pixelg
SA-PSr - 2016-08-22 - PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA (pccrokita)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA (pccrokita) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2016 obejmujące okresod 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-22
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
56-120Brzeg Dolny
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sienkiewicza4
(ulica)(numer)
+48 71 794 2000+48 71 794 39 11
(telefon)(fax)
ir.rokita@pcc.euwww.pcc.rokita.pl
(e-mail)(www)
917-00-000-15930613932
(NIP)(REGON)
BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze /2015
Przychody ze sprzedaży 549 037 500 954 125 337 121 176
Zysk z działalności operacyjnej 77 112 28 793 17 603 6 965
Zysk ( Strata) przed opodatkowania 69 323 23 067 15 825 5 580
Zysk (strata) netto ogółem 65 330 19 182 14 914 4 640
Inne całkowite dochody (88) (11) (20) (3)
Łącznie całkowite dochody 65 242 19 171 14 894 4 637
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 71 883 33 643 16 410 8 138
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (49 985) (90 520) (11 411) (21 896)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (70 582) (33 014) (16 113) (7 986)
Przepływy pieniężne netto, razem (48 684) (89 891) (11 114) (21 744)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 19 853 300 19 853 300 19 853 300 19 853 300
Zysk ( Strata) na jedną akcję zwykła ( w PLN/ EUR) 3,29 zł 0,97 zł 0,75 EUR 0,23 EUR
Na 30.06.2016 Na 31.12.2015 Na 30.06.2016 Na 31.12.2015
Aktywa trwałe 1 024 712 1 000 791 231 547 234 845
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 850 841 192 197
Aktywa obrotowe 232 890 267 163 52 625 62 692
Zobowiązania długoterminowe 387 295 381 336 87 514 89 484
Zobowiązania krótkoterminowe 293 008 285 601 66 210 67 019
Kapitał własny 578 149 601 858 130 640 141 231
Kapitał podstawowy 19 853 19 853 4 486 4 659
Liczba akcji (w sztukach) 19 853 300 19 853 300 19 853 300 19 853 300
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) 29,12 zł 30,32 zł 6,58 EUR 7,11 EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SSF_GK_PCC_Rokita_IH2016.pdfSkosolidowane sprawozdanie finansowe GK PCC Rokita za I półrocze 2016
Raport_audytora_GK PCC Rokita_IH2016.pdfRaport audytora z przeglądu półrocznego skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego GK PCC Rokita obejmującego okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016
SF_PCC_Rokita_IH2016.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita za I półrocze 2016
Raport_audytora_PCC_Rokita_IH2016.pdfRaport audytora z badania półrocznego jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PCC Rokita obejmującego okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016
Spr_zarządu_GK_PCC_Rokita_IH2016.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita za I półrocze 2016
WDF_Grupa_PCC_Rokita_IH2016.pdfWybrane dane finansowe GK PCC Rokita za I półrocze 2016
WDF_PCC_Rokita_IH2016.pdfWybrane dane finansowe PCC Rokita za I półrocze 2016
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-08-22Wiesław KlimkowskiPrezes Zarządu
2016-08-22Rafał ZdonWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PCC ROKITA S.A.
Adres:Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Telefon:+48 71 794 2000
Fax:+48 71 794 39 11
Email:ir.rokita@pcc.eu
www:www.pcc.rokita.pl
NIP:917-00-000-15
REGON:930613932

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PCC Rokita SA
PCCROKITA
2020-11-23 wcześniejszy wykup obligacji serii DB
2020-11-23 wcześniejszy wykup obligacji serii DA
2020-11-17 wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-11-12 SA-QSr3
2020-10-30 wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-10-15 wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-10-02 zastaw na akcjach
2020-10-02 zastaw na akcjach

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy