pixelg
SA-PSr - 2019-08-13 - PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA (pcm)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA (pcm) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-08-13
PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-308Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Polanki4
(ulica)(numer)
(58) 340-44-00(58) 340-44-99
(telefon)(fax)
centrala@masterlease.plwww.masterlease.pl
(e-mail)(www)
957-07-53-221191888626
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody ogółem351 630,17297 552,4482 002,6770 186,57
Koszty ogółem346 349,26286 302,0680 771,1267 532,83
Całkowite dochody netto za okres3 554,258 423,79828,881 987,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej117 313,30-72 083,5327 358,30-17 003,04
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej po korekcie o nabycie aktywów do umów leasingu / najmu412 822,53415 769,0496 273,0098 071,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-397,33150,39-92,6635,47
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej po korekcie o nabycie aktywów do umów leasingu / najmu-295 906,57-487 702,17-69 008,00-115 039,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-75 961,5973 072,16-17 714,7917 236,24
Wg stanu na dzień30 czerwca 201931 grudnia 201830 czerwca 201931 grudnia 2018
Aktywa razem2 149 089,872 176 517,92505 430,36506 166,96
Kapitały własne razem442 697,57445 574,10104 115,14103 621,88
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Przychody ogółem371 605,18356 059,4686 660,9883 987,18
Koszty ogółem364 308,85340 347,4484 959,4380 281,04
Całkowite dochody netto za okres5 240,2513 756,031 222,063 244,77
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej101 725,63-77 160,9823 723,14-18 200,71
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej po korekcie o nabycie aktywów do umów leasingu / najmu394 519,78404 810,4792 004,8395 486,55
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-433,7321,65-101,155,11
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej po korekcie o nabycie aktywów do umów leasingu / najmu-293 227,88-481 949,80-68 382,84-113 682,15
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-55 805,7578 068,28-13 014,3018 414,72
Wg stanu na dzień30 czerwca 201931 grudnia 201830 czerwca 201931 grudnia 2018
Aktywa razem2 136 141,782 151 665,71502 385,18500 387,37
Kapitały własne razem436 190,72437 381,24102 584,84101 716,57

W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabelach na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:1. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:- na dzień 30 czerwca 2019 r.: 4,2520- na dzień 31 grudnia 2018 r.: 4,3000.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:- za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r.: 4,2880- za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.: 4,2395.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Grupa PCM raport 1H2019.pdfPółroczny raport finansowy za I półrocze 2019 roku
Raport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_skonsolidowane_PL.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku
Raport z przeglądu_MSUP_2410_Sprawozdanie MSR 34 Skrócone_jednostkowe_PL.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-13Jakub KizielewiczPrezes Zarządu
2019-08-13Konrad KarpowiczWiceprezes Zarządu
2019-08-13Tomasz KuleszaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Adres:Polanki 4, 80-308 Gdańsk
Telefon:(58) 340-44-00
Fax:(58) 340-44-99
Email:centrala@masterlease.pl
www:www.masterlease.pl
NIP:957-07-53-221
REGON:191888626

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Prime Car Management SA
PCM
2019-11-07 wyniki Q3.2019
2019-10-31 wykluczenie akcji z obrotu na GPW
2019-10-16 wcześniejszy wykup obligacji serii 1/2017
2019-10-15 zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2019-10-15 życiorysy prezesa i wiceprezesa zarządu
2019-10-10 powołanie wiceprezesa zarządu
2019-10-10 powołanie prezesa zarządu
2019-10-10 odwołanie członka zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy