pixelg
SA-RS - 2021-03-17 - MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA (mercator)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-RS - komunikat spółki MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA (mercator) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ DLA SKONSOLIDOWANYCH RAPORTÓW ROCZNYCH SPORZĄDZONYCH WG MSR
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta w przypadku wyboru opcji dla innych emitentów )
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-17
MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCATOR MEDICAL S.A.Sprzęt i materiały medyczne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
31-327Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
H. Modrzejewskiej30
(ulica)(numer)
(12) 665 54 00(12) 664 54 15
(telefon)(fax)
ir@mercatormedical.euwww.mercatormedical.eu
(e-mail)(www)
677-10-36-424350967107
(NIP)(REGON)
259400YONW18M3H4WX660000036244
(LEI) (KRS)
BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 834 174,00539 722,00409 945,00125 464,00
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT)1 047 621,007 193,00234 147,001 672,00
EBITDA (*)1 066 139,0024 633,00238 286,005 726,00
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej930 185,00-2 328,00207 900,00-541,00
Średnioważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach10 491 370,0010 589 100,0010 491 370,0010 589 100,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł/EUR88,33-0,2219,74-0,05
Rzeczowe aktywa trwałe183 413,00189 307,0039 745,0044 454,00
Zapasy207 000,0089 415,0044 856,0020 997,00
Należności339 562,0084 299,0073 581,0019 795,00
Pozostałe aktywa finansowe149 117,002 563,0032 313,00602,00
Środki pieniężne399 840,0014 783,0086 643,003 471,00
Aktywa razem1 289 312,00386 711,00279 386,0090 809,00
Kapitał zakładowy10 604,0010 589,002 298,002 487,00
Kapitał własny1 043 140,00134 460,00226 042,0031 574,00
Zobowiązania długoterminowe2 226,0097 699,00482,0022 942,00
Zobowiązania krótkoterminowe232 353,00149 167,0050 350,0035 028,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej712 469,0038 556,00159 239,008 963,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-161 270,00-15 406,00-36 044,00-3 581,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-166 093,00-24 551,00-37 122,00-5 707,00
* Wynik na działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Do Akcjonariuszy_2020.xhtmlList Prezesa do akcjonariuszy
List Do Akcjonariuszy_2020.BES.xhtml.xadesList Prezesa do akcjonariuszy - podpisy
MercatorMedical_SzB_SSF_2020.xhtmlSprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
MercatorMedical_SzB_SSF_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - podpisy
mercatormedical-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe
mercatormedical-2020-12-31.BES.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe - podpisy
Sprawozdanie Z Działalności_2020.xhtmlSprawozdanie z działalności
Sprawozdanie Z Działalności_2020.BES.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności - podpisy
Raport Niefinansowy_2020.xhtmlSprawozdanie n/t informacji niefinansowych
Raport Niefinansowy_2020.BES.xhtml.xadesSprawozdanie n/t informacji niefinansowych - podpisy
Raport Ład Korporacyjny Skonsolidowany_2020.xhtmlRaport dotyczący stosowania ładu korporacyjnego
Raport Ład Korporacyjny Skonsolidowany_2020.BES.xhtml.xadesRaport dotyczący stosowania ładu korporacyjnego - podpisy
Ocena sprawozdań przez Radę Nadzorczą_2020.xhtmlOcena sprawozdań dokonana przez Radę Nadzorczą
Ocena sprawozdań. przez Radę Nadzorczą_2020.BES.xhtml.xadesOcena sprawozdań dokonana przez Radę Nadzorczą - podpisy
Oświadczenie dotyczące komitetu audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Oświadczenie dotyczące komitetu audytu.BES.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu - podpisy


Nazwa jednostki:MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MERCATOR MEDICAL S.A.
Adres:H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków
Telefon:(12) 665 54 00
Fax:(12) 664 54 15
Email:ir@mercatormedical.eu
www:www.mercatormedical.eu
NIP:677-10-36-424
REGON:350967107

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Mercator Medical SA
MERCATOR
2021-05-31 zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji
2021-05-17 objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2021-05-17 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2021-05-17 Korekta omyłki w skonsolidowanym raporcie kwartalnym
2021-05-12 SA - QSr1
2021-05-10 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2021-04-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-04-20 wyniki Q1.2021

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy