pixelg
Akcje Best SA [BEST] na giełdzie - Notowania i wskaźniki finansowe

Best SA - Notowania i wskaźniki finansowe

BST 22,40 (+0,00%)

Best jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce. Spółka jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, która aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. Świadczy również usługi windykacyjne na zlecenie na rzecz banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA-RS Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Analiza raportów spółki:
  Nowe szaty Besta – omówienie sprawozdania finansowego po 2 kw. 2017 r. Zobacz »
WIADOMOŚCI O SPÓŁCE best
Wykres BEST od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,81% +33 962,76 zł 53 962,76 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
anty_teresa: Nowe szaty Besta – omówienie sprawozdania finansowego GK BEST SA po 2 kw. 2017 r. Windykacyjna spółka długo pozostawa [b]Nowe szaty Besta – omówienie sprawozdania finansowego GK BEST SA po 2 kw. 2017 r.[/b][delay=12]Windykacyjna spółka długo pozostawała poza obszarem analityki w StockWatchu, głównie ze względu na skomplikowaną strukturę kapitałową i problemy prezentacyjne. Ale Best się zmienia i odsłania coraz więcej. W 2015 r. spółka wykupiła wszystkie udziały w funduszu BEST II NSFIZ dzięki czemu konsoliduje go metodą pełną. Jedynym funduszem który pozostał w konsolidacji metodą praw własności pozostał BEST III NSFIZ, gdzie współwłaścicielem certyfikatów jest Hoist Finance, czyli renomowana spółka z branży. W strukturze grupy znajduje się także Kredyt Inkaso i podobnie jak BEST III NSFIZ konsolidowana jest metodą praw własności. Całkowita struktura kapitałowa spółki wygląda jak na poniższym obrazku:[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q16-best-struktura-kapitalowa.png[/img]Fundusze BEST X NSFIZ emitują certyfikaty inwestycyjne które obejmowane są przez BEST SA lub jego spółki zależne. W przypadku BEST I, II, i IV są to wszystkie wyemitowane certyfikaty, więc mamy konsolidację pełną i w skonsolidowanym rachunku wyników emisja certyfikatów, ich umarzanie czy kupowanie jest niewidoczne – mamy obraz taki jak gdyby całą działalność windykacyjna prowadził BEST SA. Inaczej jest w przypadku BEST III NSFIZ, gdzie spółki z grupy posiadają tylko 50 proc. certyfikatów. Działalności operacyjnej tego podmiotu nie widzimy w rachunku wyników. Jest za to wynik na certyfikatach, czyli zysk z umarzania i przeszacowania wartości lub inaczej mówiąc zmiana wartości aktywów netto przynależnych Bestowi zgodnie z metodą praw własności. W Bilansie widzimy wartość połowy certyfikatów wyemitowanych przez ten fundusz.W grupie znajduje się także Kredyt Inkaso, ale ze względu na to, że BEST nie jest formalnie w stanie wpływać na ten podmiot traktuje go jako jednostkę stowarzyszoną. Podobnie jak BEST III spółka jest konsolidowana metodą praw własności. W rachunku wyników pojawia się zatem zmiana kapitału własnego KI przynależna Bestowi. Okresowo pojawiają się także w linii finansowej odpisy na wartość tej inwestycji (Best kupował znacznie drożej niż wynosi giełdowy kurs). Najczęściej wynik na jednostkach kontrolowanych metodą praw własności pojawia się w linii finansowej rachunku wyników, lub linii pozostałej działalności. Best jednak uznaje, że spółki te prowadzą analogiczną działalność co ona i zyski z inwestycji w te jednostki traktuje jak przychody.Grupa poza zyskami z inwestycji w BEST III NSFIZ i Kredyt Inkaso pokazuje oczywiście także przychody z pakietów wierzytelności kupionych na własny rachunek, przy czym na przychód składa się odzysk (wpłata od osoby zadłużonej) oraz aktualizacja wartości. Aktualizacja inaczej niż w Kruku zawiera także część kapitałową spłaty – czyli odzwierciedlenie ceny zakupu. A zatem gdyby nie zmiany parametrów w estymacjach przyszłych wpływów aktualizacja powinna być ujemna. Ponadto grupa osiąga przychody z zarządzania funduszami (BEST III NSFIZ), portfelami wierzytelności tych funduszy (BEST III NSFIZ), inkasa i usług prawnych. Niestety od tego roku BEST zmienił nieco prezentację przychodów i nie wyodrębnia już w rachunku wyników poszczególnych składowych (przychody z zarządzania funduszami, portfelami, inkaso, usługi prawne, pozostałe), ale pokazuje razem przychody z zarządzania BEST III NSFIZ. Dla zachowania porównywalności w okresach poprzednich dodałem przychody z zarządzania portfelami i funduszami, a pozostałe aktywności (inkaso, usługi prawne) dodałem do pozostałych przychodów. Po takiej estymacji obraz przychodów w czasie wygląda jak na poniższym wykresie:[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-best-przychody.png[/img]Jak widać najważniejszą częścią przychodów są spłaty na własnych portfelach wierzytelności należących do BEST NSFIZ z numerami I, II, IV, które w drugim kwartale odpowiadały za 84 proc. przychodów. Przychody z certyfikatów BEST III NSFIZ wynoszą średnio 17,8 proc., ale ich udział w ogólnej masie obrotów maleje - w ostatnich kwartale było to 12 proc.Istotną pozycją są też kwoty z zarządzania BEST III NSFIZ – nawet 15,6 proc., przy średniej z rozpatrywanego okresu na poziomie 8,7 proc. Spłaty na posiadanych portfelach zdecydowanie rosną. W drugim kwartale odzyski zwiększyły się o 40 proc. r/r i wyniosły 46,9 mln zł. Wzrost odzysków to efekt przede wszystkim coraz większego portfela posiadanych wierzytelności. Średnia wartość portfela w tym kwartale wyniosła 709,7 mln zł i była o 294,5 mln zł (71 proc.) wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Mniejszy przyrost spłat od wzrostu portfela świadczy o pogorszeniu (przynajmniej chwilowym) rentowności liczonej jako spłaty na portfelu do średniej wartości bilansowej portfela. Nabyte portfele potrzebują nieco czasu aby zaczęły generować spłaty. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-best-splaty-i-inwestycje.png[/img]Spłata wierzytelności oczywiście nie odzwierciedla kosztu zakupu portfela z którego jest generowana. Taką rolę pełni amortyzacja, która jest częścią aktualizacji wartości. W tym miejscu trzeba wyjaśnić, że spółka kupując portfel wierzytelności tylko w pierwszym ujęciu trzyma go na bilansie w cenie nabycia. Potem wycena portfela zależy od założeń parametrów w prognozie wpływów, w szczególności od poziomu wpływów w danym okresie, długości okresu prognozowanych wpływów i stopy dyskontowej użytej w wycenie. Gdy wierzyciel dokona spłaty, taka spłata wypada z prognozy wpływów i wartość portfela się zmniejsza, a efekt tego zmniejszenia wartości to amortyzacja portfela. Jednak rzeczywiste wpływy często różnią się od prognozowanych i powodują zmianę parametrów w prognozie na kolejne okresy (dostosowanie modelu). Efekt takiej zmiany odkłada się także na aktualizacji wartości portfela. Jak widać na poniższym wykresie BEST w 2016 r. pokazywał znaczące niegotówkowe zyski z wyceny portfela na skutek zmiany parametrów estymacji. W tym roku zmiana parametrów już takiego wpływu nie ma. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-best-aktualizacja.png[/img]Warto jednak zauważyć, ze w okresie 2,5 roku suma spłat z portfela wynosi 311,5 mln zł, natomiast przychody z tego portfela 310,2 mln zł. Aktualizacja wartości zatem przykrywa nam w całości amortyzację, inaczej mówiąc kosztu zakupu nie jest praktycznie odzwierciedlony w wynikach. Na szczęście odzwierciedlenie gotówkowego wyniku działalności przez przychód w ostatnich 3 kwartałach jest znacznie lepsze niż w 2016 r. i inwestor nie popełnia dużego błędu oceny wyników bez szczegółowej analizy. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-best-splaty-vs-przychody.png[/img]Jak wspomniałem wyżej drugim co do wielkości źródłem przychodów są certyfikaty. Spółka okresowo przedstawia funduszowi do umorzenia pewną liczbę certyfikatów i przedstawia w rachunku zysków i strat zysk z umorzenia certyfikatu oraz zmianę wartości posiadanych certyfikatów. W raporcie półrocznym mamy podany wynik na wykupie (15,27 mln zł) oraz zmianę wartości (-2,6 mln zł) przy wykupie 2730 tys. certyfikatów (15,17 proc. łącznej liczby). Niestety liczby w sprawozdaniu nie są od razu intuicyjne czytelne. - może się wydawać, że wynik umorzenia jest zbyt wysoki względem przeszacowania. Spółka podaje w raporcie liczbę certyfikatów na każdy dzień bilansowy. Znając wartość bilansową inwestycji w BEST III NSFIZ możemy oszacować wartość jednego certyfikatu na każdy dzień bilansowy. Po przemnożeniu aktualnej liczby certyfikatów przez zmianę ceny pomiędzy okresami sprawozdawczymi dostaniemy zmianę wyceny certyfikatów która powinna się ujawnić w wyniku. I tak mamy na koniec półrocza cenę certyfikatu na poziomie 6,98 (106,6 mln zł/15269 tys. sztuk), natomiast na koniec poprzedniego roku 6,22 (111,9 mln zł/17999 tys. sztuk). To oznacza, że certyfikaty które były w portfelu przez cały okres i nie zostały wykupione dały 76,3 grosza zysku na sztuce, czyli łącznie 11,6 mln zł. Reszta z łącznego wyniku ze sprawozdania (13,7 mln zł) daje nam zysk na wykupionych certyfikatach 2,1 mln zł, ale zysk jaki na nie przypada od poprzedzającego wykup okresu bilansowego do dnia wykupu. BEST w przyjętej prezentacji chciał oddać gotówkowy zysk jaki jest realizowany na certyfikacie, czyli różnicę ceny z umorzenia i ceny zakupu/objęcia, a nie z poprzedniego dnia bilansowego. W sprawozdaniu więc pokazuję zysk z umorzenia certyfikatów względem ich pierwotnej ceny, natomiast całkowite przeszacowanie jakie wyszłoby gdyby nie było umorzeń jest korygowane o przeszacowanie już pokazane w poprzednich okresach przypadające na wykupowane certyfikaty. [b]A zatem zyski z umorzenia certyfikatów pokazywane w sprawozdaniu mają charakter gotówkowy[/b], zaś niegotówkowe są zyski z przeszacowania (choć mogą się takie stać w momencie umorzenia)[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-best-certyfikaty-BIII-1.png[/img]Oczywiście rozwój działalności musiał się odłożyć na kosztach. Te jednak rosną w tempie zbliżonym do wielkości spłat na portfelu. Wskaźnik kosztów operacyjnych do sumy spłat, przychodów z zarządzania i pozostałych wyniósł na koniec 2 kw. 46 proc. i był o 1 pp. Wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Trzeba przyznać, że spółka w II kw. pokazała znacznie wyższy wynik operacyjny o charakterze powtarzalnym (skorygowany o zmianę wartości portfela wierzytelności na skutek zmian parametrów estymacji i przychodów z przeszacowania certyfikatów). Skorygowany EBIT wyniósł 30,8 mln zł i był o 36 proc. wyższy r/r. (wyniku operacyjnego nie koryguję o zmianę wartości inwestycji w KI – zakładam, że inwestycja ta powiększa zysk spółki)[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-best-koszty-1.png[/img]Zwyżka wyniku operacyjnego przełożyła się oczywiście na niższe linie rachunku wyników. Na poniższym wykresie przedstawiłem dane ze sprawozdania oraz dane skorygowane. W przypadku zysku brutto korekta dotyczy odpisu na wartość Kredyt Inkaso.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-best-wyniki-1.png[/img]Skorygowany zysk brutto z ostatnich 4 kwartałów wynosi 51 mln zł. Best przynajmniej do tej pory wykazuje się znaczną optymalizacją podatkową. Gdyby założyć zerowy podatek to przy stopie dyskontowej na poziomie 10 proc. dostaniemy wycenę spółki metodą rentą wieczystą na poziomie 510 mln zł, przy kapitalizacji na poziomie 776 mln zł. A zatem w wycenie rynkowej uwzględniony jest już spory wzrost wyników do czego oczywiście są podstawy – nowo nabyte portfele potrzebują czasu na generowanie spłat i wyniku.Best finansuje swoja działalność w znacznym stopniu za pomocą emisji obligacji (w dużej mierze publicznych), z czego większość notowana jest na Catalyście. O ile spółka ma teoretycznie nie wysokie wskaźniki długu netto do kapitałów własnych (1,43) to już nie da się tego powiedzieć o podstawowym wskaźniku zdolności do obsługi długu jakim jest dług netto do EBITDA gotówkowej. Za EBITDA gotówkową uznaję EBITDA skorygowaną o aktualizację wartości portfela wierzytelności, wycenę certyfikatów (za gotówkowy uznaję zysk z umorzenia) oraz zmianę wartości inwestycji w Kredyt Inkaso. Z takiej korekty dostajemy roczną EBITDA gotówkową na poziomie 115,6 mln zł, co przy długu netto na poziomie 581 mln zł da nam wskaźnik na poziomie 5, a więc zdecydowanie bardzo wysokim. Jak wspomniałem EBITDA została skorygowana o zmianę wartości w KI, ale dodatkowy zysk z tego tytułu jest niewielki. Gdyby spółka spieniężyła udziały w KI na giełdzie po cenie rynkowej to dostaniemy dodatkowe 106 mln gotówki, czyli dług netto spadnie do 474 mln zł, a wskaźnik długu do EBITDA do poziomu 4,1. To oznacza, że obecny wynik EBITDA gotówkowej pokryłby zadłużenie po 4 latach z ogonem – to dość długi okres w porównaniu do Kruka (dwukrotnie wyższy)W tym miejscu warto dodać, że sama spółka liczy EBITDA gotówkową w nieco inny sposób, a w zasadzie dwa różne sposoby. W sprawozdaniach, prezentacjach i prospektach można znaleźć dwa parametry:Skorygowana EBITDA gotówkowa - liczona jako EBITDA gotówkowa Grupy składającej się z funduszy w pełni kontrolowanych BEST I, BEST II i BEST IV, oraz połowy EBITDA gotówkowej BEST III. Parametr ten wykorzystywany jest do obliczania wartości programu akcji fantomowych.Pełna EBITDA gotówkowa - liczona jak powyżej plus 32,99 proc. EBITDA gotówkowej Kredyt Inkaso. Parametr ten wykorzystywany jest przez spółkę między innymi do liczenia wskaźnika: pełne zadłużenie Finansowe netto minus nadwyżka inwestycji/pełna EBITDA gotówkowa, który to wskaźnik stanowi kowenant (nie może przekraczać w dwóch okresach pod rząd wartości 4) dla obligacji serii L1. Na koniec II kwartału tak liczona EBITDA wyniosła 158 mln zł, a wskaźnik 2,87.O ile pierwszy parametr jest koncepcyjne zbliżony do mojego sposobu liczenia EBITDA gotówkowej, bo spółka poprzez umorzenie certyfikatów może do pewnego stopnia dysponować strumieniem generowanym przez fundusz, to drugi w mojej opinii nie nadaje się do oceny wypłacalności w związku z tym, że BEST nie kontroluje Kredyt Inkaso i nie ma możliwości decydowania o przeznaczeniu generowanego przez ten podmiot strumienia pieniężnego, a tym samym spłacania nim swoich zobowiązań. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-best-cash-EBITDA-.png[/img]Pomimo dość wysokiego wskaźnika długu netto do EBITDA gotówkowej (mowa o liczonej przeze mnie EBITDA gotówkowej i poziomie po korekcie o wartość udziału w KI), to biorąc pod uwagę harmonogram wykupu papierów spółka powinna sobie z obsługą zadłużenia poradzić. Na 2018 r. przypada do wykupu 122 mln zł obligacji, co w zasadzie daje pokrycie obecnymi środkami pieniężnymi. W latach 2019-2020 do wykupu jest 237 mln zł, a na to powinna wystarczyć obecnie generowana EBITDA przy założeniu jej powtarzalności. A przecież nowe portfele nie weszły jeszcze do pełnej obsługi, więc poziom spłat i EBITDA gotówkowej powinien rosnąc. Zadłużenie jest wysokie, ale harmonogram wykupu dostosowany do jego obsługi i raczej obecni obligatariusze mogą na razie spać spokojnie. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-Obligacje.png[/img][/delay][url=http://www.stockwatch.pl/gpw/best,wykres-swiece,wskazniki.aspx][b]>> Wyceny automatyczne są tutaj[/b][/url][url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj[/b][/url]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 22,40 21,96 21,22
Zmiana +0,00% +1,12% +0,75%
Open-Close +0,00% +1,12% +1,51%
High-Low 0,00% 1,08% 1,79%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,24 0,15
Transakcja [szt.] 1 1,8 2,2
Średnia transakcja [pln] 44,8044,80 1821,11111111111111111111111111,82t 2592,36136363636363636363636362,59t
Wolumen [szt.] 22 153,4153,4 273,2273,2
Obrót [pln] 44,8044,80 3278,003,28t 5703,1955,70t
Obrót pozytywny 0,00% 0,00% 0,65%
Obrót negatywny 0,00% 0,00% 48,54%
Obrót neutralny 0,00% 100% 50,80%
Wolumen ws. % Free Float <0,01 0,01 0,02
Wolumen ws. % akcji w obrocie <0,01 <0,01 <0,01
Informacje ogólne
Na giełdzie od 291 miesięcy
Liczba akcji 23 014 829
Free float 5,64%
Kapitalizacja 515,53 mln zł
Wartość księgowa 505,06 mln zł
Zysk operacyjny 12m 87,30 mln zł
Przychody 12m 295,14 mln zł
Zysk netto 12m 34,77 mln zł
Główny akcjonariusz
Krzysztof Borusowski 80,24%
Chart
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 1,02
Kroczące C/ZO 5,91
Kroczące C/P 1,75
Kroczące C/Z 14,83

Zmiana 12m 21,08%
Śr. płynność dzienna 0,00%
Zakres wahań kursu 33,35%
Beta kursu 0,01

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 6,26
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy [b.d.]
Kurs z dnia: 18-05-2021
Dane finansowe z dnia: 15-04-2021


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy