pixelg
SA-QSr1 - 2020-05-29 - PGO SPÓŁKA AKCYJNA (pgo)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki PGO SPÓŁKA AKCYJNA (pgo) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-29
PGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGO S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-875Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tysiąclecia101
(ulica)(numer)
+48 32 832-18-00+48 32 359 63 54
(telefon)(fax)
pgo@pgosa.plwww.pgosa.pl
(e-mail)(www)
7712374309590722383
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży85 747107 25619 50524 956

Zysk z działalności operacyjnej5 33910 4061 2142 421

Zysk netto 3 2538 8537402 060

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 9713 7702 268877

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 732) (11 696) (1 076) (2 721)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12 740)10 190 (2 898)2 371

Przepływy pieniężne netto razem (7 501)2 264 (1 706)527

Liczba akcji (w szt.)96 300 00096 300 00096 300 00096 300 000

Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,030,090,010,02

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,030,090,010,02

Aktywa razem *423 413424 05193 01199 578

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe *42 42342 4339 3199 964

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe *98 46799 47421 63023 359

Kapitał własny *282 523282 14462 06266 254

Kapitał zakładowy *96 30096 30021 15422 614

Liczba akcji (w szt.) *96 300 00096 300 00096 300 00096 300 000

Wartość księgowa na jedną akcję *2,932,930,640,69

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję *2,932,930,640,69

Dane jednostkowe

Przychody netto ze sprzedaży49 16265 15211 18315 159

Zysk z działalności operacyjnej2 4547 1045581 653

Zysk netto 8434 7891921 114

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 4803 8181 019888

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 507) (4 820) (798) (1 121)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 556)3 117 (1 946)725

Przepływy pieniężne netto razem (7 583)2 115 (1 725)492

Liczba akcji (w szt.)96 300 00096 300 00096 300 00096 300 000

Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,010,050,000,01

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,010,050,000,01

Aktywa razem *342 315344 14975 19680 815

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe *18 85518 3534 1424 310

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe *101 289103 46322 25024 296

Kapitał własny *222 171222 33348 80452 209

Kapitał zakładowy *96 30096 30021 15422 614

Liczba akcji (w szt.) *96 300 00096 300 00096 300 00096 300 000

Wartość księgowa na jedną akcję *2,312,310,510,54

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję *2,312,310,510,54

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujacy sposób:- pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I kwartał 2020 roku (odpowiednio za I kwartał 2019 roku) przeliczono wedłług kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za I kwartał 2020 roku wyniósł 1 euro = 4,3963 zł i odpowiednio za I kwartał 2019 roku wyniósł 1 euro = 4,2978 zł- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na dzień 31.03.2020 roku 1 euro = 4,5523 zł i odpowiednio na 31.12.2019 roku 1 euro = 4,2585 zł* - wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PGO rozszerzony o kwartalną informację finansową za I kwartał 2020 r.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-05-29
Łukasz Petrus
Prezes Zarządu

Nazwa jednostki:PGO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PGO S.A.
Adres:Tysiąclecia 101, 40-875 Katowice
Telefon:+48 32 832-18-00
Fax:+48 32 359 63 54
Email:pgo@pgosa.pl
www:www.pgosa.pl
NIP:7712374309
REGON:590722383

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PGO SA
PGO
2020-06-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-26 powołanie RN
2020-06-26 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN
2020-06-25 powołanie zarządu
2020-06-18 kandydatury do RN
2020-05-29 SA-QSr1
2020-05-29 WZ - projekty uchwał
2020-05-29 WZ - zwołanie walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy