PKO BP miał 862 mln zł zysku netto w I kwartale 2019 r.

Omawiane walory:

Branżowy gigant nie tylko poprawił wynik netto w ujęciu r/r o 14 proc., ale też o 4 proc. przebił konsensus rynkowy. Również pozostałe kategorie wynikowe zanotowały wzrosty i przekroczyły rynkowe oczekiwania.

W I kwartale 2019 roku grupa PKO Banku Polskiego osiągnęła zysk na poziomie 862 mln zł, tj. o blisko 14 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na ponad dwucyfrowy wzrostu zysku netto złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim była to poprawa wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 3.494 mln zł (+9 proc. r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 11 proc. r/r, zrealizowanego dzięki wzrostowi wolumenów oraz marży odsetkowej. Do wzrostu zysku netto przyczynił się również wzrost kosztów działania (wzrost o 7 proc. r/r), głównie regulacyjnych związanych ze wzrostem obciążenia składkami na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), a także stabilny poziom wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości, przy spadku kosztu ryzyka do poziomu 0,57 proc.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2.455 mln zł wobec 2.212 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 746 mln zł wobec 737 mln zł rok wcześniej.

Koszty odsetkowe wyniosły w I kw. br. 603 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku były wyższe o 67 mln zł. Wyższy poziom kosztów odsetkowych był głównie efektem wzrostu kosztów bazy depozytowej o 34 mln zł r/r, związanego z pozyskaniem środków na lokatach terminowych (lokata niepodległościowa i lokata urodzinowa).

– Marża odsetkowa wzrosła o około 0,07 pkt proc. r/r do poziomu 3,43 proc. na koniec I kwartału 2019 roku. Średnie oprocentowanie należności kredytowych Grupy PKO Banku Polskiego na koniec I kwartału 2019 roku wyniosło 4,72 proc., a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,69 proc., wobec odpowiednio 4,55 proc. i 0,74 proc. na koniec I kwartału 2018 roku – czytamy dalej.

>> Analizy techniczne i fundamentalne na życzenie abonentów >> Sprawdź co jeszcze zyskujesz w strefie premium StockWatch.pl

Aktywa razem banku wyniosły 325,83 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 324,25 mld zł na koniec 2018 r.

– W efekcie działań podejmowanych również w I kwartale 2019 roku nastąpił wyraźny wzrost skali działania r/r:

• suma aktywów osiągnęła poziom blisko 326 mld zł (+31 mld zł r/r),

• finansowanie udzielone klientom zwiększyło się do 234 mld zł (+17 mld zł r/r),

• depozyty klientów wzrosły do 237 mld zł (+23 mld zł r/r) – czytamy dalej w raporcie.

W I kwartale 2019 roku grupa zachowała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności na poziomie odpowiednio 17,6 proc. i 17,9 proc., umocniła pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych i osiągnęła udział w rynku w wysokości 21,8 proc. oraz zajmowała pierwszą pozycję na rynku sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób fizycznych z udziałem blisko 27 proc., w I kwartale 2019 roku udzieliła kredytów na kwotę 3,5 mld zł.

Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości wyniósł 4,6 proc. w I kw. br. wobec 5,4 proc. rok wcześniej.

W I kwartale 2019 roku koszty działania wyniosły 1.685 mln zł i były wyższe o 7 proc. r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez: wzrost o 20 mln zł, tj. o 2,7 proc. kosztów świadczeń pracowniczych oraz spadek o 21 mln zł, tj. o 6,3 proc. kosztów rzeczowych.

– Efektywność działania Grupy PKO Banku Polskiego mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 44,1 proc. i poprawiła się o 1,2 pkt proc. r/r, za sprawą poprawy wyniku na działalności biznesowej (+9 proc. r/r), przy wzroście kosztów działania (+7 proc. r/r) – podkreślono w raporcie.

Na koniec I kwartału 2019 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy PKO Banku Polskiego ukształtował się na poziomie 18,36 proc., a współczynnik kapitału Tier I na poziomie 17,03 proc. i w porównaniu do końca 2018 roku spadły o 0,5 pkt proc.

– Spadek współczynników kapitałowych w I kwartale 2019 roku w porównaniu do końca 2018 roku jest głównie efektem wzrostu wymogów w zakresie funduszy własnych o około 0,3 mld zł w wyniku wzrostu portfela należności gospodarczych i konsumpcyjnych oraz wzrostu kursów walut, jak również jednoczesnego obniżenia funduszy własnych o około (-)0,4 mld zł, na co główny wpływ miały:

• zastosowanie MSSF 16 od 1 stycznia 2019 roku, które skutkowało wzrostem wymogów 0,08 mld zł oraz obniżeniem funduszy własnych o około (-)0,11 mld zł z tytułu spisania prawa wieczystego użytkowania gruntów, co wpłynęło na zmniejszenie łącznego współczynnika kapitałowego o około 15 pb oraz współczynnika kapitału Tier I o około 14 pb,

• obniżenie zysków zatrzymanych o około (-)0,09 mld zł z tytułu zmiany wskaźnika amortyzacji straty MSSF 9 (na koniec grudnia 2018 roku wynosił on 95 proc., obecnie 85 proc.),

• spadek wyceny papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez kapitały o (-)0,3 mld zł – czytamy też w raporcie.

Wskaźnik ROE netto wyniósł 10,1 proc. wobec 9,5 proc. rok wcześniej, zaś ROA netto – odpowiednio: 1,2 proc. wobec 1,1 proc.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 737 mln zł wobec 614 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

StockWatch.pl

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

- analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,

- moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,

- aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,

- narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY NA TEMAT pkobp, RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Capital PR