pixelg
SA - P - 2020-08-21 - ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - P - komunikat spółki ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-08-21
ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ED INVEST S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-982Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bora Komorowskiego35 lok 218
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
525-19-68-486012820030
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody ze sprzedaży 49 66213 68111 1823 190
Koszty sprzedaży produktów i usług 38 2709 8608 6172 299
Zysk (strata) na działalności operacyjnej7 7681 3781 749321
Zysk (strata) brutto7 4941 1911 687278
Zysk (strata) netto5 5278971 244209
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 277-5 753963-1 342
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -140-30
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 540-1 239-797-289
Przepływy pieniężne netto razem723-6 992163-1 631
Aktywa razem ( na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 81 52876 02518 25517 853
Zobowiązania długoterminowe ( na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego )16 01013 4553 5853 160
Zobowiązania krótkoterminowe ( na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 12 08911 5962 7072 723
Kapitał własny ( na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego )53 42950 97311 96311 970
Kapitał akcyjny ( na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego )619619139145
Średnia ważona ilość akcji 12 386 68712 386 68712 386 68712 386 687
Zyska (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR )0,560,070,130,02
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR )0,560,070,130,02
Średnia ważona ilość akcji ( na koniec bieżącego półrocza
i na koniec poprzedniego roku obrotowego )
12 386 68712 386 68712 386 68712 386 687
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) ( na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 4,314,120,970,97
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )
( na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego )
4,314,120,970,97
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
EDinvest S.A. Śródroczne skrócone SF 30.06.2020_20082020.M.T.T.T.pdfSkrócone śródroczne SF za okres 01.01.2020 do 30.06.2020
EDinvest S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności 30.06.2020 20082020 T.T.T.pdfSprawozdanie z działalnosci ED Invest S.A. za pierwsze półrocze 2020
ED Invest 2020 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdfRaport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu SF za okres 01.01.2020 do 30.06.2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-21Zofia EgierskaPrezes Zarządu
2020-08-21Jerzy DyrczWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ED INVEST S.A.
Adres:Bora Komorowskiego 35 lok 218, 03-982 Warszawa
NIP:525-19-68-486
REGON:012820030

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ED Invest SA
EDINVEST
2021-01-11 sprzedaż akcji przez członka RN
2020-12-23 podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
2020-11-27 SA-Q3
2020-08-21 SA - P
2020-07-21 kupno akcji przez członka RN
2020-07-16 kupno akcji przez członka RN
2020-07-10 kupno akcji przez członka RN
2020-05-26 rejestracja zmian statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy