pixelg
SA - Q3 - 2019-11-29 - IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA (indygo)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q3 - komunikat spółki IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA (indygo) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlainnych emitentów
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według PSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IndygoTech Minerals S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-116Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Świętokrzyska30 lok 63
(ulica)(numer)
+48 22 629 12 47+48 22 201 21 31
(telefon)(fax)
office@indygotechminerals.comwww.indygotechminerals.com
(e-mail)(www)
928-000-79-23970455962
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-55351-1383
Zysk (strata) brutto-78-5-18-1
Zysk (strata) netto-8936-218
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-196022
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1-980-23
Przepływy pieniężne netto, razem0-200
Aktywa, razem14 23314 28832543345
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 8911 852432434
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe1 8431 837421430
Kapitał własny12 34212 43628222911
Kapitał zakładowy8 2658 26518901935
Liczba akcji (w szt.)16 529 18816 529 18816 529 18816529188
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,010,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,010,000,000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,750,750,170,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,750,750,170,18
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
IDG raport jednostkowy 3Q2019.pdf
IndygoTech Minerals SA jednostkowy raport za 3 kwartał 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Dariusz Janus
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IndygoTech Minerals S.A.
Adres:Świętokrzyska 30 lok 63, 00-116 Warszawa
Telefon:+48 22 629 12 47
Fax:+48 22 201 21 31
Email:office@indygotechminerals.com
www:www.indygotechminerals.com
NIP:928-000-79-23
REGON:970455962

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Indygotech Minerals SA
INDYGO
2020-04-20 WZ - podjęte uchwały: rozpoczęcie likwidacji spółki
2020-03-25 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-02-03 terminarz raportów
2020-01-17 WZ - nieodbycie się walnego
2019-12-19 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-12-19 WZ - korekta wykazu akcjonariuszy
2019-12-17 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-12-17 życiorys członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy