pixelg
SA - PSr - 2019-09-12 - IMPEXMETAL SA (impexmet)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki IMPEXMETAL SA (impexmet) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019(rok)(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)


dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie

oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF

w walucie
data przekazania:IMPEXMETAL SA(pełna nazwa emitenta)IMPEXMET
Metalowy (met)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)00 - 807
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Al. Jerozolimskie
92(ulica)
(numer)022 6586568
022 6586405(telefon)

(fax)info@impexmetal.com.pl
www.impexmetal.com.pl(e-mail)

(www)525-00-03-551
011135378(NIP)

(REGON)

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018

dane dotyczące śródrocznego skróconego SKONSOLIDOWANEGO sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 1 897 3951 736 489442 490409 598

Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)130 521112 11730 43926 446

EBITDA172 813144 17040 30234 006

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem124 924116 04829 13327 373

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej86 48989 96120 17021 220

Zysk (strata) netto101 80593 75623 74222 115

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej86 95690 83720 27921 426

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej201 34891 85046 95621 665

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(102 937)(110 610)(24 006)(26 090)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(66 240)(19 179)(15 448)(4 524)

Przepływy pieniężne netto, razem32 171(37 939)7 503(8 949)

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 47 376 642 szt. na dzień 30.06.2019 r. i 60 000 szt. na dzień 30.06.2018 r. 142 623 358189 940 000142 623 358189 940 000

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,610,480,140,11

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych187 074 090189 940 000187 074 090189 940 000

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR)0,460,480,110,11


2019-06-302018-12-312019-06-302018-12-31

Aktywa3 719 5892 897 859874 786673 921

Zobowiązania długoterminowe674 671294 741158 67168 544

Zobowiązania krótkoterminowe1 001 673686 954235 577159 757

Kapitał własny 2 026 1751 899 637476 523441 776

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 478 4281 600 102347 702372 117

Kapitał zakładowy (akcyjny)89 92889 92821 15020 913

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 47 376 642 szt. na dzień 30.06.2019 r. i 600 000 szt. na dzień 31.12.2018 r.142 623 358189 400 000142 623 358189 400 000

Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR)10,378,452,441,96

dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego


1.01. - 30.06.20191.01. - 30.06.20181.01. - 30.06.20191.01. - 30.06.2018

Przychody ze sprzedaży 616 373624 351143 744147 270

Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)114 30082 54726 65619 471

EBITDA131 965101 32930 77523 901

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem115 58578 47726 95518 511

Zysk (strata) netto103 10568 24124 04516 096

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej77 55643 26218 08710 205

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(80 767)(34 779)(18 836)(8 204)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 185(7 293)743(1 720)

Przepływy pieniężne netto, razem(26)1 190(6)281

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych142 623 358189 940 000142 623 358189 940 000

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,720,360,170,08

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych187 074 090189 940 000187 074 090189 940 000

Zysk (strata) netto na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR)"0,550,360,130,08


2019-06-302018-12-312019-06-302018-12-31

Aktywa1 818 0031 674 718427 564389 469

Zobowiązania długoterminowe389 591172 36691 62540 085

Zobowiązania krótkoterminowe289 663259 31668 12460 306

Kapitał własny 1 138 7491 243 036267 815289 078

Kapitał zakładowy (akcyjny) 89 92889 92821 15020 913

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych142 623 358189 400 000142 623 358189 400 000

Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)7,986,561,881,53


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GKI raport za 1H 2019.pdfRaport Grupy Kapitałowej Impexmetal za 1H2019
Sprawozdanie z działalności za 1 H 2019.pdfSprawozdanie z działalności za 1H2019
Impexmetal raport z przegladu jedn.SF 30.06.2019-sig-sig.pdfRaport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego 1H2019
Impexmetal raport z przegladu skons. SF 30.06.2019-sig-sig.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1H2019PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-09-12Piotr SzeligaPrezes Zarządu


2019-09-12Małgorzata IwanejkoWiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:IMPEXMETAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:IMPEXMET
Adres:Al. Jerozolimskie 92, 00 - 807 Warszawa
Telefon:022 6586568
Fax:022 6586405
Email:info@impexmetal.com.pl
www:www.impexmetal.com.pl
NIP:525-00-03-551
REGON:011135378

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy