pixelg
formularz skonsolidowanego raportu rocznego - 2017-04-28 - UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (UNIMOT)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz skonsolidowanego raportu rocznego - komunikat spółki UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (UNIMOT) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2017-04-28
UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIMOT S.A.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
47-120ZAWADZKIE
(kod pocztowy)(miejscowość)
ŚWIERKLAŃSKA2A
(ulica)(numer)
+48 (77) 461 65 48+48 (77) 461 64 96
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
75619673411603842260000
(NIP)(REGON)
Primefields Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 531 5751 368 248578 556326 957
Zysk (strata) na działalności operacyjnej40 94617 0689 3584 079
Zysk (strata) brutto37 53815 0068 5793 586
Zysk (strata) netto30 37912 6526 9433 023
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (140 937)(8 228)(32 209)(1 966)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 389) (3 757) (2 603) (898)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 157 6 846 1 407 1 636
Przepływy pieniężne netto, razem (146 169) (5 139) (33 405) (1 228)
Aktywa, razem580 566216 201131 23150 734
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania484 646152 915109 54935 883
Zobowiązania długoterminowe37 27524 7228 4265 801
Zobowiązania krótkoterminowe447 371128 193101 12430 082
Kapitał własny95 92063 28621 68214 851
Kapitał zakładowy5 8325 8321 3181 369
Liczba akcji (w tys. szt)5 8325 8325 8325 832
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)5,212,171,190,52
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro)5,212,171,190,52
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*16,4510,853,762,59
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*16,4510,853,762,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro)0,680,240,160,06

Dane dla pozycji dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia.* na 31.12.2016 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 5 832 tys. sztuk.* na 31.12.2015 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 5 832 tys. sztukWybrane dane finansowe przeliczono na walutę euro w następujący sposób:Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na euro wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 31.12.2016 r. 4,424 zł/euro oraz dla danych porównawczych na 31.12.2015 r. 4,2615 zł/euro.Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,3757 zł/euro (2016 r.), 4,1848 zł/euro (2015 r.).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
RS-Unimot-raport skonsolidowany 2016.pdf
RS- Opinia i raport biegłego rewidenta SSF_GKUnimot_2016.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-28Robert BrzozowskiPrezes Zarządu
2017-04-28Marcin ZawiszaWiceprezes Zarządu
2017-04-28Małgorzata GarncarekCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-28Małgorzata WalnikGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:UNIMOT S.A.
Adres:ŚWIERKLAŃSKA 2A, 47-120 ZAWADZKIE
Telefon:+48 (77) 461 65 48
Fax:+48 (77) 461 64 96
NIP:7561967341
REGON:1603842260000

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Unimot SA
UNIMOT
2020-03-25 SA - RS
2020-03-25 SA - R
2020-03-25 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy i opinia RN
2020-03-18 złożenie wniosku o ustanowienie zabezpieczenia na udziałach spółek zależnych na rzecz większościowego akcjonariusza
2020-03-11 wyniki II.2020
2020-03-02 wyniki Q4.2019 i 2019
2020-02-12 wyniki I.2020
2020-01-13 wyniki XII.2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy