pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-15 - NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA (NORTCOAST)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA (NORTCOAST) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-15
NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NORTH COASTHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-800Pruszków
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja8
(ulica)(numer)
022 7383150022 7383159
(telefon)(fax)
biuro@northcoast.com.plwww.northcoast.com.pl
(e-mail)(www)
5260205055010565527
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży156 564138 92836 33832 662
Zysk (strata) na działalności operacyjnej10 4475 1062 4251 200
Zysk (strata) przed opodatkowaniem9 7583 9802 265936
Zysk (strata) netto7 9662 5531 849600
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej7 3964 2391 717997
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej16 56211 0273 8442 592
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(9 833)(1 115)(2 282)(262)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(5 874)(10 207)(1 363)(2 400)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów855(295)198(69)
Aktywa razem (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)97 97694 78822 40222 044
Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)8 29710 7921 8972 510
Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)52 90544 45012 09610 337
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)36 77438 5668 4088 969
Kapitał podstawowy (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)640640146149
Liczba akcji (w szt.)3 200 0003 200 0003 200 0003 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)2,311,320,540,31
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)11,4912,052,632,80
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży123 927103 67828 76324 375
Zysk (strata) na działalności operacyjnej8 0267 2851 8631 713
Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 4897 3951 9701 739
Zysk (strata) netto6 8375 9681 5871 403
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej11 0139 1832 5562 159
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(13 834)(3 603)(3 211)(847)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej3 617(6 119)840(1 439)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów796(539)185(127)
Aktywa razem (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)93 52276 21321 38317 724
Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)623-142-
Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)28 07818 6836 4204 345
Kapitały własne (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)62 31455 47714 24812 902
Kapitał podstawowy (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)640640146149
Liczba akcji (w szt.)3 200 0003 200 0003 200 0003 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)2,141,870,500,44
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)19,4717,344,414,06
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
North Coast_sprawozdanie_3Q2019.pdfSprawozdanie Grupy North Coast_3Q2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-15Luigi Del MonacoPrezes Zarządu
2019-11-15Alberto ScibonaCzłonek Zarządu
2019-11-15Maciej StróżykCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NORTH COAST
Adres:3 Maja 8, 05-800 Pruszków
Telefon:022 7383150
Fax:022 7383159
Email:biuro@northcoast.com.pl
www:www.northcoast.com.pl
NIP:5260205055
REGON:010565527

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
North Coast SA
NORTCOAST
2020-05-26 uzupełnienie do raportu bieżącego numer 17/2020
2020-05-22 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-18 SA-QSr1
2020-04-15 stanowisko zarządu spółki dot. ogłoszonego wezwania
2020-04-01 zawarcie porozumienia akcjonariuszy
2020-03-31 WZ - nieodbycie się walnego
2020-03-30 WZ - odwołanie walnego
2020-03-27 ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy