pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego - 2017-07-27 - ORBIS SA (ORBIS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego - komunikat spółki ORBIS SA (ORBIS) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2017 obejmujące okresod 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2017-07-27
ORBIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ORBISUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-028Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bracka16
(ulica)(numer)
022 8260271022 8273301
(telefon)(fax)
orbissa@orbis.plorbis.pl
(e-mail)(www)
526 025 04 69006239529
(NIP)(REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016

Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orbis

Przychody netto ze sprzedaży679 530639 874159 987146 073

Zysk z działalności operacyjnej121 06991 52328 50420 893

Zysk netto za okres82 27171 37819 37016 294

Zysk netto za okres przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej82 25471 37019 36616 293

Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł)1,791,550,420,35

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej172 180161 07540 53836 771

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(493 382)(188 406)(116 161)(43 010)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej27 742(8 622)6 532(1 968)

Przepływy pieniężne netto, razem(293 460)(35 953)(69 092)(8 208)

Aktywa trwałe2 425 1072 193 359573 786495 786

Aktywa obrotowe362 429643 14585 752145 376

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży189 52523 63144 8425 342

Kapitał własny1 938 4701 950 676458 647440 930

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej1 938 2981 950 514458 606440 894

Zobowiązania długoterminowe619 053624 954146 469141 264

Zobowiązanie krótkoterminowe419 538284 50599 26464 309

Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Orbis S.A.

Przychody netto ze sprzedaży422 141306 86999 38870 053

Zysk z działalności operacyjnej68 25136 31716 0698 291

Zysk netto za okres50 67178 69511 93017 965

Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w zł)1,101,710,260,39

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej108 95562 93725 65214 368

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(41 891)(12 228)(9 863)(2 791)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(26 710)(7 228)(6 289)(1 650)

Przepływy pieniężne netto, razem40 35443 4819 5019 926

Aktywa trwałe2 548 9752 597 617603 094587 165

Aktywa obrotowe282 608176 32366 86639 856

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży8 77723 6312 0775 342

Kapitał własny1 981 2352 004 319468 765453 056

Zobowiązania długoterminowe606 877617 251143 589139 523

Zobowiązania krótkoterminowe252 248176 00159 68239 783

Dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (punkty X - XVI) oraz dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej (punkty XXV - XXX) prezentowane są na dzień 30.06.2017 oraz 31.12.2016.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

raport_z_przegladu_GK_Orbis_30.06.2017.pdfRaport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

raport_z_przegladu_Orbis_30.06.2017.pdfRaport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

opinia RN dot zastrzeżenia_SF skonsolidowane 30.06.2017.pdfOpinia Rady Nadzorczej dot. zastrzeżenia do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

opinia RN dot zastrzeżenia_SF jednostkowe 30.06.2017.pdfOpinia Rady Nadzorczej dot. zastrzeżenia do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

wybrane_dane_finansowe_30.06.2017.pdfWybrane dane finansowe

skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_Orbis_30.06.2017.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

sprawozdanie_finansowe_Orbis_30.06.2017.pdfSkrócone śródroczne sprawozdanie finansowe

sprawozdanie_Zarzadu_GK_Orbis_30.06.2017.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy KapitałowejPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2017-07-26Gilles Stephane ClaviePrezes Zarządu


2017-07-26Ireneusz Andrzej WęgłowskiWiceprezes Zarządu


2017-07-26Dominik SołtysikCzłonek Zarządu


2017-07-26Marcin SzewczykowskiCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:ORBIS SA
Nazwa skrócona jednoskti:ORBIS
Adres:Bracka 16, 00-028 Warszawa
Telefon:022 8260271
Fax:022 8273301
Email:orbissa@orbis.pl
www:orbis.pl
NIP:526 025 04 69
REGON:006239529

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Orbis SA
ORBIS
2020-05-22 rekomendacja zarządu dot. przeznaczenia zysku
2020-05-15 SA - QSr1
2020-04-27 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-04-24 uchwała RN w sprawie oceny sytuacji spółki
2020-04-18 sprzedaż akcji przez członka RN
2020-04-17 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-04-17 kupno akcji przez podmiot powiązany
2020-04-17 złożenie wniosku o wycofanie akcji z GPW

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy