na utrzymanie na podobnym poziomie kosztów stałych również przy obsłudze zwiększonej liczby spraw zakładanej przez spółkę.

votum

Źródło: Spółka

W segmencie szkód w pojazdach można się spodziewać systematycznego zrównoważonego wzrostu poziomu przychodów, przy utrzymaniu poziomu kosztów na względnie niezmienionym poziomie. Wnioski te oparte są na ocenie wartości portfela roszczeń zgromadzonych, wysokiej przewidywalności korzystnego kierunku orzeczeń sądowych, a także przesunięcia przychodów zakładanych we wcześniejszych okresach i obserwacji pojawiania się ich w ostatnim czasie w zwiększonym wymiarze. Wraz z przyrostem bieżących przychodów do pułapu odpowiadającego projekcjom sprzed pandemii, wolumen nabywanych cesji powinien ulegać wzrostowi do poziomu pełnej reinwestycji pozyskanych środków w dalsze poszerzanie bazy przychodowej. W segmencie spraw bankowych Votum spodziewa się w kolejnych okresach łagodnego wzrostu kosztów i ustabilizowania przychodów z tytułu opłat wstępnych oraz pojawienia się w II połowie 2021 roku przychodów z tytułu opłat od efektu na poziomie mającym wyraźny wpływ na wynik grupy.

W zakresie strony kosztowej Votum przyjmuje konieczność poszerzenia bazy prawników zapewniających obsługę toczących się procesów, przy jednoczesnym zrównoważeniu tych kosztów przychodami z tytułu opłat za ich udział w posiedzeniach sądowych, a także wzrost liczby prawników zapewniających inicjację nowych procesów, jednakże dzięki wprowadzanym usprawnieniom organizacyjnym i technicznym oraz nabywanym doświadczeniom – w dynamice wyraźnie łagodniejszej niż w pierwszym etapie projektu.

Bazując na ugruntowanej pozycji rynkowej, szerokiej akcji promocyjnej, wyraźnym korzystnym tendencjom orzeczniczym, a w związku z tym wzrostem zainteresowania dochodzeniem roszczeń kolejnych grup klientów, spółka zakłada, że napływ nowych klientów może w kolejnych okresach utrzymać się na względnie stałym poziomie z sezonowymi odchyleniami i perspektywą tendencji wzrostowej, wynikającej z pozytywnych rekomendacji klientów, których sprawy będą kończone z pozytywnym skutkiem.

Perspektywa odnotowania przychodów na istotnym poziomie wydaje się być zdeterminowana wyraźnym trendem orzeczniczym sprzyjającym projekcjom GK Votum. Tendencja ta umacniana jest dodatkowo czynnikami takimi, jak: rozstrzygnięcia Prezesa UOKIK w stosunku do banków stosujących klauzule indeksacyjne i waloryzacyjne, pytanie Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego w przedmiocie rozbieżności w orzecznictwie, nie co do zgodności z prawem praktyki banków, lecz co do skutków prawnych jej braku, czy sygnalizowana w mediach potrzeba uporządkowania orzecznictwa Sądu Najwyższego, przy wyraźnym braku skłonności Prezesa NBP do wpływania na jego kształt, pomimo nacisków lobby bankowego.

Dokonując próby podsumowania orzeczeń dotychczas wydanych przez Sąd Najwyższy, należy wskazać, że w co najmniej 4 wyrokach Sąd przychylił się do koncepcji usunięcia z umów kredytowych nieuczciwego mechanizmu waloryzacji, przy jednoczesnym związaniu stron pozostałą treścią umowy. Natomiast w jednym orzeczeniu, Sąd Najwyższy opowiedział się za nieważnością takiej umowy, która w jego ocenie po usunięciu mechanizmu przeliczeniowego nie może dalej funkcjonować w obrocie prawnym.

W tym ostatnim wyroku, Sąd Najwyższy poniekąd udzielił odpowiedzi, że w zakresie rozliczenia stron przy nieważności umowy kredytowej, zastosowanie powinna mieć dominująca w orzecznictwie teoria dwóch kondycji. Oceniając w tym kontekście zasadność podjęcia uchwały, właściwe wydaje się przyjęcie założenia, że nie będzie ona zmierzała do ustalenia, czy mechanizm waloryzacji w umowach jest uczciwy, czy też nie, bo to zostało już jednoznacznie przesądzone. Ewentualna uchwała Sądu Najwyższego, w ocenie spółki, może wpłynąć na ujednolicenie orzecznictwa w zakresie skutku, jaki usunięcie nieuczciwych zapisów będzie mieć na dalsze losy umowy, tj. jej całkowitej eliminacji z obrotu prawnego, czy utrzymania w mocy, jednakże bez nieuczciwych zapisów umownych. Trudno spodziewać się innego stanowiska Sądu Najwyższego w zakresie oceny prawnej mechanizmu przeliczeniowego, gdyż musiałoby ono być ocenione jako sprzeczne nie tylko z treścią dyrektywy 93/13, ale również wiążącej treści orzeczeń TSUE, w tym wyroku w sprawie Państwa Dziubak.

W świetle tych uwarunkowań, istnieją uzasadnione podstawy, aby przyjąć założenie, że przyrastające dynamicznie nieprawomocne rozstrzygnięcia na korzyść klientów, zostaną utrzymane w mocy. Jednocześnie zasadne wydaje się przyjęcie, że ze względu na wdrożenie nowych rozwiązań proceduralnych przyspieszających procedowanie w sądach oraz ograniczenie czasochłonnych środków dowodowych, w szczególności opinii biegłych, kolejne wyroki będą wydawane szybciej.

Powyższe pozwala na oczekiwanie przychodów z tego tytułu w drugiej połowie 2021 roku. Założenie to opiera się na przyjęciu trybu pracy sądów w kolejnych miesiącach nieodbiegającego od występującego w dniu publikacji sprawozdania tj. systematycznym wyznaczaniu terminów posiedzeń do zawisłych postępowań i odwoływaniu nie więcej niż 20 proc. zaplanowanych rozpraw.

W segmencie OZE Votum liczy na dynamiczny wzrost przychodów z tytułu montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych, w których to projekcjach bazuje na ocenie efektów pierwszych miesięcy działalności operacyjnej oraz założeniu podnoszenia efektywności procesów sprzedażowych i obsługowych, dzięki przyrostowi liczebności kadry i podnoszeniu jej kompetencji oraz wdrażaniu rozwiązań sprzyjających skalowaniu biznesu. Pomimo wynikającego z tych czynników wzrostu poziomu kosztów, GK Votum liczy, że segment mikroinstalacji fotowoltaicznych w kolejnych okresach będzie nie tylko zapewniał przychody równoważne poszczególnym segmentom prowadzonej już działalności operacyjnej, ale również ma perspektywy, aby stać się jednym z dwóch największych źródeł przychodu już w 2021 roku i wydatnie wpłynąć na wynik Grupy. Votum dostrzega potencjał rozwoju segmentu odnawialnych źródeł energii wynikający z przyjętych tak na szczeblu unijnym, jak i krajowym założeń dotyczących zrównoważonego wykorzystania zasobów, w tym ograniczeń zanieczyszczeń negatywnie wpływających na środowisko.

Osiągnięcie tych celów ma być możliwe m.in. dzięki inwestowaniu w technologie przyjazne dla środowiska oraz obniżenie emisyjności sektora energii. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 zakłada 21-23 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto, przyjmując, że cel 23 proc. będzie możliwy po przyznaniu Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację. Spółka dostrzega możliwość dynamicznego rozwoju projektu OZE, dzięki realizowanym w ramach rynku krajowego narzędziom wsparcia finansowego o charakterze bezzwrotnych dotacji i ulg, a także komercyjnego finansowania oferowanego przez instytucje finansowe na preferencyjnych warunkach. W zakresie części segmentu dotyczącej projektowania i komercjalizacji farm fotowoltaicznych, GK Votum zakłada dynamiczny przyrost kosztów w tym segmencie w 2021 roku, przy jednoczesnym przyjęciu, że odpowiadający mu strumień przychodów może cechować się opóźnieniem pomiędzy 1,5 roku a 2 lata.

– W świetle uwarunkowań dotyczących poszczególnych głównych segmentów działalności operacyjnej, GK Votum będzie dążyła do wyraźnego wzrostu przychodów oraz poprawy wyników w roku 2021 – wskazuje Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Votum.

Votum jest podmiotem reprezentującym konsumentów w sprawach dotyczących rynku finansowego. Podstawowe segmenty głównego przedmiotu działalności spółki dotyczą konsumentów rynku ubezpieczeniowego w zakresie ich reprezentacji w sprawach szkód osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach, a także konsumentów rynku bankowego w zakresie ograniczenia skutków klauzul abuzywnych.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

NA PODOBNY TEMAT (o Votum)Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR