pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-30 - ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA (abcdata)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA (abcdata) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSF/MSSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSF/MSSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-30
ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABC DATA S.A.Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Daniszewska14
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5242617178141054682
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Działalność zaniechana
Przychody ze sprzedaży 1 958 171 3 087 479 456 663 725 868
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (8 927) 8 608 (2 082) 2 024
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (15 036) 1 348 (3 506) 317
Strata netto (15 443) (2 398) (3 602) (564)
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.) 122 594 550 122 594 550 122 594 550 122 594 550
Podstawowa strata netto na jedną akcję (w złotych/EURO) (0,12) (0,02) (0,03) (0,00)
Rozwodniona strata netto na jedną akcję (w złotych/EURO) (0,12) (0,02) (0,03) (0,00)
Skonsolidowane przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 072 32 851 12 377 7 723
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (50 601) (5 785) (11 801) (1 360)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (93 651) 6 227 (21 840) 1 464
Przepływy pieniężne netto razem (91 180) 33 293 (21 264) 7 827
Skonsolidowany bilans30-09-2019 31-12-2018 30-09-2019 31-12-2018
Aktywa 207 780 1 170 856 47 508 272 292
Zobowiązania długoterminowe - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 19 719 979 955 4 509 227 897
Kapitał własny 188 061 187 242 42 999 43 545
Kapitał zakładowy 125 267 125 267 28 642 29 132

Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 wrzesnia 2019 roku – 4,3086 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 4,2535 EUR/PLN;
- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2019 roku – 4,3736 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2018 – 4,3000 EUR/PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Q3_2019_Vicis_Skonsolidowane.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2019
Q3_2019 Vicis_ jednostkowe_sprawozdanie.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vicis Investments_30_09.pdfPozostałe informacje do SF za 3 kwartały 2019 - sprawozdanie zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-30Andrzej LisPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ABC DATA S.A.
Adres:Daniszewska 14, 03-230 Warszawa
NIP:5242617178
REGON:141054682

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Vicis New Investments SA
ABCDATA
2019-11-30 SA - QSr3
2019-11-29 wykluczenie akcji z obrotu giełdowego
2019-11-25 zmiana terminu publikacji SA-QSr3
2019-11-25 umorzenie postępowania w sprawie z powództwa OFE PZU Złota Jesień
2019-11-21 złożenie pisma do GPW dot. wykluczenia akcji z obrotu na GPW
2019-11-19 zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2019-10-22 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-10-22 WZ - podjęte uchwały: umorzenie akcji

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy