pixelg
SA-Q1 - 2019-06-03 - DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA (drewex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q1 - komunikat spółki DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA (drewex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
data przekazania: 2019-06-03
DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DREWEX S.A.Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31 - 150Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Św. Filipa23 lok. 3
(ulica)(numer)
012 260 91 67012 260 91 67
(telefon)(fax)
poczta@drewex.comwww.drewex.com
(e-mail)(www)
6792904110120307910
(NIP)(REGON)
BILANS
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019stan na 2018-12-31 koniec poprz. kwartału / 2018stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
Aktywa trwałe0000
Wartości niematerialne i prawne, w tym:0000
wartość firmy0000
Rzeczowe aktywa trwałe0000
Należności długoterminowe0000
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Od pozostałych jednostek0000
Inwestycje długoterminowe0000
Nieruchomości0000
Wartości niematerialne i prawne0000
Długoterminowe aktywa finansowe0000
w jednostkach powiązanych, w tym:0000
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności0000
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:0000
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0000
udziały lub akcje w innych jednostkach0000
w pozostałych jednostkach0000
Inne inwestycje długoterminowe0000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe0000
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
Inne rozliczenia międzyokresowe0000
Aktywa obrotowe492496496496
Zapasy0000
Należności krótkoterminowe0000
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale0000
Od pozostałych jednostek492496496496
Inwestycje krótkoterminowe0000
Krótkoterminowe aktywa finansowe0000
w jednostkach powiązanych0000
w pozostałych jednostkach0000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne0000
Inne inwestycje krótkoterminowe0000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe0000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy0000
Akcje (udziały) własne0000
A k t y w a r a z e m492496496496
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy11 67111 67111 67111 671
Kapitał zapasowy3 8523 8523 8523 852
Kapitał z aktualizacji wyceny-352-352-352-352
Pozostałe kapitały rezerwowe351351351351
Zysk (strata) z lat ubiegłych-28 181-28 073-28 073-28 073
Zysk (strata) netto-5-108-108-18
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 16013 15513 15513 062
Rezerwy na zobowiązania1 2151 2151 2151 158
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne0000
długoterminowa0000
krótkoterminowa0000
Pozostałe rezerwy1 2151 2151 2151 158
długoterminowe0000
krótkoterminowe1 2151 2151 2151 158
Zobowiązania długoterminowe0000
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Wobec pozostałych jednostek0000
Zobowiązania krótkoterminowe11 94511 94011 94011 904
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Wobec pozostałych jednostek11 51011 50511 50511 468
Fundusze specjalne435435435436
Rozliczenia międzyokresowe0000
Ujemna wartość firmy0000
Inne rozliczenia międzyokresowe0000
długoterminowe0000
krótkoterminowe0000
P a s y w a r a z e m492496496496
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)1 852 5001 852 5001 852 5001 702 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,000,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,000,000,000,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów0400096
Koszy wsłasny sprzedaży0393094
Zyska (strata) na działalności operacyjnej-52-10
Zysk (strata) brutto -5-18-1-4
Zysk (strata) netto-5-18-1-4
Liczba akcji w sztukach1 852 5001 702 5001 852 5001 702 500
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0000
Aktywa trwałe0000
Aktywa obrotowe496111152
Kapitały własne-12 664-12 570-2 944-2 987
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 16013 0623 0603 104
Wartość ksiegowa aktywów na akcję (zł/euro)0000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0-1800
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0000
Przepływy pieniężne ogółem0,00-18,000,000,00

Koniec okresu:
31.03.2019
kurs EUR/PLN
31.03.2018
31.12.2018
31.03.2019
-dla danych bilansowych
4,2085
4,3
4,3013
- dla danych rachunku zysków i strat
4,1784
4,2944
4,2978
Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użytko kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujaych na dzień poszczególnych mieśiecy danego okresu.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
Należności warunkowe000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
000
Zobowiązania warunkowe000
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
000
Inne (z tytułu)000
000
Pozycje pozabilansowe, razem000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-314 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-311 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:0400400
od jednostek powiązanych000
Przychody netto ze sprzedaży produktów0400400
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:0435393
jednostkom powiązanym000
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów0435393
Wartość sprzedanych towarów i materiałów000
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży0-356
Koszty sprzedaży000
Koszty ogólnego zarządu505
Zysk (strata) ze sprzedaży-5-352
Pozostałe przychody operacyjne0480
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych000
Dotacje000
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych000
Inne przychody operacyjne0480
Pozostałe koszty operacyjne0430
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych000
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych000
Inne koszty operacyjne0430
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5-302
Przychody finansowe011
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:000
od jednostek powiązanych, w tym:000
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
od pozostałych jednostek, w tym:000
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Odsetki, w tym:000
od jednostek powiązanych000
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:000
w jednostkach powiązanych000
Aktualizacja wartości aktywów finansowych000
Inne011
Koszty finansowe07920
Odsetki w tym:07920
dla jednostek powiązanych000
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:000
w jednostkach powiązanych000
Aktualizacja wartości aktywów finansowych000
Inne000
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności000
Zysk (strata) brutto-5-108-18
Podatek dochodowy000
część bieżąca000
część odroczona000
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)000
Zysk (strata) netto-5-108-18
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)-12 659-12 552-12 552
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych-12 659-12 552-12 552
Kapitał zakładowy na początek okresu11 67110 72610 726
Zmiany kapitału zakładowego09450
zwiększenia (z tytułu)09450
emisji akcji (wydania udziałów)09450
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
Kapitał zakładowy na koniec okresu11 67111 67111 671
Kapitał zapasowy na początek okresu3 8523 8523 852
Zmiany kapitału zapasowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji powyżej wartości nominalnej000
z podziału zysku (ustawowo)000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
Kapitał zapasowy na koniec okresu3 8523 8523 852
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu-352-352-352
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu-352-352-352
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu351351351
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu351351351
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-28 073-25 930-25 930
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
zmniejszenia (z tytułu)000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-28 073-27 292-27 292
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-28 073-27 292-27 292
zwiększenia (z tytułu)-108-781-781
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-108-781-781
zmniejszenia (z tytułu)000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-28 181-28 073-28 073
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-28 181-28 073-28 073
Wynik netto-5-108-18
zysk netto000
strata netto-5-108-18
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )-12 664-12 659-12 569
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-12 664-12 659-12 569
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-314 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 kwartał / okres od do 1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-5-108-18
Korekty razem5590
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0
Amortyzacja000
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych000
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)000
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej000
Zmiana stanu rezerw07620
Zmiana stanu zapasów000
Zmiana stanu należności0-437-433
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów5420413
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych000
Inne korekty000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia0-49-18
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy000
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych000
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne000
Z aktywów finansowych, w tym:000
w jednostkach powiązanych000
zbycie aktywów finansowych000
dywidendy i udziały w zyskach000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych000
odsetki000
inne wpływy z aktywów finansowych000
w pozostałych jednostkach000
zbycie aktywów finansowych000
dywidendy i udziały w zyskach000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych000
odsetki000
inne wpływy z aktywów finansowych000
Inne wpływy inwestycyjne000
Wydatki000
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych000
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne000
Na aktywa finansowe, w tym:000
w jednostkach powiązanych000
nabycie aktywów finansowych000
udzielone pożyczki długoterminowe000
w pozostałych jednostkach000
nabycie aktywów finansowych000
udzielone pożyczki długoterminowe000
Inne wydatki inwestycyjne000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)000
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy04918
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału000
Kredyty i pożyczki04918
Emisja dłużnych papierów wartościowych000
Inne wpływy finansowe000
Wydatki000
Nabycie akcji (udziałów) własnych000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku000
Spłaty kredytów i pożyczek000
Wykup dłużnych papierów wartościowych000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych000
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego000
Odsetki000
Inne wydatki finansowe000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)04918
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)000
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:000
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych000
Środki pieniężne na początek okresu000
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:000
o ograniczonej możliwości dysponowania000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-03Paweł PaluchowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DREWEX S.A.
Adres:Św. Filipa 23 lok. 3, 31 - 150 Kraków
Telefon:012 260 91 67
Fax:012 260 91 67
Email:poczta@drewex.com
www:www.drewex.com
NIP:6792904110
REGON:120307910

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Drewex SA
DREWEX
2020-09-24 WZ - korekta podjętych uchwał
2020-07-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-27 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu
2020-06-26 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-03-23 WZ - odwołanie walnego
2020-03-09 korekta RB nr 1/2020
2020-02-28 WZ - rozszerzenie porządku obrad
2020-02-26 WZ - zwołanie, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy