pixelg
SA-Q1 - 2020-05-30 - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (kania)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q1 - komunikat spółki ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (kania) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2020
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-30
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
(pełna nazwa emitenta)
KANIASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-200Pszczyna
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Korczaka5
(ulica)(numer)
604-978-717648-41-29
(telefon)(fax)
zmhksa@gmail.comwww.zmkania.pl
(e-mail)(www)
7440003325510258637
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 43 230 614 9 53 615
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 583 -1 583 -348 -368
Zysk (strata) brutto - 1 887 -9 319 -415 -2 167
Zysk (strata) netto - 1887 -9 900 -415 -2 302
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 560 3 152
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -60 -14
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 550 -3 382
Przepływy pieniężne netto, razem -1 050 -244
Liczba akcji (w szt.) 125 183 380 125 183 380 125 183 380 125 183 380
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,02 -0,08 -0,003 -0,02
na 31.03.2020 na 31.03.2019 na 31.03.2020 na 31.03.2019
Aktywa razem 298 116 1 187 809 65 487 276 151
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 831 535 837 633 182 663 194 739
Zobowiązania długoterminowe 0227 879 052 979
Zobowiązania krótkoterminowe 814 397 609 754 178 898 141 760
Kapitał własny (aktywa netto) -533 419 350 176 -117 176 81 412
Kapitał zakładowy 6 259 6 259 1 375 1 455
Liczba akcji (w szt.) 125 183 380 125 183 380 125 183 380 125 183 380
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -4,26 2,80 -0,94 0,65
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skrocone_Srodroczne_SF_ZMHK_SA_w_restrukturyzacji_IQ_2020.pdfSkrócone śródroczne sprawozdanie finansowe ZM Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji za 1 kwartał 2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-30Mirosław MozdżeńZarządca


Nazwa jednostki:ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Nazwa skrócona jednoskti:KANIA
Adres:ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna
Telefon:604-978-717
Fax:648-41-29
Email:zmhksa@gmail.com
www:www.zmkania.pl
NIP:7440003325
REGON:510258637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA
KANIA
2020-10-14 uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości
2020-10-14 oddalenie zażalenia na postanowienie wydane w sprawie o ogłoszenie upadłości
2020-10-12 oddalenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia
2020-10-01 korekta SA-R
2020-10-01 korekta SA-R
2020-09-30 SA - P
2020-09-30 zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości
2020-09-04 wniosek o wyłączenie z masy upadłości

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy