pixelg
SA-QSr1 - 2018-05-10 - IMPEXMETAL SA (IMPEXMET)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki IMPEXMETAL SA (IMPEXMET) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-05-10
IMPEXMETAL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEXMETMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska76
(ulica)(numer)
022 6586568022 6586405
(telefon)(fax)
info@impexmetal.com.plwww.impexmetal.com.pl
(e-mail)(www)
525-00-03-551011135378
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

dane dotyczące śródrocznego skróconego SKONSOLIDOWANEGO sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 880 507850 763210 728198 355

Zysk (strata) na działalności operacyjnej49 90240 13711 9439 358

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem47 16638 07011 2888 876

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej36 14628 6298 6516 675

Zysk (strata) netto37 45129 8358 9636 956

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej36 56928 7958 7526 714

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 463(25 533)4 658(5 953)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(80 971)(20 322)(19 378)(4 738)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej27 25841 5536 5249 688

Przepływy pieniężne netto, razem(34 250)(4 302)(8 197)(1 003)

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 60 000 szt. na dzień 31.03.2018 r. i 9 999 000 na dzień 31.03.2017 r.189 940 000190 001 000189 940 000190 001 000

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,190,150,050,04

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych189 940 000191 036 614189 940 000191 036 614

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR)0,190,150,050,04


2018-03-312017-12-312018-03-312017-12-31

Aktywa2 915 8172 802 770692 840671 982

Zobowiązania długoterminowe273 857278 22165 07266 705

Zobowiązania krótkoterminowe805 322724 313191 356173 659

Kapitał własny 1 818 3441 780 213432 065426 817

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 532 9091 494 274364 241358 262

Kapitał zakładowy (akcyjny)89 92894 66121 36822 696

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 60 000 szt. na dzień 31.03.2018 r. i 10 060 000 szt. na dzień 31.12.2017 r189 940 000190 001 000189 940 000189 940 000

Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR)8,077,861,921,89

dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego


1.01. - 31.03.20181.01. - 31.03.20171.01. - 31.03.20181.01. - 31.03.2017

Przychody ze sprzedaży 309 868286 65774 15966 834

Zysk (strata) na działalności operacyjnej31 29522 2707 4905 192

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem23 93625 6315 7295 976

Zysk (strata) netto19 54420 4534 6774 769

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 1645 7059971 330

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(22 535)(19 903)(5 393)(4 640)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej25 95217 2336 2114 018

Przepływy pieniężne netto, razem7 5813 0351 814708

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych189 940 000190 001 000189 940 000190 001 000

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,100,110,020,03

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych189 940 000191 036 614189 940 000191 036 614

Zysk (strata) netto na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR)0,100,110,020,02


2018-03-312017-12-312018-03-312017-12-31

Aktywa1 663 7151 588 211395 323380 784

Zobowiązania długoterminowe207 274207 74649 25149 808

Zobowiązania krótkoterminowe280 660228 09766 68954 688

Kapitał własny 1 175 7811 152 368279 382276 288

Kapitał zakładowy (akcyjny) 89 92894 66121 36822 696

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych189 940 000189 940 000189 940 000189 940 000

Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)6,196,071,471,45

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

GKI raport za 1Q2018.pdfRozszerzony skonsolidowany raport za 1 kwartał 2018r.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2018-05-10Małgorzata IwanejkoPrezes Zarządu


2018-05-10Jan WoźniakCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:IMPEXMETAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:IMPEXMET
Adres:Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa
Telefon:022 6586568
Fax:022 6586405
Email:info@impexmetal.com.pl
www:www.impexmetal.com.pl
NIP:525-00-03-551
REGON:011135378

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy