pixelg
SA - RS - 2020-03-20 - NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA (nortcoast)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA (nortcoast) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2020-03-20
NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NORTH COASTHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-800Pruszków
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja8
(ulica)(numer)
022 7383150022 7383159
(telefon)(fax)
biuro@northcoast.com.plwww.northcoast.com.pl
(e-mail)(www)
5260205055010565527
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży210 216186 23648 86743 647
Zysk (strata) na działalności operacyjnej14 1356 7433 2851 580
Zysk (strata) przed opodatkowaniem13 6985 2953 1841 241
Zysk (strata) netto12 3892 8332 880664
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej11 8195 3702 7471 259
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej18 99514 1004 4163 305
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(10 746)(1 258)(2 498)(295)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(8 569)(12 649)(1 992)(2 964)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(320)193(74)45
Aktywa razem102 02094 78823 95722 044
Zobowiązania długoterminowe 7 38910 7921 7352 510
Zobowiązania krótkoterminowe 54 07444 45012 69810 337
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 40 55738 5669 5248 969
Kapitał podstawowy 640640150149
Liczba akcji (w szt.)3 200 0003 200 0003 200 0003 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,691,680,860,39
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12,6712,052,982,80
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarzadu NC 2019.pdfList Prezesa Zarządu_2019
Sprawozdanie finansowe Grupy North Coast_2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe_2019
Sprawozdanie Zarządu Grupy North Coast_2019.pdfSprawozdanie Zarządu_2019
Ocena Rady Nadzorczej_2019_Grupa North Coast.pdfOcena Rady Nadzorczej_2019
Oświadczenie Rady Nadzorczej_Grupa North Coast.pdfOśiadczenie Rady Nadzorczej_2019
Sp5_NorthCoast_19p.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta_2019
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Luigi Del MonacoPrezes Zarządu
2020-03-20Alberto ScibonaCzłonek Zarządu
2020-03-20Maciej StróżykCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Małgorzata WyszyńskaGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NORTH COAST
Adres:3 Maja 8, 05-800 Pruszków
Telefon:022 7383150
Fax:022 7383159
Email:biuro@northcoast.com.pl
www:www.northcoast.com.pl
NIP:5260205055
REGON:010565527

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
North Coast SA
NORTCOAST
2020-04-01 zawarcie porozumienia akcjonariuszy
2020-03-31 WZ - nieodbycie się walnego
2020-03-30 WZ - odwołanie walnego
2020-03-27 ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
2020-03-27 zawarcie porozumienia akcjonariuszy
2020-03-26 kandydatury do zarządu
2020-03-20 SA - RS
2020-03-20 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy