pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-08 - KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (konsstali)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA (konsstali) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-08
KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KONSORCJUM STALI S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42 - 400Zawiercie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Paderewskiego120
(ulica)(numer)
32 672 16 9232 672 22 45
(telefon)(fax)
bz@ks.mail.plwww.konsorcjumstali.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-04-379001333637
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
DANE ZE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 301 1431 396 884301 988328 410
Zysk (strata) na działalności operacyjnej11 48139 1192 6659 197
Zysk (strata) brutto7 12635 6681 6548 386
Zysk (strata) netto5 65828 7481 3136 759
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej71 00318 64716 4794 384
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-39 228-13 852-9 105-3 257
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-27 315-4 632-6 340-1 089
Przepływy pieniężne netto, razem4 4601631 03538
Aktywa razem801 258801 969183 203186 504
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem429 719429 32698 25399 843
Zobowiązania długoterminowe49 50917 35811 3204 037
Zobowiązania krótkoterminowe363 232389 64383 05190 615
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej371 539372 64384 95086 661
Kapitał zakładowy5 8975 8971 3481 371
Liczba akcji w sztukach5 897 4195 897 4195 897 4195 897 419
Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)3,387,640,781,8
Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)3,387,640,781,8
Wartość księgowa na akcję (zł/EUR)6364,1214,415,01
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)6364,1214,415,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda010 91302 566
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 01,8500,44
Liczba akcji w sztukach objętych dywidendą05 456 86105 456 861
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (objęte dywidendą)0200,47
DANE ZE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 292 6011 388 146300 006326 356
Zysk (strata) na działalności operacyjnej11 64338 8612 7029 136
Zysk (strata) brutto7 36235 0841 7098 248
Zysk (strata) netto5 85028 1921 3586 628
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej70 61518 24316 3894 289
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-39 175-13 754-9 092-3 234
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-26 765-4 326-6 212-1 017
Przepływy pieniężne netto, razem4 6751631 08538
Aktywa razem796 450797 970182 104185 574
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem423 178423 78796 75798 555
Zobowiązania długoterminowe48 45417 35811 0794 037
Zobowiązania krótkoterminowe358 887385 27582 05889 599
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej373 271374 18385 34687 019
Kapitał zakładowy5 8975 8971 3481 371
Liczba akcji w sztukach5 897 4195 897 4195 897 4195 897 419
Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)3,397,550,791,78
Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)3,397,550,791,78
Wartość księgowa na akcję (zł/EUR)63,2964,3414,4715,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)63,2964,3414,4715,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda w zł010 91302 566
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w ZŁ01,8500,44
Liczba akcji w sztukach objętych dywidendą05 456 86105 456 861
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (objęte dywidendą) z zł0200,47

UWAGA: Wybrane dane ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentowane są na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego a dane porównywalne, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego, czyli na dzień 31 grudnia 2018 r. Poszczególne pozycje rachunku zysku i strat oraz przepływów pieniężnych oraz dane porównywalne dotyczą trzech kwartałów odpowiednio 2019 i 2018 rPoszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kurs minimalny w okresie 01.01.-30.09.2019 r. wystąpił dnia 01 lipca 2019 r., natomiast kurs maksymalny dnia 23 września 2019 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
KS_Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3-2019_08.11.2019.pdfKONSORCJUM STALI S.A. - Skonsolidowany kwartalny raport okresowy
QSr3/2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-08JANUSZ SMOŁKAPREZES ZARZĄDUJanusz Smołka
2019-11-08DARIUSZ BENDYKOWSKICZŁONEK ZARZĄDUDariusz Bendykowski


Nazwa jednostki:KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KONSORCJUM STALI S.A.
Adres:Paderewskiego 120, 42 - 400 Zawiercie
Telefon:32 672 16 92
Fax:32 672 22 45
Email:bz@ks.mail.pl
www:www.konsorcjumstali.com.pl
NIP:522-00-04-379
REGON:001333637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy