formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2017 obejmujące okresod 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2017-10-02
VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VISTAL GDYNIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-061Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Hutnicza40
(ulica)(numer)
+48 58 783 37 04+48 58 783 37 05
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5830003993190522969
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. K.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
Dane dotyczące sprawozdania skonsolidowanego
Przychody1161372027852734346293
Zysk na działalności operacyjnej-12199517504-287223996
Zysk na działalności gospodarczej-1242638059-292561840
Zysk/strata netto-10274612480-241902849
Zysk/strata netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej -10274612480-241902849
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-46155-57300-10867-13081
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3294-6032776-1377
Środki pieniężne netto z działalności finansowej2105658321495713314
Środki pieniężne netto razem-21805-5011-5134-1144
Aktywa trwałe2596543238246143573197
Aktywa obrotowe3189863464157547378304
Aktywa razem578640670239136908151501
Kapitał podstawowy711711168161
Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1080682106552556947617
Kapitał własny1080682106552556947617
Zobowiązania długoterminowe17815104845421423700
Zobowiązania krótkoterminowe45275735473910712580184
Dane dotyczące sprawozdania jednostkowego
Przychody1346781584173170836164
Zysk na działalności operacyjnej-478365011-112621144
Zysk na działalności gospodarczej-710584627-167301056
Zysk/strata netto-6195010285-145852348
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-34211-60814-8054-13883
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9166-4376-2158-999
Środki pieniężne netto z działalności finansowej2933859833690713659
Środki pieniężne netto razem-14039-5357-3305-1223
Aktywa trwałe1426151603363374336242
Aktywa obrotowe2533752633695994959532
Aktywa razem3959904237059369295774
Kapitał podstawowy711711168161
Kapitał własny802491420011898732098
Zobowiązania długoterminowe37216160883653
Zobowiązania krótkoterminowe3153692655447461760023

Wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu EUR z dnia 30 czerwca 2017 roku 4,2265 PLN/EUR oraz 30 grudnia 2016 roku 4,4240 PLN/EUR. Wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 roku i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 roku (odpowiednio: 4,2474 PLN/EUR i 4,3805 PLN/EUR).Dane porównywalne zawarte w pozycjach X-XVII oraz XXVI-XXXII dotyczące sprawozdań z sytuacji finansowej zaprezentowano na koniec 31.12.2016

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
1_SSF_Skonsolidowane_30062017.pdfSprawozdanie skonsolidowane
2_SF_Jednostkowe_30062017.pdfSprawozdanie jednostkowe
3_Sprawozdanie_Zarzadu_30062017.pdfSprawozdanie zarządu
4_Stanowisko_SF_jednostkowe_30062017.pdfStanowisko jednostkowe
5_Stanowisko_SSF_skonsolidowane_30062017.pdfStanowisko skonsolidowane
6_Stanowisko_KPMG_jednostkowe.pdfStanowisko KPMG jednostkowe
7_Stanowisko_KPMG_skonsolidowane.pdfStanowisko KPMG skonsolidowane
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-02Ryszard MatykaPrezes ZarząduRyszard Matyka
2017-10-02Bogdan MalcWiceprezes ZarząduBogdan Malc


Nazwa jednostki:VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VISTAL GDYNIA S.A.
Adres:Hutnicza 40, 81-061 Gdynia
Telefon:+48 58 783 37 04
Fax:+48 58 783 37 05
NIP:5830003993
REGON:190522969

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d