pixelg
SA - RS - 2020-03-20 - BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (bscdruk)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (bscdruk) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-20
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
60-171POZNAŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŻMIGRODZKA37
(ulica)(numer)
+48 61 867 60 61+48 61 861 60 66
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@bsc-packaging.comwww.bsc-packaging.com
(e-mail)(www)
779-20-76-889639627371
(NIP)(REGON)
B-think Audit sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży 279 568222 25964 99052 089
Zysk (strata) ze sprzedaży32 84825 7287 6366 030
Zysk (strata) z działalności operacyjnej36 68929 0568 5296 810
Zysk (strata) przed opodatkowania36 19729 2048 4156 844
Zysk (strata) netto29 02423 6876 7475 551
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej29 02023 6736 7465 548
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej23 26223 2185 4085 441
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-43 849-23 532-10 193-5 515
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12 710-11 8292 955-2 772
Przepływy pieniężne netto razem-7 877-12 143-1 831-2 846
Aktywa/Pasywa razem363 097319 67985 26474 344
Aktywa trwałe210 847173 18749 51240 276
Aktywa obrotowe152 250146 49235 75234 068
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej294 252271 86169 09863 223
Zobowiązania razem 67 68447 10315 89410 954
Zobowiązania długoterminowe33 09020 5937 7704 789
Zobowiązania krótkoterminowe34 59426 5108 1246 165
Liczba akcji (tys. szt.)9 8089 8089 8089 808
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )2,962,420,690,56
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )30,0027,727,056,45

Zastosowane do przeliczeń kursów  EUR                 31.12.2019          31.12.2018     Kurs średni arytmetyczny okresu                             - 4,3018              4,2669
Kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego         -  4,2585              4,3000
 
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport_Finansowy_2019_BSC_skonsolidowany.pdfRaport Finansowy Grupa BSC 2019 rok
Sprawozdanie_Zarządu_2019_BSC_skonsolidowane.pdfSprawozdanie Zarządu Grupa BSC 2019 rok
List_Prezesa_Gupa_BSC.pdfList Prezesa Grupa BSC 2019 rok
Ocena_RN_Raport_Finansowy_2019.pdfOcena Rady Nadzorczej sprawozdań finansowych 2019 rok
Oświadczenie_RN_Audytor.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące wyboryu Audytora BSC
Oświadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu BSC
GK BSC Drukarnia_BSSF 2019_sprawozdanie z badania_PL.pdfSprawozdanie z badania Grupa BSC 2019 rok
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Janusz SchwarkPrezes Zarządu
2020-03-20Arkadiusz CzyszWiceprezes Zarządu
2020-03-20Andrzej BaranowskiWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Maria ŚwiątkowskaGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Adres:ŻMIGRODZKA 37, 60-171 POZNAŃ
Telefon:+48 61 867 60 61
Fax:+48 61 861 60 66
Email:relacje.inwestorskie@bsc-packaging.com
www:www.bsc-packaging.com
NIP:779-20-76-889
REGON:639627371

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
BSC Drukarnia Opakowań SA
BSCDRUK
2020-03-20 SA - RS
2020-03-20 SA - R
2020-03-17 wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność spółki
2020-02-25 pismo akcjonariuszy w sprawie wezwania
2020-02-25 pismo akcjonariuszy w sprawie wezwania
2020-02-21 powołanie członka komitetu audytu
2020-02-20 informacja o warunkach transakcji pośredniego nabycia akcji emitenta przez A&R Carton AB
2020-02-14 wstępne, szacunkowe wyniki za 2019 r.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy