pixelg
formularz skonsolidowanego raportu rocznego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

formularz skonsolidowanego raportu rocznego

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-03-19
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
51-116Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołowska8
(ulica)(numer)
71 790 28 5171 790 21 80
(telefon)(fax)
info@kruksa.plwww.kruk.eu
(e-mail)(www)
894-23-89-605931189985
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Sp.z.o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży1 055 453783 398248 654179 035
Zysk na działalności operacyjnej420 771349 02399 12979 764
Zysk przed opodatkowaniem335 184286 34878 96665 441
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej295 198248 67769 54656 832
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-223 365-623 132-52 623-142 408
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy-976 509-1 285 899-230 056-293 874
Wpłaty od osób zadłużonych1 368 911992 406322 501226 801
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-19 520-74 043-4 599-16 921
Środki pieniężne netto z działalności finansowej148 784823 81635 052188 272
Zmiana stanu środków pieniężnych netto-94 101126 642-22 16928 942
Rozwodniony zysk na jedną akcję15,3113,553,613,10
Średnia liczba akcji ( w tys. szt)18 74817 65718 74817 657
Zysk na jedną akcję15,7414,083,713,22
Stan na31.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
Aktywa razem3 560 1283 092 496853 563699 027
Zobowiązania długoterminowe1 652 5151 381 142396 201312 193
Zobowiązania krótkoterminowe447 091473 850107 193107 109
Kapitał własny1 460 5221 237 504350 169279 725
Kapitał akcyjny18 80818 7444 5094 237
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 77,6566,0218,6214,92

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:- pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł:-za okres bieżący     - 4,2447-za okres porównawczy - 4,3757-pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł:-za okres bieżący     - 4,1709-za okres porównawczy  - 4,4240

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GRUPAKRUK_SF_31 12 2017.pdfGRUPA KRUK_FS_31_12_2017
Oświadczenie Zarządu_Podmiot Uprawniony_GrupaKRUK.pdfOświadczenie_Podmiot_Uprawniony
Oświadczenie Zarządu_Rzetelność_GrupaKRUK.pdfOświadczenie_Rzetelność
Sprawozdanie_z_działalości_GrupyKRUK_2017.pdfSprawozdanie z działalności_GRUPA KRUK
GK KRUK_sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2017 r.pdfSprawozdanie z badania biegłego rewidenta_GRUPA KRUK
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-19Piotr KrupaPrezes Zarządu
2018-03-19Agnieszka KułtonCzłonek Zarządu
2018-03-19Urszula OkarmaCzłonek Zarządu
2018-03-19Iwona SłomskaCzłonek Zarządu
2018-03-19Michał ZasępaCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-19Monika Grudzień-WiśniewskaDyrektor ds. Rachunkowości i Podatków


Nazwa jednostki:KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KRUK S.A.
Adres:Wołowska 8, 51-116 Wrocław
Telefon:71 790 28 51
Fax:71 790 21 80
Email:info@kruksa.pl
www:www.kruk.eu
NIP:894-23-89-605
REGON:931189985

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR