pixelg
WZ - żądanie zwołania walnego - 2020-01-20 - ORPHEE (orphee)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - żądanie zwołania walnego - komunikat spółki ORPHEE (orphee) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiORPHEE
Nazwa skrócona jednostkiORP
Numer w roku:2/2020
Rok bieżący:2020
Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria ( Spółka ) informuje, że w dniu 20 stycznia 2020 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, Polska, posiadającego więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki o łącznej wartości nominalnej większej niż 1 mln CHF ( Akcjonariusz ), żądanie zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w ciągu 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu rzeczonego żądania z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały o wycofaniu wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił następujący projekt uchwały: Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia _2020 r. o wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne walne zgromadzenie Orphée SA z siedzibą w Plan-les-Ouates, Genewa, Szwajcaria, działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: Ustawa ), w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki tj. PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, Polska o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia niniejszej uchwały, poprzedzonym ogłoszeniem przez tego akcjonariusza w dniu 11 grudnia 2019 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, postanawia, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać wszystkie akcje Spółki, tj. 38.608.500 (trzydzieści osiem milionów sześćset osiem tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 CHF każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: KDPW ) kodem ISIN: CH0197761098, o łącznej wartości nominalnej 3.860.850 CHF (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt franków szwajcarskich) (dalej jako: Akcje ), z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej odpowiednio jako: NewConnect , GPW ). § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Radzie Dyrektorów Spółki, a także upoważnia oraz zobowiązuje ją do: 1. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: KNF ), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, 2. wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz 3. podjęcia przed KNF, KDPW oraz GPW wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect i zniesienia ich dematerializacji, w tym w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków i innych dokumentów. § 3 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2. Zgodnie z art. 91 ust. 1 zdanie 2 Ustawy wycofanie Akcji z obrotu nastąpi po upływie terminu określonego w decyzji KNF udzielającej ww. zezwolenia. 3. Wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu uchyla skutki ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu. 4. Zgodnie z art. 91 ust. 14 Ustawy KDPW powinno wyrejestrować Akcje wycofane z obrotu w alternatywnym systemie obrotu w terminie 14 dni od dnia ich wycofania. Z dniem wyrejestrowania Akcji rozwiązaniu ulega umowa o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Imię i nazwiskoStanowisko
Janusz PłocicaPrzewodniczący Rady Dyrektorów
Wojciech SuchowskiCzłonek Rady Dyrektorów

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy